Στραγγίσεις (Θεωρία)


Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος των Στραγγίσεων παρουσιάζονται τεχνικές και δεξιότητες που διαπραγματεύονται την απομάκρυνση του πλεονάζοντος νερού μιας περιοχής, είτε αυτό βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια ή μέσα στο έδαφος, με βασικό σκοπό να καταστεί η περιοχή αυτή πιο κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της από τον άνθρωπο. Επίσης παραθέτεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Στραγγίσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός στραγγιστικού δικτύου.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα : Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό την οργάνωση και τον τρόπο κατασκευής έργων στραγγίσεων των εδαφών και ιδιαιτέρα των στραγγιστικών δικτύων. Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων μελέτης , επίβλεψης  και κατασκευής στραγγιστικών δικτύων Έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει συναφή στοιχεία  για να διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή ζητήματα με τις στραγγίσεις εδαφών. Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν τις στραγγίσεις εδαφών τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό. Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω  σπουδές με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση


Περιεχόμενα

Εισαγωγή. (Ορισμός της στράγγισης, αίτια που προκαλούν το πρόβλημα της στράγγισης και λόγοι που επιβάλουν την εφαρμογή της ) Οι Φυσικές Ιδιότητες του Εδάφους. (Ομοιογένεια και ισοτροπία, Πραγματική - Φαινόμενη πυκνότητα εδάφους, Πορώδες και ενεργό πορώδες, Το νερό στο έδαφος, Κατηγορίες νερού, Κίνηση του νερού, Μέτρηση υγρασίας, Ειδική απόδοση του εδάφους σε νερό). Οι Βασικές Αρχές των Στραγγίσεων. (Υπόγεια στάθμη – Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού . Κίνηση του νερού στο έδαφος -Νόμος του Darcy. Υδραυλική αγωγιμότητα - Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στο εργαστήριο, στον αγρό και με έμμεσους τρόπους σε ομογενή και διαστρωμένα εδάφη). Η Σταθερή Στράγγιση των Εδαφών. (Σταθερή ροή σε ελεύθερα υδροφόρα στρώματα με τις παραδοχές των Dupuit - Forchheimer . Στράγγιση ομογενών και ισότροπων εδαφών ή διαστρωμένων εδαφών με δύο στρώσεις και με τους στραγγιστικούς αγωγούς στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο στρώσεων . Υπολογισμός της ισαποχής στραγγιστικών αγωγών με τη μέθοδο Hooghoudt, την μέθοδο του Kirkham και τη μέθοδο του Τερζίδη. Στράγγιση διαστρωμένων εδαφών με τους στραγγιστικούς αγωγούς σε οποιαδήποτε θέση πάνω από το αδιαπέρατο υπόστρωμα. Υπολογισμός της ισαποχής στραγγιστικών αγωγών με τη μέθοδο του Ernst , την μέθοδο του Hooghoudt, την μέθοδο των Kirkham και Toksöz και τη μέθοδο του Τερζίδη. Σύγκριση των μεθόδων. Μέθοδος του Τερζίδη για ανισότροπα εδάφη) Η Ασταθής Στράγγιση των Εδαφών. (Εξίσωση του Boussinesq και οι γραμμικοποιήσεις της. Ισαποχή στραγγιστικών αγωγών χωρίς επαναπλήρωση με τη μέθοδο προσέγγισης με την πρώτη γραμμικοποίηση, της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων των Η.Π.Α., των Glover-Dumm-Van Beers, την Τρίτη γραμμικοποίηση και τη προσέγγιση της δεύτερης γραμμικοποίησης του Τερζίδη. Τα Κριτήρια Στράγγισης των Εδαφών. (Κριτήρια σταθερής και ασταθούς στράγγισης) Στραγγιστικά Δίκτυα. (Περιγραφή των σπουδαιότερων στοιχείων των δικτύων. Αναχώματα, Τάφροι , Δραίνα. Τυπικά σχήματα στραγγιστικών δικτύων με τάφρους ή με δραίνα . Βάθος των αγωγών στραγγίσεως. Γενικές αρχές χάραξης των στραγγιστικών δικτύων. Κατασκευή και συντήρηση των στραγγιστικών δικτύων ).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μενέλαος Θεοχάρης
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ