Χρηματοοικονομική Διοίκηση


Γενική επιδίωξη του μαθήματος είναι κατανόηση και η γνώση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων στα πλαίσια τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, των τάσεων και των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά στο βαθμό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης και του αναλαμβανόμενου κόστους κεφαλαίου. Ειδικότερα με τις διαλέξεις και τις ασκήσεις και πράξεις στόχος είναι να γνωρίσουν τις Αρχές, Κανόνες, Μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου αποτύπωση και μέτρηση του βαθμού μόχλευσης καθώς επίσης και την αξιολόγηση της εκάστοτε επένδυσης, με του διεθνής κανόνες μέτρησης και χρηματοδότησης ξένων κεφαλαίων. Επίσης, να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση στα θέματα της λήψης επενδυτικών αποφάσεων των πολυεθνικών οργανισμών και ομίλων, βελτιώνοντας τις ικανότητες ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρημάτων για την επί λυση προβλημάτων που σχετίζονται με το διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. Τέλος, να έχουν την ικανότητα να μπορούν να εφαρμόσο υν τις μεθόδους της χρηματοδότησης ώστε να αξιολογούν την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρ ησης και να μπορούν να προβούν σε σημαντικές συγκρίσεις και διαπιστώσεις που αφορούν σ την αποδοτικότητα και στη βιωσιμότητά της. Επιπλέον, να μπορούν να διαμορφώνουν κρίσεις σε συναφή επενδυτικά και επιστημονικά θέματα, καθώς και να είναι σε θέση να παρουσιάζουν και υποστηρίζουν δεδομένα, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε ειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Γνωρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και να μπορούν να προσδιορίσουν τυχόν δυνατότητες και αδυναμίες των οργανισμών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Γνωρίζουν τον τρόπο σύνθεσης και ανάλυσης των επενδ υτικών αποφάσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις νέες χρηματοδοτικές πρακτικέ ς. Κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις διαφορετικότητες των επιχειρήσεων σύμφωνα με την κεφαλαιακή τους διάρθρωση και κατάσταση. Αναλύουν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της κεφαλαια κής διάρθρωσης των επιχειρήσεων. Ερμηνεύουν την εφαρμογή των νέων μεθόδων και πρακτικ ών χρηματοδότησης στο πραγματικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Αξιολογούν και να συνθέτουν εκθέσεις και αναλύσεις που αναφέρονται σε θέματα χρηματοοικονομική διοίκηση και οικονομικής διαχείρισης (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, μερισματική απόφαση, επενδυτικές αποφάσεις). Αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να υποστηρί ζουν τον εξωστρεφή προσανατολισμό φορέων και επιχειρήσεων. Αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες απόκτησης γνώσε ων, σε θέματα χρηματοδότηση και διαχείρισης των επιχειρήσεων για περαιτέρω σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Γενική επιδίωξη του μαθήματος είναι κατανόηση και η γνώση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων στα πλαίσια τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, των τάσεων και των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά στο βαθμό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης και του αναλαμβανόμενου κόστους κεφαλαίου. Ειδικότερα με τις διαλέξεις και τις ασκήσεις και πράξεις στόχος είναι να γνωρίσουν τις Αρχές, Κανόνες, Μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου αποτύπωση και μέτρηση του βαθμού μόχλευσης καθώς επίσης και την αξιολόγηση της εκάστοτε επένδυσης, με του διεθνής κανόνες μέτρησης και χρηματοδότησης ξένων κεφαλαίων. Επίσης, να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση στα θέματα της λήψης επενδυτικών αποφάσεων των πολυεθνικών οργανισμών και ομίλων, βελτιώνοντας τις ικανότητες ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρημάτων για την επί λυση προβλημάτων που σχετίζονται με το διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. Τέλος, να έχουν την ικανότητα να μπορούν να εφαρμόσο υν τις μεθόδους της χρηματοδότησης ώστε να αξιολογούν την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρ ησης και να μπορούν να προβούν σε σημαντικές συγκρίσεις και διαπιστώσεις που αφορούν σ την αποδοτικότητα και στη βιωσιμότητά της. Επιπλέον, να μπορούν να διαμορφώνουν κρίσεις σε συναφή επενδυτικά και επιστημονικά θέματα, καθώς και να είναι σε θέση να παρουσιάζουν και υποστηρίζουν δεδομένα, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε ειδικευμένο και μη εξειδικ ευμένο κοινό.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Στέργιος Αθιανός
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ