Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι


Α. Μηχανογραφική τήρηση απλογραφικών βιβλίων 1: Ενημέρωση απλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ, με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων μηχανογράφησης. 2: Εκμάθηση λογιστικών προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης απλογραφικών βιβλίων. 3: Δημιουργία εταιρείας με τήρηση απλογραφικών βιβλίων. Παραμετροποίηση αρχείων και αιτιολογιών σε δημιουργία νέας εταιρείας. Αρχεία. Κινήσεις ημέρας. Έλεγχοι κινήσεων, Προσωρινές και οριστικές κινήσεις. 4: Απογραφή. Συμψηφιστικές και ταμειακές εγγραφές. Αναλυτικά καθολικά. Εκτυπώσεις απλογραφικών βιβλίων. Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών και προμηθευτών. 5: Μοντέλα άρθρων. Στατιστικά στοιχεία. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. 6: Περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. 7: Λογιστικός προσδιορισμός κερδών. Β. Μισθοδοσία προσωπικού μηχανογραφικά 8: Δημιουργία εταιρείας με τη χρήση προγράμματος μισθοδοσίας και βασικές εργασίες παραμετροποίησης. Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 9: Απογραφή εργαζομένου σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αναγγελία πρόσληψης εργαζομένου. Είδη Συμβάσεων εργασίας. 10: Πρόγραμμα προσωπικού, Υπολογισμός μισθού, Μισθοδοτική κατάσταση, ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), Εξοφλητική απόδειξη πληρωμής. 11: Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ, αναγγελία απόλυσης, αποζημίωση απόλυσης εργαζομένου. 12: Οριστική δήλωση ΦΜΥ. 13: Βεβαίωση αποδοχών, Βιβλίο αδειών, Βιβλίο υπερωριών, Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας.


Στόχοι Μαθήματος

Γενική επιδίωξη του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή-τριας στη μηχανογραφική τήρηση των απλογραφικών βιβλίων (Β Κατηγορία) των επιχειρήσεων και στην κατανόηση των σχετικών, με την μισθοδοσία προσωπικού, αντικειμένων. Μέσω του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος , κύριος στόχος είναι τόσο η πρακτική όσο και η θεωρητική κατανόηση των ανωτέρω. Ο σπουδαστής, μέσα σε περιβάλλον πλήρους μηχανογράφησης, μαθαίνει την εφαρμογή διαφόρων λογιστικών προγραμμάτων τήρησης απλογραφικών βιβλίων και της παρακολούθησης όλων των σχετικών με την μισθοδοσία προσωπικού αντικειμένων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει την σχετική ,με την τήρηση των απλογραφικών βιβλίων , νομοθεσία , και τις σχετικές , με την μισθοδοσία προσωπικού , διατάξεις . Να κατανοεί τις διάφορες έννοιες σχετικών με την τήρηση των απλογραφικών βιβλίων και της μισθοδοσίας προσωπικού. Να εφαρμόζει τις γνώσεις σε μια νέα εταιρεία και να ενημερώνει τα απλογραφικά βιβλία με όλα τα δυνατά παραστατικά , να συντάσσει και να υποβάλλει όλα τα έντυπα και καταστάσεις στην γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου οικονομικών. Να εφαρμόζει τις γνώσεις σε μια νέα εταιρεία και να υπολογίζει τις μισθοδοσίες και να συντάσσει όλα τα έντυπα που υποβάλλονται σε ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία. Να αναλύει και να ερμηνεύει τις εκτυπώσεις που προκύπτουν από τα λογιστικά προγράμματα. Να συγκρίνει , να αξιολογεί τα αποτελέσματα που προκύπτουν.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Α. Μηχανογραφική τήρηση απλογραφικών βιβλίων 1: Ενημέρωση απλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ, με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων μηχανογράφησης. 2: Εκμάθηση λογιστικών προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης απλογραφικών βιβλίων. 3: Δημιουργία εταιρείας με τήρηση απλογραφικών βιβλίων. Παραμετροποίηση αρχείων και αιτιολογιών σε δημιουργία νέας εταιρείας. Αρχεία. Κινήσεις ημέρας. Έλεγχοι κινήσεων, Προσωρινές και οριστικές κινήσεις. 4: Απογραφή. Συμψηφιστικές και ταμειακές εγγραφές. Αναλυτικά καθολικά. Εκτυπώσεις απλογραφικών βιβλίων. Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών και προμηθευτών. 5: Μοντέλα άρθρων. Στατιστικά στοιχεία. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. 6: Περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. 7: Λογιστικός προσδιορισμός κερδών. Β. Μισθοδοσία προσωπικού μηχανογραφικά 8: Δημιουργία εταιρείας με τη χρήση προγράμματος μισθοδοσίας και βασικές εργασίες παραμετροποίησης. Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 9: Απογραφή εργαζομένου σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αναγγελία πρόσληψης εργαζομένου. Είδη Συμβάσεων εργασίας. 10: Πρόγραμμα προσωπικού, Υπολογισμός μισθού, Μισθοδοτική κατάσταση, ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), Εξοφλητική απόδειξη πληρωμής. 11: Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ, αναγγελία απόλυσης, αποζημίωση απόλυσης εργαζομένου. 12: Οριστική δήλωση ΦΜΥ. 13: Βεβαίωση αποδοχών, Βιβλίο αδειών, Βιβλίο υπερωριών, Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Δάπης
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ