Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων


Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται παραδείγματα και εφαρμογές, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η διδασκαλία θα βασιστεί στα ακόλουθα θέματα που σχετίζονατι με: Ποιες είναι οι κύριες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιούνται από τις επιχειρήσεις και ποιες είναι οι πληροφορίες που αντλούμε από αυτές. Γιατί χρησιμοποιούμε τους αριθμοδείκτες για να εκτιμήσουμε τηνα αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες αριθμοδεικτών και ποιες ερωτήσεις ικανοποιούν. Ποιοι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες είναι χρήσιμοι για τον καθορισμό της αξίας της επιχείρησης. Ποιοι είναι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της μετοχικής αξίας της επιχείρησης, για τον υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου και την πρόβλεψη πιθανής χρεοκοπίας. Τι περιλαμβάνει η ανάλυση μιας επιχείρησης, σε συνδυασμό με την ανάλυση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και την ανάλυση της συνολικής αγοράς.


Στόχοι Μαθήματος

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης αποτελούν την κύρια πηγή πληροφοριών για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Βασικό στόχο αποτελεί η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του μάνατζμεντ σε θέματα που αφορούν στην αποδοτικότητα, στην αποτελσματικότητα και στον κίνδυνο. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές τη δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσης (ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών - αριθμοδεικτών), ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, να μπορούν να προβούν σε σημαντικές συγκρίσεις πουα αφορούν στην αποδοτικότητα της επιχείρησης που αναλύουν σε σχέση με: τη συνολική οικονομία, τον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τους βασικότερους ανταγωνιστές του ίδιου κλάδου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται παραδείγματα και εφαρμογές, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η διδασκαλία θα βασιστεί στα ακόλουθα θέματα που σχετίζονατι με: Ποιες είναι οι κύριες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιούνται από τις επιχειρήσεις και ποιες είναι οι πληροφορίες που αντλούμε από αυτές. Γιατί χρησιμοποιούμε τους αριθμοδείκτες για να εκτιμήσουμε τηνα αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες αριθμοδεικτών και ποιες ερωτήσεις ικανοποιούν. Ποιοι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες είναι χρήσιμοι για τον καθορισμό της αξίας της επιχείρησης. Ποιοι είναι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της μετοχικής αξίας της επιχείρησης, για τον υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου και την πρόβλεψη πιθανής χρεοκοπίας. Τι περιλαμβάνει η ανάλυση μιας επιχείρησης, σε συνδυασμό με την ανάλυση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και την ανάλυση της συνολικής αγοράς.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Στέργιος Αθιανός
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ