Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ


Η στρατηγική και εφαρμογή του ψηφιακού μάρκετινγκ με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων, εργαλείων και τεχνολογιών πληροφορικής και μοντέλων / εφαρμογών διαδικτύου (ηλεκτρονικό , κινητό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων).Έμφαση δίνεται σε σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες πληροφορικής για τη διαχείριση σε ψηφιακό περιβάλλον της πληροφορίας που αφορά στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ. ο στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με: (α) τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών και διαδικτύου στο μάρκετινγκ, (β) τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών / εργαλείων (γ) την εφαρμογή ηλεκτρονικού & κινητού μάρκετινγκ, καθώς και κοινωνικών μέσων σε δράσεις μάρκετινγκ και (δ) τη μέτρηση αποτελεσματικότητας των παραπάνω εφαρμογών.


Στόχοι Μαθήματος

Η στρατηγική μάρκετινγκ με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου. Η διαχείριση της πληροφορίας για τη στήριξη αποφάσεων μάρκετινγκ. Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με: (α) το εννοιολογικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού και κινητού μάρκετινγκ, τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών και διαδικτύου στο μάρκετινγκ, (β) τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και σύχρονων τεχνολογιών / εργαλείων (γ) την εφαρμογή ηλεκτρονικού & κινητού επιχειρείν/ μάρκετινγκ σε επιχειρησιακά προβλήματα / δράσεις μάρκετινγκ και (δ) τη μέτρηση αποτελεσματικότητας των παραπάνω εφαρμογών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α' εξάμηνο)


Περιεχόμενα

Εννοιολογικές προσεγγίσεις. Ε -marketing, Internet marketing, Online Marketing, digital marketing, διαφορές παραδοσιακού και διαδικτυακού Μάρκετινγκ, πεδία εφαρμογής. Τυπολογία συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών μάρκετινγκ. Συστήματα διαχείρισης πελατών/ συνεργατών CRM / PRM (Customer / Partners Relationship Management) και διαχείρισης γνώσης μάρκετινγκ. Η χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο μάρκετινγκ. Ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης - συλλογής πληροφοριών μάρκετινγκ. Cloud computing & Social CRM. Hλεκτρονικό/ διαδικτυακό σχέδιο μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό μίγμα μάρκετινγκ και στρατηγική ηλεκτρονικού/ κινητού (mobile) μάρκετινγκ. Έρευνα μάρκετινγκ βάσει καινοτόμων εργαλείων και διαδικτύου, ηλεκτρονική συμπεριφορά αγοραστών, στρατηγική τμηματοποίησης και στόχευσης πελατών, στρατηγικές διαφοροποίησης και τοποθέτησης, online τιμολόγηση, πώληση, online διαφήμιση, πολιτική μάρκας στο διαδίκτυο, ιογενές μάρκετινγκ, Κοινωνικά μέσα/ δίκτυα και μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ μάνατζμεντ ιστοσελίδας. SEO και SEM. Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ. Πρακτικές εφαρμογές.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Μάρω Βλαχοπούλου
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμη της πληροφόρησης
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ