Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων


Μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για στελέχη επιχειρήσεων, αναλυτές, τραπεζίτες, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, επενδυτές, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για δημιουργία αξίας. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να υποβοηθήσει τα πιο πάνω στελέχη να πετύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: - Αποκτήσει ικανή γνώση για την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων.- Αναλύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να κατανοεί την χρησιμότητά τουςστην πληροφόρηση και τη λήψη αποφάσεων.- Αποκτήσει την ικανότητα στη συναγωγή συμπερασμάτων σε ότι αφορά στηρευστότητα, κεφαλαιακή δομή αποδοτικότητα, πιστοληπτική ικανότητα κ.λ.π τωνεπιχειρήσεων διαμέσου της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. - Αποκτήσει την ικανότητα στη σύγκριση διαδοχικών χρηματοοικονομικώνκαταστάσεων αλλά και καταστάσεων διαφορετικών επιχειρήσεων με σκοπό τονεντοπισμό προβλημάτων και την ανάδειξη πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων.- Αξιολογεί επενδύσεις κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και κινδύνου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα.


Περιεχόμενα

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (1/4) Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων Σκοπός της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων Οι Κυριότεροι Αριθμοδείκτες P/BV Τιμή προς Λογιστική Αξία Χρήση P/E και P/BV Μερισματική απόδοση Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων Σκοπός της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων Οι Κυριότεροι Αριθμοδείκτες P/BV Τιμή προς Λογιστική Αξία Χρήση P/E και P/BV Μερισματική απόδοση Ο δείκτης «κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις» Η πρακτική εφαρμογή του δείκτη   Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (2/4) Δείκτης γενικής ρευστότητας. Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας. Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας. Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους. Δείκτης καθαρού κέρδους. Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού. Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού. Η φάση τον κύκλου ζωής. Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.   Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (3/4) Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια. Δείκτης ίδια προς ξένα κεφάλαια. Δείκτης κάλυψης τόκων. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας. Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων. Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων. Δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων. Δείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων.   Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (4/4) Χρηματιστηριακές ορολογίες. Οι κυριότερες αναλογίες. Κέρδη ανά μετοχή - KAM EPS. P/E. P/E – Επιτόκιο Κεφαλοποίησης. Αδυναμίες του δείκτη. Μέθοδοι Ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων. Διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση. Ανάλυση «κοινού μεγέθους».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Σαριαννίδης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ