Διοίκηση Ολικής Ποιότητας


H Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων και θεμελιωδών κανόνων για την ηγεσία και τη λειτουργία ενός οργανισμού, που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της απόδοσή του μακροπρόθεσμα, εστιάζοντας στους πελάτες, ενώ παράλληλα καλύπτει τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Είναι τόσο μια φιλοσοφία διοίκησης, όσο και μια σειρά κατευθυντήριων αρχών που αποτελούν τα θεμέλια μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης. Το μάθημα αποτελεί μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και ορισμούς στη ΔΟΠ, δίνοντας έμφαση στις ποσοτικές τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί με στόχο την κατανόηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας προκειμένου να ενσωματωθούν στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα πρότυπα/συστήματα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΔΟΠ.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως κύριους στόχους την εξέταση των βασικών αρχών της διοίκησης ποιότητας, την παρουσίαση των βημάτων προς ένα σύστημα ΔΟΠ, την κατανόηση των εργαλείων και τεχνικών της διοίκησης ποιότητας, καθώς και την πρακτική εφαρμογή αυτών στη διαχείριση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας. Με βάση τα προηγούμενα, οι μαθησιακοί στόχοι περιλαμβάνουν: 1. Εφαρμογή των αρχών και εννοιών που συνδέονται με μια προσέγγιση ΔΟΠ στη διαχείριση οργανισμών παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. 2. Κατανόηση των διαφορετικών φιλοσοφιών ΔΟΠ, με στόχο την καλύτερη αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων ΔΟΠ. 3. Επιτυχής υλοποίηση ομάδων, οι οποίες εκπαιδεύονται στη χρήση διαφορετικών εργαλείων ποιότητας για τον εντοπισμό των κατάλληλων βελτιώσεων της παραγωγικής διαδικασίας. 4. Ακριβής αξιολόγηση της κατάστασης που βρίσκεται ένας οργανισμός, όσον αφορά θέματα διαχείρισης ποιότητας σε σχέση με το πρότυπο ISO 9000 και τα κριτήρια ενός βραβείου ποιότητας. 5. Ανάπτυξη στρατηγικής για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε έναν οργανισμό.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Αρχές Διοίκησης, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην ποιότητα (ορισμοί, βασικές διαστάσεις, ιστορική αναδρομή), Βασικές αρχές και αξιώματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Η ΔΟΠ ως νέα κουλτούρα, Φιλοσοφίες και προσεγγίσεις στη ΔΟΠ (Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi, Feigenbaum), Ικανοποίηση πελατών και συστήματα εξυπηρέτησης πελατών, Βραβεία ποιότητας (Deming, EFQM, Malcolm Baldridge), Έλεγχος ανταγωνιστικότητας και Αξιολόγηση επιδόσεων, Εργαλεία ΔΟΠ (βελτίωση ποιότητας, στατιστικός έλεγχος διαδικασιών, ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας, τεχνικές ανάλυσης του Taguchi, κλπ), Πρότυπα και συστήματα διασφάλισης ποιότητας, Κόστος ποιότητας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Οικονομίας και Διοίκησης
Άδεια Χρήσης: Αναφορά δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ