ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ


To μάθημα Συνεταιριστική Οικονομία απευθύνεται στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια των συνεταιρισμών και να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα καθώς και τις διαφορές που εμφανίζουν με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κεφαλαίου. Σε αυτή την κατεύθυνση παρουσιάσει τις αρχές λειτουργίας των συνεταιρισμών και τις αρχές της οικονομικής θεωρίας που βρίσκουν εφαρμογή στους συνεταιρισμούς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργιά των συνεταιρισμών. Παρουσιάζεται επίσης η δομή των συνεταιρισμών στην Ελλάδα και οι εναλλακτικές μορφές οργάνωσης των συνεταιρισμών. Τέλος παρουσιάζεται η δυνατότητα ανάπτυξης του συνεταιριστικού μοντέλου επιχειρηματικότητας.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να κατανοούν θεωρητικά και εμπειρικά θέματα που εντάσσονται στην Συνεταιριστική  Οικονομίας όπως για παράδειγμα:   Να γνωρίζουν τις έννοιες του συνεργατισμού και των συνεταιρισμών, Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά Γνωρίσματα των συνεταιρισμών Να γνωρίζουν τις αρχές λειτουργίας των συνεταιρισμών και να κατανοούν τη σημασία της ενσωμάτωσης των αρχών αυτών στη καθημερινή λειτουργιά των συνεταιρισμών. Να γνωρίσουν τα ιστορικά στοιχεία της εξέλιξης των συνεταιρισμών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Να γνωρίσουν τη συνεταιριστική νομοθεσία της Ελλάδας και να είναι σε θέση να αντιληφτούν τον τρόπο κρατικής παρέμβασης στο τρόπο λειτουργιάς των συνεταιρισμών Να κατανοήσουν την οικονομική θεωρία του συνεργατισμού και να αντιληφθούν το πλεονέκτημα της διαπραγματευτικής δύναμης. Να γνωρίσουν τη δομή της αγροτικής συνεταιριστικής κίνησης. Και να είναι σε θέση να διακρίνουν τις διάφορες μορφές συνεταιριστικών οργανώσεων. Να κατανοήσουν τις διαφορές στη λειτουργία των συνεταιρισμών & των ιδιωτικών επιχειρήσεων καθώς και να μελετήσουν θέματα οργάνωσης & διοίκησης των συνεταιρισμών. Να γνωρίσουν ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αφορά τη διοίκηση των συνεταιρισμών και να μελετήσουν τη πολυπλοκότητα της δυνατότητας χορήγησης πολλαπλών ψήφων στα μέλη ενός συνεταιρισμού. Να γνωρίσουν άλλες μορφές όπως οι συνεταιρισμοί Νέας Γενιάς και να εξετάσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων στην Ελλάδα. Να μελετήσουν τις δυνατότητες τις συνεταιριστικής ανάπτυξη και να μπορούν να διακρίνουν τις συνθήκες που θα το επιτρέψουν .


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν  


Περιεχόμενα

Τα βασικά ζητήματα τα οποία πραγματεύεται το μάθημα είναι τα εξής:  Εισαγωγή στους Συνεταιρισμού: Οι έννοιες του συνεργατισμού και των συνεταιρισμών, Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα των Συνεταιρισμών και οι σκοποί λειτουργίας καθώς και οι μηχανισμοί επίτευξη τους. Παραδείγματα συνεταιριστικών οργανισμών από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι αρχές λειτουργίας των συνεταιρισμών. Ανάλυση των επιμέρους αρχών και ο συνδυασμός αυτών στο ιδιαίτερο επιχειρηματικό μοντέλο των συνεταιρισμων. H Ιστορική Εξέλιξη των Συνεταιρισμών. Οι πρόδρομοι του συνεργατισμού σε Αγγλία Γαλλία και Γερμάνια. Το Συνεταιριστικό Κίνημα της Ελλάδας και οι πρώτες μορφές συνεργατισμού στην χώρα. Ο Συνεταιρισμός  Αμπελακίων και του Αλμυρού. H Συνεταιριστική Νομοθεσία της Ελλάδας. Σύντομη αναφορά και αξιολόγηση των κυριότερων νόμων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Η κρατική παρέμβαση στους Συνεταιρισμούς. Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η οικονομική θεωρία του Συνεργατισμού. Ανάλυση της διαπραγματευτικής δύναμης των συνεταιρισμών (Προϋποθέσεις, συνθήκες και δυσκολίες άσκησης της Διαπραγματευτική Δύναμης των Συνεταιρισμών) και των Οικονομιών μεγέθους Η δομή της αγροτικής συνεταιριστικής κίνησης. διακρίσεις και μορφές συνεταιριστικών οργανώσεων. Ο μεγάλος αριθμός αγροτικών συνεταιρισμών της Χώρας. Η δημιουργία των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.   Συνεταιρισμοί (CF)& Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (IOF) και Θέματα οργάνωσης & διοίκησης Συνεταιρισμών. Σύγκριση ιδιωτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. Συστήματα Διοίκησης των Συνεταιρισμών. Ο ρόλος της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.  Μερίδες και ψήφοι. Η Δημοκρατική διοίκηση των συνεταιρισμών και η δυνατότητα χορήγησης πολλαπλών ψήφων ανάλογα με τα μερίδια που κατέχουν τα μέλη του συνεταιρισμού. «Άλλες» μορφές Συνεταιριστικής Οργάνωσης. Εισαγωγή και ανάλυση των α) Ομάδων Παραγωγών, β) των αναγκαστικών συνεταιρισμών και γ) των Συνεταιρισμών Νέας Γενιάς. (Η δυνατότητα ανάπτυξης συνεταιρισμών νέας γενιάς στην Ελλάδα). Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών των Συνεταιρισμών στο Προσανατολισμό στην Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους Η συνεταιριστική ανάπτυξη Οι αντικείμενες συνθήκες ? Το περιβάλλον Ανάπτυξης, Το μέγεθος των Συνεταιριστικών Οργανώσεων , Οι σχέσεις με τα μέλη και τα μη - μέλη του συνεταιρισμού.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αχιλλέας Κοντογεώργος
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ