Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων


Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έννοια και σκοπός της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κάθετη και οριζόντια ανάλυση, αριθμοδείκτες (ρευστότητας, κυκλοφορίας, αποδοτικότητας, οικονομικής ανεξαρτησίας, μετοχών), καθαρή ταμειακή ροή, τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: Αποκτήσει ικανή γνώση για την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων. Αναλύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να κατανοεί την χρησιμότητά τους στην πληροφόρηση και τη λήψη αποφάσεων. Αποκτήσει την ικανότητα στη συναγωγή συμπερασμάτων σ΄ ότι αφορά στη ρευστότητα, κεφαλαιακή δομή αποδοτικότητα, πιστοληπτική ικανότητα κ.λ.π των επιχειρήσεων διαμέσου της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αποκτήσει την ικανότητα στη σύγκριση διαδοχικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και καταστάσεων διαφορετικών επιχειρήσεων με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων και την ανάδειξη πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων. Αξιολογεί επενδύσεις κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και κινδύνου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Χρηματοοικονομική λογιστική  


Περιεχόμενα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΘΕΤΗ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΗΣ) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Θεμιστοκλής Λαζαρίδης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ