Εισαγωγή στον Προγραμματισμό του Παγκόσμιου Ιστού


"Εισαγωγή Η αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού (The World Wide Web), Βασικές τεχνολογίες ανάπτυξης του Παγκόσμιου Ιστού. Ανάπτυξη με την html Html: η φυσική γλώσσα του Παγκόσμιου Ιστού, Ετικέτες (tags), Στοιχεία περιέκτες, αυτόνομα στοιχεία, εμφωλιασμένα στοιχεία, Η δομή ενός html εγγράφου, Συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία, στοιχεία επιπέδου μπλοκ, στοιχεία επιπέδου γραμμής, Έλεγχος ορθότητας, Φιλοξενία ιστοσελίδας, html editors, Στοιχεία κειμένου, λίστες, πίνακες, φόρμες. Διαμόρφωση με css. Εξωτερικά, εσωτερικά και επιπέδου γραμμής φύλλα διαμόρφωσης, Η προτεραιότητα στην διαμόρφωση, Η κληρονομικότητα της διαμόρφωσης, Επιλογείς κλάσεων και ταυτοτήτων, διαμόρφωση των χρωμάτων, Στοίχιση κειμένου, διαχείριση γραμματοσειρών, διαχείριση εικόνων, υπερσύνδεσμοι, διαμόρφωση σελίδων, πολλαπλές σελίδες. Ο προγραμματισμός του πελάτη με την Javascript. Εισαγωγή Javascript κώδικα σε αρχεία html, Μεταβλητές, Συναρτήσεις, Διαχείριση html αντικειμένων, Γεγονοδηγούμενος προγραμματισμός, Διαφορά στο αντικειμενοστραφές μοντέλο μεταξύ javascript και C++, Αλληλεπιδραστικές φόρμες, Παραδείγματα προγραμματισμού, Κατασκευή Παιχνιδιών. code (Αντικειμενικός), Linker (Διασυνδέτης ), Executable (Εκτελέσιμο πρόγραμμα) ANSI standard, IDE (Integrated Development Environment), Το πρώτο μου πρόγραμμα (Hello.cpp), Λάθη μεταγλώττισης (compile time errors), Λάθη χρόνου εκτέλεσης (Compile time errors), Η οδηγία (προς τον προεπεξεργαστή) include, Το αρχείο iostream (Input Output stream), Η συνάρτηση(function) main, Τιμή επιστροφής (Return value) της main, Η standard library, Βασικό output με το (αντικείμενο) cout, Ο προσδιοριστής ονοματοχώρου (namespace specifier) std, Ο τελεστής ανακατεύθυνσης εξόδου (output redirection operator) <<, Σειρές (εκτυπώσιμων) χαρακτήρων (Strings), Νέα γραμμή με τον χαρακτήρα διαμόρφωσης (formatting character) ‘\n’, Περισσότερη cout, Νέα γραμμή με την endl (end line), Ο χαρακτήρας διαμόρφωσης ‘\t’ (tab). Αξιολόγηση των εκφράσεων (evaluation), Πρόσθεση ακεραίων, Ακέραια διαίρεση, Μετατροπή τύπου – float, double, Η λέξη κλειδί (keyword) using, standard ονοματοχώρος (namespace), Σχόλια (Comments), Σχόλια σε μια γραμμή, Σχόλια σε πολλαπλές γραμμές, Εισαγωγή στις Συναρτήσεις (Functions), Μεταβλητή (variable), Αναγνωριστικό (identifier), RAM, Ενσωματωμένοι τύποι (Built-in Types), Ακέραιοι και τύποι κινητής υποδιαστολής (Integer & floating point types), Προσημασμένοι και μη προσημασμένοι (signed & unsigned), Short & long ακέραιοι, Το μέγεθος των μεταβλητών-τύπων, Ορισμός – αρχικοποίηση μεταβλητής (variable definition – initialization), Συμβάσεις ονομασίας μεταβλητών (Naming conventions). Δεσμευμένες λέξεις (Reserved Words), Συνώνυμα (Aliases), Υπερχείλιση ακεραίων, Χαρακτήρες – ASCII code, Σταθερές (Κυριολεκτικές – Συμβολικές), Απαριθμητοί τύποι (Enumerated constants), Εντολές (commands, statements), Εκφράσεις, Τελεστές, Μαθηματικοί, Εκχώρησης, Προσαύξησης και μείωσης, Προτεραιότητα αξιολόγησης, Ο τύπος bool, If statement, Λογικοί τελεστές, Βραχεία αξιολόγηση (short circuit evaluation), Ο τριαδικός συντελεστής συνθήκης (ternary conditional operator). Τιμή επιστροφής, Λίστα παραμέτρων, Τυπικές (formal) και πραγματικές (actual) παράμετροι (arguments), Τοπικές μεταβλητές (local variables), Καθολικές μεταβλητές (global variables), Default parameters, Υπερφόρτωση συναρτήσεων (Overloading Functions), Inline functions, Αναδρομή (Recursion). Οργάνωση της μνήμης του προγράμματος (Instruction pointer, code space, stack), Τι είναι ένας Δείκτης (), Η στοίβα και ο σωρός, New & Delete, Διαρροή μνήμης, Περιπλανώμενοι ή αιωρούμενοι δείκτες, Χρήση σταθερών δεικτών. Τι είναι μια αναφορά, Ο τελεστής διεύθυνσης (address operator), Εκχώρηση σε αναφορά, Παράμετροι τιμής (pass by value), παράμετροι αναφοράς ( pass by reference), Επιστροφή με τιμή ή επιστροφή με αναφορά(return by value, return by reference) Τι είναι ένας πίνακας, Πρόσβαση στα στοιχεία ενός πίνακα, Πρόσβαση εκτός ορίων πίνακα, Αρχικοποίηση, Δήλωση πινάκων με απαριθμητούς τύπους, Πίνακες και Δείκτες, Αριθμητική δεικτών, Δημιουργία & διαγραφή πινάκων με το new & delete, Αναζήτηση και ταξινόμηση σε μονοδιάστατο πίνακα, Αρχεία κειμένου. "


Στόχοι Μαθήματος

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ελευθέριος Μωυσιάδης
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ