Τεχνολογία Λογισμικού [open]


Introduction to Software Engineering (History, Motivation, Team Programming, The Software Process). Software Lifecycle Models (Waterfall, Rapid-Prototype, Incremental, Spiral). Requirements (Functional and Non-Functional Specifications, Requirements Planning and Scheduling, CASE Tools, Software Requirements Specification Document). Design (Data Centric design, Object centric design, Service centric design). Implementation and Integration (Coding Standards and Practices, Configuration Control, Team Organization). Testing (white box and black box, validation and verification). Modern methods and prototype (Agile programming, MSF, extreme programming).


Objectives

Γνώση και εργαστηριακή εμπειρία σε μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων. Μέσα από την ανάπτυξη πρωτότυπης εφαρμογής, οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία στη διοίκηση μικρών ομάδων ανάπτυξης και ελέγχου λογισμικού. 


Prerequisites

Γνώση Αρχών Προγραμματισμού, γνώση Γλώσσας Προγραμματισμού (C++, Java, Pascal), χρήση Η/Υ (Σχεδίαση, Επεξεργασία Κειμένου), κριτική και συνθετική Ικανότητα. 


Syllabus

Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού. Μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού. Κύκλος ζωής λογισμικού (φάσεις, διαδικασία ανάπτυξης, μοντέλα κύκλου ζωής). Απαιτήσεις λογισμικού, στάδια προσδιορισμού απαιτήσεων. Ανάλυση απαιτήσεων λογισμικού (εκμαίευση απαιτήσεων, μοντελοποίηση και προτυποποίηση, δομημένη ανάλυση, αντικειμενοστραφής ανάλυση, πρότυπα προδιαγραφής απαιτήσεων). Σχεδίαση λογισμικού (σχέδιο λογισμικού, αποτελεσματική τμηματική σχεδίαση, δομημένη σχεδίαση, αντικειμενοστραφής σχεδίαση, πρότυπα προδιαγραφής σχεδίασης). Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση λογισμικού (αρχές κωδικοποίησης, επιλογή αλγοριθμικών δομών, εσωτερική και εξωτερική τεκμηρίωση κώδικα, πρότυπα τεκμηρίωσης). Έλεγχος λογισμικού (στόχοι, σχεδίαση περιπτώσεων δοκιμής, δοκιμασία μονάδων, ολοκλήρωσης, επικύρωσης και συστήματος, δοκιμασία αντικειμενοστραφούς λογισμικού, τεχνικές αποσφαλμάτωσης), εργαλεία ελέγχου, εκτίμηση ποιότητας λογισμικού. Διοίκηση έργου, κοστολόγηση, εξασφάλιση ποιότητας, διαχείριση σχηματισμών, περιβάλλοντα ανάπτυξης, πρότυπα. Ειδικά, σύγχρονα μοντέλα ευέλικτου προγραμματισμού και ανάπτυξη πρωτοτύπου.

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A+)


Instructors: Ioannis Charalabidis
Department: Department of Information & Communication Systems Engineering
Institution: Aegean University
Subject: Computer and Electronic Engineering
Rights: CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES