Οικονομική της Επιχείρησης [open]


The course aims at presenting the modern theories related to Business Economics, combining in its presentation, theory and real business cases. The theory of the firm is presented by distinguishing firm operations that take place in the external and in the internal to the firm environments. In the external environment, the focus is to the firm's relations to the other competing and collaborating firms operating in the industry. In this part we examine how the level of demand and of the supply of the firm's product is affected by the prevailing competitive or cooperative conditions that exist in the market and we examine how the values of the demand and supply elasticities can be of help to the manager in successfully positioning the firm in the market. Finally, in terms of the internal environment of the firm, we examine issues related to organizing and managing the relations among the different groups that cooperate for the production of the firm's product.


Objectives

Στο μάθημα δίδεται έμφαση στις σύγχρονες θεωρητικές εξελίξεις που ερμηνεύουν την ανάληψη δράσεων στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, στη μεγέθυνσή (σμίκρυνσή) της καθώς και στη διαμόρφωση των συνθηκών λειτουργίας της. Η αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης εξαρτάται από τις συμπεριφορές των εμπλεκομένων μερών, είτε αυτές συνδέονται άμεσα με την επιχείρηση (ιδιοκτήτης, εργαζόμενοι) ή έμμεσα (προμηθευτές, συνεργάτες). Οι συμπεριφορές των εμπλεκομένων μερών εξετάζονται υπό το πρίσμα των δύο κυριότερων θεωριών της επιχείρησης, τη Θεωρία του Κόστους Συναλλαγών και τη Θεωρία του Κόστους Αντιπροσώπευσης.     Η θεωρία του Κόστους Συναλλαγών επιτρέπει στο στέλεχος να προσδιορίσει κινδύνους που απορρέουν από συμβάσεις που καταρτίζονται με υπαλλήλους, προμηθευτές ενδιάμεσων προϊόντων ή διακινητές του προϊόντος της επιχείρησης. Εάν με τη καταρτιζόμενη σύμβαση δεν καλύπτονται κάποιοι από τους δυνητικούς συναλλακτικούς κινδύνους, το κόστος της επιχείρησης αυξάνεται με αρνητικά αποτελέσματα για την επιχείρηση αλλά και για το ίδιο το στέλεχος.     Η θεωρία του Κόστους Αντιπροσώπευσης επιτρέπει στο στέλεχος να προσδιορίσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη σχέση του με κάποιο άλλο εξαρτώμενο μέρος. Το στέλεχος της επιχείρησης αναθέτει εργασίες σε υφισταμένους και πρέπει να ελέγξει την επίδοσή τους αλλά και να τους αμείψει ανάλογα. Πως πρέπει να διαμορφωθεί η αμοιβή των υφισταμένων, ποιες δραστηριότητές τους πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και πως θα μειωθεί το κόστος επίβλεψης για το στέλεχος; Κεντρικό σημείο της παρουσίασης είναι η ιστορική εξέλιξη της επιχείρησης από την απαρχή της ανθρώπινης κοινωνίας. Τα τρία βασικά στάδια της ιστορικό-κοινωνικής μετάλλαξης αναφέρονται στην Αγροτική, Βιομηχανική και Πληροφοριακή Οικονομία. Τα στάδια αυτά προτείνεται ότι αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο στις ανταγωνιστικές, μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές αγορές αντίστοιχα, και με αυτή τη σειρά παρουσιάζονται κατά τις παραδόσεις.


Prerequisites

Κανένα


Syllabus

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Οργάνωση και η Δομή της Αγοράς. Η δικτυακά οργανωμένη επιχείρηση. Ζήτηση και Προσφορά. Συγκριτική Στατική και Ελαστικότητες στην Αγορά. Οικονομική Οργάνωση και Αποδοτικότητα. Η επιχείρηση στο πλαίσιο της αγοράς. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οργάνωση και Δομή της Βιομηχανικής Επιχείρησης. Το έργο του Συντονισμού. Συντονισμός μέσω των αγορών ή μέσω της ιεραρχίας. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οργάνωση και Διοίκηση στη σύγχρονη επιχείρηση. Περιορισμένη Ορθολογικότητα και ιδιωτική πληροφόρηση. Η θεωρία του Συναλλακτικού κόστους. Η θεωρία του κόστους αντιπροσώπευσης. Η θεωρία της σύγχρονης επιχείρησης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Postgraduate

(A+)


Instructors: APOSTOLOS GKOTSIAS
Department: DEPARTMENT OF BUSSINES ADMINISTRATION
Institution: Aegean University
Subject: Economics and Business Administration
Rights: CC - Attribution

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES