Οικονομική της Επιχείρησης [open]


Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση της σύγχρονης οικονομική της επιχείρησης, συνδυάζοντας τη θεωρία με εφαρμογές της στην πράξη. Στο θεωρητικό μέρος δίδεται έμφαση στις δραστηριότητες που εξυφαίνονται στο εξωτερικό της επιχείρησης και ιδιαίτερα στις σχέσεις της με άλλες (ανταγωνιστικές) επιχειρήσεις στον κλάδο όπου αυτή δραστηριοποιείται. Η επίπεδο της ζήτησης και της προσφοράς του προϊόντος καθώς και οι συνθήκες ανταγωνισμού (συναγωνισμού) με άλλες επιχειρήσεις παρουσιάζονται αλλά και υποδεικνύονται οι κύριες μέθοδοι για τον ποσοτικό προσδιορισμό τους. Τέλος, παρουσιάζεται συνοπτικά η διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης και οι κρίσιμοι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος.


Στόχοι Μαθήματος

Στο μάθημα δίδεται έμφαση στις σύγχρονες θεωρητικές εξελίξεις που ερμηνεύουν την ανάληψη δράσεων στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, στη μεγέθυνσή (σμίκρυνσή) της καθώς και στη διαμόρφωση των συνθηκών λειτουργίας της. Η αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης εξαρτάται από τις συμπεριφορές των εμπλεκομένων μερών, είτε αυτές συνδέονται άμεσα με την επιχείρηση (ιδιοκτήτης, εργαζόμενοι) ή έμμεσα (προμηθευτές, συνεργάτες). Οι συμπεριφορές των εμπλεκομένων μερών εξετάζονται υπό το πρίσμα των δύο κυριότερων θεωριών της επιχείρησης, τη Θεωρία του Κόστους Συναλλαγών και τη Θεωρία του Κόστους Αντιπροσώπευσης.     Η θεωρία του Κόστους Συναλλαγών επιτρέπει στο στέλεχος να προσδιορίσει κινδύνους που απορρέουν από συμβάσεις που καταρτίζονται με υπαλλήλους, προμηθευτές ενδιάμεσων προϊόντων ή διακινητές του προϊόντος της επιχείρησης. Εάν με τη καταρτιζόμενη σύμβαση δεν καλύπτονται κάποιοι από τους δυνητικούς συναλλακτικούς κινδύνους, το κόστος της επιχείρησης αυξάνεται με αρνητικά αποτελέσματα για την επιχείρηση αλλά και για το ίδιο το στέλεχος.     Η θεωρία του Κόστους Αντιπροσώπευσης επιτρέπει στο στέλεχος να προσδιορίσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη σχέση του με κάποιο άλλο εξαρτώμενο μέρος. Το στέλεχος της επιχείρησης αναθέτει εργασίες σε υφισταμένους και πρέπει να ελέγξει την επίδοσή τους αλλά και να τους αμείψει ανάλογα. Πως πρέπει να διαμορφωθεί η αμοιβή των υφισταμένων, ποιες δραστηριότητές τους πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και πως θα μειωθεί το κόστος επίβλεψης για το στέλεχος; Κεντρικό σημείο της παρουσίασης είναι η ιστορική εξέλιξη της επιχείρησης από την απαρχή της ανθρώπινης κοινωνίας. Τα τρία βασικά στάδια της ιστορικό-κοινωνικής μετάλλαξης αναφέρονται στην Αγροτική, Βιομηχανική και Πληροφοριακή Οικονομία. Τα στάδια αυτά προτείνεται ότι αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο στις ανταγωνιστικές, μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές αγορές αντίστοιχα, και με αυτή τη σειρά παρουσιάζονται κατά τις παραδόσεις.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Οργάνωση και η Δομή της Αγοράς. Η δικτυακά οργανωμένη επιχείρηση. Ζήτηση και Προσφορά. Συγκριτική Στατική και Ελαστικότητες στην Αγορά. Οικονομική Οργάνωση και Αποδοτικότητα. Η επιχείρηση στο πλαίσιο της αγοράς. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οργάνωση και Δομή της Βιομηχανικής Επιχείρησης. Το έργο του Συντονισμού. Συντονισμός μέσω των αγορών ή μέσω της ιεραρχίας. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οργάνωση και Διοίκηση στη σύγχρονη επιχείρηση. Περιορισμένη Ορθολογικότητα και ιδιωτική πληροφόρηση. Η θεωρία του Συναλλακτικού κόστους. Η θεωρία του κόστους αντιπροσώπευσης. Η θεωρία της σύγχρονης επιχείρησης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΤΣΙΑΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ