Πιθανότητες και Στατιστική [open]


The course will cover the notion of probability, the basic categories of discrete and continuous random variables, the calculation of the mean value and variance. Some basics on statistics will be given.


Objectives

Κατανόηση βασικών εννοιών της Συνδυαστικής και των Πιθανοτήτων, εξοικείωση με βασικές κατηγορίες τυχαίων μεταβλητών.


Prerequisites

Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός μιας και δύο μεταβλητών.


Syllabus

Αξιωματικός ορισμός της πιθανότητας. Ανεξάρτητα γεγονότα. Δεσμευμένη πιθανότητα, θεώρημα ολικής πιθανότητας, θεώρημα του Bayes. Συνδυαστική (Διατάξεις-Συνδυασμοί). Διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Συνάρτηση κατανομής, πυκνότητα πιθανότητας. Κατανομές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Bernoulli, δυωνυμική, γεωμετρική, Poisson, ομοιόμορφη, εκθετική, κανονική, Γάμμα, Weibull. Από κοινού κατανομές. Ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Υπό συνθήκη κατανομές. Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών. Αναμενόμενη τιμή, διασπορά, ροπές k τάξης. Ανισότητα Chebyshev. Ροπογεννήτριες συναρτήσεις. Κεντρικό οριακό θεώρημα και εφαρμογές του. Νόμοι των μεγάλων αριθμών. Περιγραφική στατιστική.

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A-)


Instructors: Elisavet Konstantinou
Department: Department of Information & Communication Systems Engineering
Institution: Aegean University
Subject: Computer and Electronic Engineering
Rights: CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES