Οικονομική Ι [open]


Basic concepts and theories of Microeconomics. Consumer behaviour: individual and household decisions for the distribution of their income to consumption and savings. Producer behaviour: decisions concerning the types and quantities of products to be produced as well as for the combinations of the factors of production that will be used. Price theory: formation of prices of products, services and factors of production depending on the characteristics of the market. Allocation of production factors among competing activities. The basic relationships of economic network. The characteristics and different kinds of Enterprises. Cost theory. Demand theory. Supply theory. The market equilibrium. The characteristics and different kinds of markets: free competition, oligopoly, monopoly and monopolistic competition. Economic Circuit. Types and Forms of Enterprises. Theory of Cost. Demand Theory. Supply Theory. Exchange and Balance of Market. Forms and Goods of Markets: Free Competition, Oligopoly, Monopoly, Monopolistic Competition. Stackelberg’ Model. Cournot’ Model. Bertrand’ Model. Maximisation of Profits. Minimisation of Cost. Utility Maximisation. Isoquant Curves, Indifference Curves. Basic Macroeconomic Magnitudes. Economic Planning. Investment Planning and Evaluation of Investments. Index Number’ Analysis. Break - Even Point.


Objectives

Το Μάθημα της Οικονομικής Ι είναι βασικό εισαγωγικό μάθημα που στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της οικονομικής επιστήμης που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου, στην Ελληνική οικονομία κλπ.. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να: Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της οικονομικής θεωρίας, Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του καταναλωτή (και της ζήτησης), καθώς επίσης της θεωρίας του παραγωγού (και της προσφοράς), Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης της επιχείρησης και να κατανοήσετε τις διάφορες μορφές των αγορών και την ισορροπία στην αγορά, Γνωρίσετε τα βασικά θέματα της μεγιστοποίησης των κερδών, της ελαχιστοποίησης του κόστους και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης


Prerequisites

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Syllabus

Το μάθημα της Οικονομικής Ι αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Μικροοικονομικής θεωρίας. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την συμπεριφορά του καταναλωτή, τις αποφάσεις των ατόμων ή των νοικοκυριών για την κατανομή του εισοδήματος τους σε δραστηριότητες κατανάλωσης ή αποταμίευσης. Επίσης αναλύονται και εξετάζονται τα θέματα σχετικά με την συμπεριφορά του παραγωγού, τις αποφάσεις για τα είδη και τις ποσότητες των αγαθών που θα παραχθούν καθώς και των συνδυασμών των συντελεστών παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν. Περαιτέρω αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με τη θεωρία των τιμών, την διαμόρφωση τιμών των αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Μεταξύ των επιπλέον ενοτήτων που αναλύονται και εξετάζονται είναι: η Κατανομή συντελεστών παραγωγής μεταξύ ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, το Οικονομικό Κύκλωμα, τα Είδη και οι Μορφές των Επιχειρήσεων, η Θεωρία του Κόστους, η Θεωρία της Ζήτησης, η Θεωρία της Προσφοράς, η Ανταλλαγή και Ισορροπία Αγοράς, οι Μορφές και τα Είδη των Αγορών: (όπως για παράδειγμα ο Ελεύθερος Ανταγωνισμός, το Ολιγοπώλιο, το Μονοπώλιο, ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός), τα Υποδείγματα Stackelberg, Cournot, Bertrandμ τα Προβλήματα Μεγιστοποίησης των Κερδών και Ελαχιστοποίησης Κόστους, τα Προβλήματα Μεγιστοποίησης Χρησιμότητας, οι Καμπύλες Ισοπαραγωγής, οι Καμπύλες Αδιαφορίας, ο Οικονομικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός. Τέλος, αναλύονται και εξετάζονται οι θεματικές ενότητες σχετικά με τις Επενδύσεις και την Αξιολόγηση Επενδύσεων, η Ανάλυση Αριθμοδεικτών και η ανάλυση του Νεκρού Σημείου.

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A-)


Instructors: George Korres
Department: Department of Geography
Institution: Aegean University
Subject: Social and Economic Geography
Rights: CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES