Εισαγωγή στη Χαρτογραφία [open]


Basic principles and concepts of the science of cartography. History of cartography. Cartographic projections and projection systems. Scale in Cartography. The use of scale in cartographic visualisation. Scale conversion exercises. Types of maps, atlases and cartographic series of maps. Cartographic Data scources. Cartographic datasets. Using the appropriate cartographic symbols and visual variables to mapping the geographic entities. Topographic maps and methods of representing relief Visual perception and color Theory. Using color for creating the specifications and pattern. Internet cartography and applications. Dynamic - Interactive cartography. Cartography and GPS systems. Mapping through tablets.


Objectives

Σκοπός του μαθήματος Εισαγωγή στη Χαρτογραφία του Β’ εξαμήνου είναι να εισαγάγει τους Γεωγράφους Φοιτητές στις βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας. Μέσα από σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξοικείωση τους με τις χαρτογραφικές μεθόδους προκειμένου ως Γεωγράφοι να σχεδιάζουν επικοινωνιακά αποδοτικούς χάρτες. Τα περιεχόμενα του μαθήματος δίνουν την δυνατότητα στους Γεωγράφους φοιτητές να γνωρίσουν τις πτυχές της χαρτογραφικής σύνθεσης και της χαρτογραφικής απόδοσης των γεωγραφικών οντοτήτων με την χρήση εργαλείων γεωπληροφορικής.


Prerequisites

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Syllabus

Βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας. Ιστορική εξέλιξη της χαρτογραφίας. Χαρτογραφικές προβολές και προβολικά συστήματα. Η κλίμακα στη Χαρτογραφία. Η χρήση της κλίμακας, ασκήσεις μετατροπών κλιμάκων. Τύποι χαρτών, Χαρτογραφικές σειρές και Άτλαντες. Πηγές Χαρτογραφικών Δεδομένων. Χαρτογραφικά δεδομένα και χαρτογραφική απεικόνιση γεωγραφικών οντοτήτων. Χαρτογραφικά σύμβολα, οπτικές μεταβλητές χαρτογραφικών συμβόλων. Τυπογραφία χάρτη. Τοπογραφικοί χάρτες και μέθοδοι αναπαράστασης του ανάγλυφου Οπτική αντίληψη και χρώμα, δημιουργία και προδιαγραφές χρώματος και μοτίβου Διαδικτυακή χαρτογραφία και εφαρμογές. Δυναμική – Διαδραστική χαρτογραφία. Χαρτογραφία και συστήματα GPS. Η χαρτογραφική απεικόνιση μέσα από υπολογιστές ταμπλέτες (tablets)

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A-)


Instructors: Nikos Soulakellis
Department: Department of Geography
Institution: Aegean University
Subject: Social and Economic Geography
Rights: CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES