Οικονομική του Χώρου [open]


Significance and definitions of Economy of Space. Micro-economic Analysis of Place of Installation. Models of Choice of Place of Installation based on the Transportation Cost and on the Minimisation of Cost. Analysis of choice of locality for industry and services of trade. Regions of Market and Regions of Supply. Land-planning Interdependence and Analysis of Land-planning Equilibrium. The Role and Aim of Regional Policy. Analysis of Way of Configuration of System of Urban Settlements: Weaknesses of theory of Place of Installation, Economic Analysis of Way of Configuration of System of Urban Settlements: Problems of Regional Policy. Regional and Territorial Econometric Analysis. Planning and Industrial and Urban analysis. Territorial and Intraregional Models. New Techniques of Intraregional Analysis: Statistics, Quantitative and Econometric approaches. Input-Output Analysis. Theory of Multipliers and Factors: Applications and Case Studies.


Objectives

Το Μάθημα της Οικονομικής του Χώρου έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της οικονομικής περιφερειακής επιστήμης και της οικονομικής του χώρου που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην Ελληνική οικονομία κλπ.. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να: Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της οικονομικής του χώρου, Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας της περιφερειακής ανάπτυξης, Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, ανάλυσης, εφαρμογών και υπολογισμού των υποδειγμάτων εισροών-εκροών για την περιφερειακή και χωρική ανάλυση, Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, ανάλυσης, εφαρμογών και υπολογισμού των υποδειγμάτων οικονομετρικής περιφερειακής και στατιστικής χωρικής ανάλυσης, Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, ανάλυσης, εφαρμογών και υπολογισμού των υποδειγμάτων των πολλαπλασιαστών και συντελεστών περιφερειακής και χωρικής ανάλυσης,


Prerequisites

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Syllabus

Το μάθημα της Οικονομικής του Χώρου αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Οικονομικής του Χώρου. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την έννοια και τους ορισμούς της Οικονομικής του Χώρου. Μικροοικονομική Ανάλυση του Τόπου Εγκατάστασης. Υποδείγματα Επιλογής του Τόπου Εγκατάστασης βασιζόμενα στο μεταφορικό Κόστος και στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Ανάλυση επιλογής τοποθεσίας για βιομηχανία και υπηρεσίες εμπορίου. Περιοχές Αγοράς και Περιοχές Προσφοράς. Χωροταξική Αλληλεξάρτηση και Ανάλυση Χωροταξικής Ισορροπίας. Ρόλος και Σκοπός της Περιφερειακής Πολιτικής. Ανάλυση του Τρόπου Διαμόρφωσης του Συστήματος των Αστικών Οικισμών: Αδυναμίες της θεωρίας του Τόπου Εγκατάστασης, Οικονομική Ανάλυση του Τρόπου Διαμόρφωσης του Συστήματος των Αστικών Οικισμών: Προβλήματα της Περιφερειακή Πολιτικής. Περιφερειακή και Χωρική Οικονομετρική ανάλυση. Προγραμματισμός και Βιομηχανική και Αστική ανάλυση. Χωρικά και ενδο-περιφερειακά Υποδείγματα. Νέες Τεχνικές ενδοπεριφερειακής ανάλυσης: Στατιστικές, Ποσοτικές και Οικονομετρικές προσεγγίσεις, Ανάλυση Εισροών-Εκροών. Θεωρία Πολλαπλασιαστών και Συντελεστών: Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης.

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A-)


Instructors: George Korres
Department: Department of Geography
Institution: Aegean University
Subject: Social and Economic Geography
Rights: CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES