Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη & Πολιτικές στην ΕΕ (Οικονομική ΙΙ) [open]


The economic system – behavior and problems. Relationship between consumption and income, savings and income, interest rate and investment . Determination of the national income. Factors affecting the level of employment and of inflation. The dialectic relationship between economic and social dynamics. Introduction to the labor theory of value. Production, value and surplus value. Cyclical movements and capital accumulation. The theory of land rent. Accumulation, economic crises and the role of the state. The socio-spatial dynamics. Urban land, urban land rent and urban land policies in developed capitalistic societies. The urbanization of capital and the production of the built environment. Collective consumption and spatial structure. Labor, capital and class struggles in relation to the built environment. Capital accumulation and uneven spatial development. The dialectic differentiation/equilibrium in the spatial development of capital. From the politicaql economy of space to post-modern approaches. The theory of National Product. The theory of National Income. The theory of National Expenditures. Consumption’ Function and Saving’ Function. Public Sector and Multipliers. Theory and Forms of Investments. The Determinants of Income. Equilibrium in the Market of Goods. Equilibrium in the Money Market. The Determinants of Interest-Rate. Budgetary Policy, Monetary Policy, Income Policy. The Classical Model. The complete Keynesian’s and the News-Keynesian's Models. Neo-Classical Composition. Unemployment Problem. Inflation Problem. Economic Growth and the Theory of Growth. Macroeconomic Analysis, Applications and Case-Studies from the Greek Economy and the European Union.


Objectives

Το Μάθημα της Οικονομικής ΙΙ είναι βασικό μάθημα που εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της οικονομικής επιστήμης και της μακροοικονομικής θεωρίας που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου, στην Ελληνική οικονομία κλπ. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να: Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της μακρό-οικονομικής θεωρίας, Κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και μεθόδους της θεωρίας της ανάπτυξης, τον ρόλο λειτουργίας του κράτους και τους βασικούς δείκτες και μεγέθη, Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, την σημασία, τις επιπτώσεις και λειτουργία της δημοσιονομικής πολιτικής, Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, την σημασία, τις επιπτώσεις και λειτουργία της νομισματικής πολιτικής.


Prerequisites

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Syllabus

Το μάθημα της Οικονομικής ΙΙ αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Μακροοικονομική θεωρία. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται και αναλύονται οι ακόλουθες έννοιες: Το οικονομικό σύστημα – συμπεριφορά και προβλήματα. Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της συνολικής απασχόλησης και το φαινόμενο του πληθωρισμού. Η διαλεκτική αντίληψη της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής. Εισαγωγή στην εργασιακή θεωρία της αξίας. Εμπορευματική παραγωγή, αξία και υπεραξία. Κυκλική κίνηση και συσσώρευση του κεφαλαίου. Η θεωρία της γαιοπροσόδου. Συσσώρευση, οικονομικές κρίσεις και ο ρόλος του κράτους. Η χωροκοινωνική διαλεκτική. Αστική γή, αστική γαιοπρόσοδος και αστικές πολιτικές στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Η αστικοποίηση του κεφαλαίου και η παραγωγή του χτισμένου περιβάλλοντος. Συλλογική κατανάλωση και χωρικές δομές. Εργασία, κεφάλαιο και ταξικός αγώνας γύρω από το χτισμένο περιβάλλον. Συσσώρευση κεφαλαίου και άνιση χωρική ανάπτυξη. Η διαλεκτική διαφοροποίησης/εξισορρόπησης στην χωρική ανάπτυξη του κεφαλαίου. Από την πολιτική οικονομία του χώρου στις μετα-μοντέρνες προσεγγίσεις. Εθνικό Προϊόν- Εθνικό Εισόδημα – Εθνική Δαπάνη, Συναρτήσεις Κατανάλωσης και Αποταμίευσης, Δημόσιος Τομέας και Πολλαπλασιαστές, Θεωρία και Μορφές των Επενδύσεων, Προσδιορισμός του Εισοδήματος, Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και Ισορροπία στην Αγορά Χρήματος και ο Προσδιορισμός του Επιτοκίου, Δημοσιονομική Πολιτική, Νομισματική πολιτική και Εισοδηματική Πολιτική, Το Κλασικό Υπόδειγμα Το πλήρες Κεϋνσιανό και Νέο-Κεϋνσιανό Υπόδειγμα, Νεοκλασική Σύνθεση, Ανεργία, Πληθωρισμός, Οικονομική Μεγέθυνση και Θεωρία Αναπτύξεως, Μακροοικονομικές Αναλύσεις, Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης από την Ελληνική Οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A-)


Instructors: George Korres
Department: Department of Geography
Institution: Aegean University
Subject: Social and Economic Geography
Rights: CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES