Οργανωσιακή Συμπεριφορά [Open]


The course sets out to offer an appreciation of organization dynamics, through the examination of ways in which organizational members conceptualize and act within organizations as well as ways in which organizations act as social actors. The course delves into issues such as organizational culture, leadership, inter-organizational conflict as well as issues related to human resource management. Focus is placed on the examination and analysis of real-life organizational situations – as well as presentation of business case studies - with the aim to pinpoint the complexity of organizational phenomena.


Objectives

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη μελέτη συγκεκριμένων οργανωσιακών φαινομένων • Διεξάγουν ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε θέματα που άπτονται της οργανωσιακής συμπεριφοράς και να σχεδιάζουν εμπειρική έρευνα σε δείγμα εργαζομένων


Prerequisites

Κανένα


Syllabus

Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση φαινομένων δυναμικής των οργανισμών, μέσα από τη μελέτη των τρόπων που τα οργανωσιακά μέλη συμπεριφέρονται μέσα στους οργανισμούς καθώς και των τρόπων που οι οργανισμοί ‘δρουν’ ως κοινωνικές οντότητες. Το μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα οργανωσιακής κουλτούρας, ηγεσίας, ενδο-οργανωσιακών συγκρούσεων καθώς και θέματα που άπτονται της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος, επιχειρείται η ανάλυση πραγματικών σύνθετων οργανωσιακών καταστάσεων.  

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A-)


Instructors: Maria Simosi
Department: Department of Product and Systems Design Engineering
Institution: Aegean University
Subject: Architecture and Design
Rights: CC - Attribution

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES