Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία [open]


Structure and Basic Sizes of Greek Economy. Budgetary and Monetary Policy. Greek Industry (Dutch Disease and Deindustrialization). Investments. Technological Policy and Growth. Real Economy. Third economy and Distribution of Income. Banking and Stock Exchange Sector. Tourist and Economic Growth. Inflation and Unemployment. The Greek Economy in the Decade of 2000: the Course to the EMU. Social State and Public Administration: Social and Government owned Policy. Economic Policy of Complete Employment: the Increase of Product and the Problem of Unemployment. Tax and Educational Policy. European Union and the Greek Economy. The Planning and the Prospects of Greek Economy.


Objectives

Το Μάθημα "Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία" είναι βασικό μάθημα που στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της Ελληνικής οικονομίας που στοχεύει να τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να: Κατανοήσετε τα βασικά ιστορικά σημεία της Ελληνικής οικονομίας, τόσο σε θέματα οικονομικής πολιτικής όσο και σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά, τις δομές και πολιτικές (σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο), Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης της Ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την Ε.Ε., Γνωρίσετε τα βασικά θέματα, προβλήματα αλλά και προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας


Prerequisites

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Syllabus

Το μάθημα "Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία" αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες, μεγέθη, εφαρμογές και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την Διάρθρωση και Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική. Ελληνική Βιομηχανία (Ολλανδική Ασθένεια και Αποβιομηχανοποίηση). Επενδύσεις. Τεχνολογική Πολιτική και Ανάπτυξη. Πραγματική Οικονομία, Παραοικονομία και Διανομή Εισοδήματος. Τραπεζικός και Χρηματιστηριακός Τομέας. Τουριστική και Οικονομική Ανάπτυξη. Πληθωρισμός και Ανεργία. Η Ελληνική Οικονομία στη Δεκαετία του ’90: η Πορεία προς την ΟΝΕ. Κοινωνικό Κράτος και Δημόσια Διοίκηση: Κοινωνική και Κρατική Πολιτική. Οικονομική Πολιτική Πλήρους Απασχόλησης: η Αύξηση του Προϊόντος και η Καταπολέμηση της Ανεργίας. Φορολογική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία. Σχεδιασμός και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A-)


Instructors: George k
Department: Department of Geography
Institution: Aegean University
Subject: Social and Economic Geography
Rights: CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES