Βρέθηκαν 527 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
medicine science health professions subject

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Νικόλαος Ρίκος - Προπτυχιακό - (A-)
Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης

-

other discipline image

Στατιστική Ι

Ελένη Γιαννακοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής, ΤΕΙ Κρήτης

Σκοπός του Μαθήματος 1. Η κατανόηση των βασικών εννοιών και η χρήση των σύγχρονων εργαλείων της στατιστικής, με ιδιαίτερη έμφαση σε προβλήματα διοίκησης και οικονομίας 2. Να αποτελέσει το μάθημα την απαραίτητη υποδομή πάνω στην οποία θα βασισθεί η διδασκαλία και άλλων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

other discipline image

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - Χειμερινό εξάμηνο 2015

Μανόλης Τσικνάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στην περιοχή της (βιο)ιατρικής πληροφορικής – ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα αναφορικά με ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συστημάτων προστιθέμενης αξίας (π.χ. συστήματα στήριξης αποφάσεων). Το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των τεχνολογικών και άλλων προκλήσεων της περιοχής, μέσω της παρουσίασης των σύγχρονων θεμάτων Ιατρικής Πληροφορικής με σκοπό την επισκόπηση του σημαντικού αυτού χώρου έρευνας και ανάπτυξης. Το μάθημα αυτό θα χρησιμεύσει επίσης σαν αφετηρία για μια μακρόπνοη προσπάθεια συνολικότερης κάλυψης των γνωστικών αυτών αντικειμένων μέσω και άλλων μαθημάτων, τα οποία έχουν προγραμματιστεί να προσφερθούν σε προσεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα.

other discipline image

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Μανόλης Προκοπάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης

• Η έρευνα στην κοινωνική εργασία • Μελέτη - έρευνα σε ένα κοινωνικό θέµα σχετικό µε την Κοινωνική Εργασία. Η εργασία περιλαµβάνει: ορισµό - περιγραφή προβλήµατος, σχεδιασµό µεθοδολογίας, υλοποίηση έρευνας, ανάλυση δεδοµένων, τεκµηριωµένη παρουσίαση αποτελεσµάτων - προτάσεων. Για την επεξεργασία του θέµατος καθοδηγούνται από τον καθηγητή του µαθήµατος.

other discipline image

open - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κατερίνα Χαρωνιτάκη - Προπτυχιακό - (A)
Διατροφής και Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον φοιτητή να έλθει σε επαφή με τις βασικές ψυχιατρικές διαταραχές που είτε αφορούν την διατροφή είτε συσχετίζονται στενά με αυτήν

other discipline image

Έρευνα Μάρκετινγκ

Παναγιώτης Μπάλλας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης

Σχέση έρευνας και marketing. Χρήση και τυπολογία ερευνών marketing. Σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση και έλεγχος αποτελεσμάτων της έρευνας. Δειγματοληψία. Στατιστικά συμπεράσματα και στατιστικός έλεγχος. Μετρήσεις και συλλογή αρχείων. Ερωτηματολόγιο, επεξεργασία στοιχείων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

other discipline image

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανδρέας Αναστασάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής, ΤΕΙ Κρήτης

Η διδασκαλία του μαθήματος στο πρώτο του μέρος (κεφάλαια 1-6) στοχεύει να δώσει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες κατανόησης των βασικών αρχών και μεθοδολογιών της Οικονομικής του Περιβάλλοντος. Η Οικονομική του Περιβάλλοντος ασχολείται με τη μελέτη της αλληλεπίδρασης της οικονομίας με το φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τη διατύπωση των συνθηκών για την άριστη χρήση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, θέτοντας ως περιορισμούς την εξάντληση των φυσικών πόρων, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, και τη δυνατότητα διατήρησης της οικονομικής ανάπτυξης για τη σημερινή γενεά και τις μελλοντικές γενεές. Για την μεθοδική προσέγγιση του αντικειμένου της η Οικονομική του Περιβάλλοντος χρησιμοποιεί έννοιες και αναλυτικά εργαλεία της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας. Η Οικονομική του Περιβάλλοντος χρησιμοποιεί κυρίως έννοιες και εργαλεία από έναν από τους δύο κλάδους της νεοκλασική οικονομικής, εκείνον της Μικροοικονομικής Ανάλυσης, και λιγότερο έννοιες και εργαλεία από τον κλάδο της Μακροοικονομικής Ανάλυσης. Λαμβάνει επίσης υπόψη της και τις θεωρίες και τα αποτελέσματα των φυσικών επιστημών, κυρίως της οικολογίας. Για την οικονομική επιστήμη, το περιβάλλον είναι ένα σύνθετο περιουσιακό στοιχείο που προσφέρει πολύτιμους πόρους και ποικίλες υπηρεσίες στην κοινωνία. Συγκεκριμένα: Το περιβάλλον εφοδιάζει την οικονομία με πρώτες ύλες και ενέργεια, που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην συνέχεια στη παραγωγική διαδικασία (μαζί με το κεφάλαιο και την εργασία) για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Το περιβάλλον παρέχει στον άνθρωπο με άμεσο τρόπο, χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση της παραγωγικής διαδικασίας, υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και διατήρηση της ζωής, όπως ο ατμοσφαιρικός αέρας, οι κατάλληλες κλιματικές συνθήκες, υπηρεσίες αναψυχής, και υπηρεσίες πληροφοριών, όπως οι γενετικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική, κ.λπ. Τα αγαθά που προσφέρει το περιβάλλον στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή οι πρώτες ύλες και η ενέργεια, και ο μετασχηματισμός τους σε τελικά προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελούν τα τμήματα ενός κύκλου που κλείνει με την επιστροφή των πρώτων υλών και της ενέργειας πίσω στο περιβάλλον ως απόβλητα από την παραγωγή και την κατανάλωση. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος (κεφάλαια 7-12) η διδασκαλία του στοχεύει να δώσει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να κατανοήσουν το γνωστικό αντικέιμενο της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δηλαδή της χωρικής διάστασης των οικονομικών δραστηριοτήτων, της μη ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης, των αιτιών δημιουργίας του Περιφερειακού Προβλήματος στην οικονομία, τις διάφορες θεωρίες χωρικής κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων και περιφερειακής ανάπτυξης, τα διάφορα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής, την επίδραση της παγκοσμιοποίησης σε περιφερειακό και τοπικό οικονομικό επίπεδο.

engineering subject

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Θεωρία

Ειρήνη Τζιανάκη - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, ΤΕΙ Κρήτης

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα ψηφιακά ηλεκτρονικά και η εφαρμογή τους σε διάφορα κυκλώματα.

engineering subject

Πρωτόκολλα Μουσικής Επικοινωνίας

Χρυσούλα Αλεξενδράκη - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, ΤΕΙ Κρήτης

Το μάθημα «Πρωτόκολλα Μουσικής Επικοινωνίας» έχει ως στόχο τη γνωριμία των σπουδαστών με τα πρωτόκολλα ελέγχου ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων και συναφών διατάξεων. Το πρωτόκολλο στο οποίο επικεντρωνόμαστε σε αυτό το μάθημα είναι το MIDI το οποίο αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, όχι μόνο για μουσικές εφαρμογές αλλά και για έλεγχο άλλων ηλεκτρονικών διατάξεων.

other discipline image

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Νίκος Λαπιδάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Διατροφής και Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης

Το εργαστήριο περιέχει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος και οι σπουδαστές που το παρακολουθούν αξιολογούνται μέσω εργασιών και τελικής γραπτής εξέτασης που συμπεριλαμβάνει όλη την ύλη του εργαστηρίου. Πραγματοποιούνται 13 εργαστηριακές ασκήσεις. Για την πραγματοποίηση των ασκήσεων χρησιμοποιείται ο χώρος του εργαστηρίου της "Βρωματολογίας και τεχνολογίας τροφίμων".