Βρέθηκαν 214 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
agricultural sciences subject

Εφαρμοσμένη Εντομολογία

Χρήστος Αθανασίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στην γεωργική-οικονομική εντομολογία, με έμφαση στους εντομολογικούς εχθρούς των καλλιεργειών (δενδρωδών, φυτών μεγάλης καλλιέργειας, λαχανοκομικών, ανθοκομικών αλλά και του αστικού πρασίνου). Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες της μορφολογίας, βιολογίας, ηθολογίας, φαινολογίας και αντιμετώπισης- διαχείρισης των εντόμων στις καλλιέργειες. Για τον σκοπό αυτό, οι διάφοροι εντομολογικοί εχθροί παρουσιάζονται ανά καλλιέργεια (μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, δημητριακά, ψυχανθή κτλ.) και ανά κατηγορία ως προς τη σημασία τους. Επιπροσθέτως, γίνεται λεπτομερής αναφορά και στις προτεραιότητες των διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης, τόσο στο επίπεδο της καλλιέργειας, όσο και στο επίπεδο της διαχείρισης των εντομολογικών εχθρών σε μεγάλες περιοχές. Έμφαση επίσης δίνεται και στην ολοκληρωμένη και βιολογική αντιμετώπιση και στις κύριες μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρωτόκολλα φυτοπροστασίας. Ομοίως, στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής/φοιτήτρια λαμβάνει γνώση των κύριων μορφολογικών χαρακτηριστικών τόσο των υπό μελέτη εντόμων, όσο και των συμπτωματολογικών προτεραιοτήτων για την ορθή αναγνώριση της προσβολής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια και για τα είδη που καλύπτονται στο μάθημα θα: • Έχει τη βασική γνώση της αναγνώρισης των εντόμων των καλλιεργειών, η οποία θα καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ κύκλο ξενιστών, καθώς και της αναγνώρισης των προσβολών που προκαλούνται από τα έντομα αυτά. • Έχει τη δυνατότητα εξεύρεσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης μεθόδων αντιμετώπισης, με έμφαση στις μεθόδους ολοκληρωμένης και βιολογικής αντιμετώπισης. • Θα είναι σε θέση να σχεδιάσει, προτείνει και να εκτελέσει προγράμματα αντιμετώπισης, τόσο σε επίπεδο καλλιέργειας όσο και σε επίπεδο διαχείρισης εντόμων σε μεγάλες περιοχές.

natural sciences subject

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

Παντελής Μπάγκος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε προηγμένες μεθόδους και εφαρμογές της Βιοπληροφορικής. Τα κυριότερα θέματα που μελετώνται είναι: η γλώσσα προγραμματισμού Perl και η χρήση της σε ερωτήματα Βιοπληροφορικής, αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού, στοίχιση ακολουθιών, ανάλυση βιολογικών δικτύων, μικροσυστοιχίες DNA και ανάλυση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης.

engineering subject

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Κωνσταντίνος, Ιωάννης Περάκης, Φαρασλής - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να δώσει μία αντίληψη του χώρου με την καταγραφή του από δορυφορικές εικόνες και να παρουσιάσει νέες ερευνητικές αντιλήψεις στην ανάλυση του χώρου από δορυφορικές εικόνες και παράγωγά τους τόσο σε συνδυασμό με εξωγενή δεδομένα (π.χ. τοπογραφικούς, θεματικούς χάρτες και άλλου είδους ψηφιακά υπόβαθρα του χώρου) όσο και από την ποικιλία της διακριτικότητας των εικόνων αυτών (χωρική-χρονική-φασματική-εύρος ανάλυσης).

humanities and arts subject

Ψυχοφυσιολογία

Φίλιππος Βλάχος - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και ευρήματα του επιστημονικού πεδίου της Ψυχοφυσιολογίας, η οποία εξετάζει τη σχέση της συμπεριφοράς με τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού και συζητούνται οι εφαρμογές αυτών γνώσεων στο χώρο της εκπαίδευσης.

independant departments subject

Εμβιομηχανική

Αθανάσιος Τσιόκανος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές θεωρητικές απόψεις της μηχανικής που σχετίζονται με το νευρομυϊκό σύστημα του ανθρώπου στη συμμετοχή του στις αθλητικές δραστηριότητες, με τα αθλητικά όργανα και τον αθλητικό εξοπλισμό.

humanities and arts subject

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Εφαρμογές

Χρήστος Γκόβαρης - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 1. Κατανόηση της παιδαγωγικής διάστασης της επίκαιρης πολυπολιτισμικής συνθήκης 2. Οικοδόμηση γνώσεων αναφορικά με τις θεωρητικές αρχές και τους μαθησιακούς στόχους διαφορετικών προσεγγίσεων εκπαίδευσης στη μεταναστευτική κοινωνία 3. Ανάπτυξη της ικανότητας αναστοχαστικής χρήσης των εννοιών του πολιτισμού, των πολιτισμικών διαφορών και της αναγνώρισης της διαφορετικότητας στο εκάστοτε παιδαγωγικό πλαίσιο δράσης τους. 4. Οικοδόμηση της αναγκαίας διδακτικής ικανότητας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων για την αναστοχαστική διαπολιτισμική μάθηση δράσεων.

humanities and arts subject

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Χριστίνα, Δέσποινα, Πολυμέρης, Ανδρονίκη, Ιωάννα, Ρίκα, Δημήτρης, Γιώργος, Ποθητή Αγριαντώνη, Βαλατσού, Βόγλης, Διαλέτη, Λαλιώτου, Μπενβενίστε, Μπιλάλης, Πλακωτός, Χαντζαρούλα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα εξετάζει τους τρόπους εξιστόρησης του παρελθόντος στη δυτική κουλτούρα και αποσκοπεί στην εμβάθυνση στην ιστορική σκέψη και γνώση. Η ιστοριογραφία προσεγγίζεται τόσο ως γνωστικό εγχείρημα όσο και ως πολιτισμική πρακτική. Συζητούνται οι μείζονες τάσεις στην αναπαράσταση του παρελθόντος κατά τη μεσαιωνική και νεότερη εποχή και η συγκρότηση της ιστορίας ως επιστήμης τον 19ο αιώνα. Δίνεται έμφαση στην ιστοριογραφία του 20ου αιώνα, στη ρήξη με το θετικιστικό παράδειγμα και σε διαφορετικές εκδοχές της «νέας ιστορίας» καθώς και σε σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τη σχέση ιστορίας και μνήμης. Επιμέρους θεματικές που θα συζητηθούν: σχολή των Annales, κοινωνική ιστορία, «ιστορία από τα κάτω», ιστορία των πόλεων, μικροϊστορία και η «αναβίωση της αφήγησης», ιστορία των γυναικών και του φύλου, πολιτισμική ιστορία, προφορική ιστορία, δημόσια ιστορία, η ιστορία στην εποχή της ψηφιοποίησης.

humanities and arts subject

Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ (Ανοιχτό μάθημα)

Ευγενία Βασιλάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με βάση το πλαίσιο αρχών που διαμορφώνεται από το ΔΕΠΠΣ/ ΑΠΣ 2003 και το ΠΣ 2011 για το γλωσσικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τις σχετικές έννοιες και ορολογία καθώς και η εφαρμογή των μεθοδολογικών αρχών της γλωσσικής διδασκαλίας στην οργάνωση του μαθήματος και στον σχεδιασμό των απαιτούμενων δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, στα πλαίσια του μαθήματος αυτού επιχειρείται το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη της γλωσσικής διδασκαλίας, ώστε οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να μπορούν γενικότερα να σχεδιάζουν και να οργανώνουν πραγματικές διδασκαλίες σε τάξεις και, ειδικότερα, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη Σχολική Πρακτική.

engineering subject

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Γεράσιμος Ποταμιάνος - Προπτυχιακό - (A+)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα εισάγει τις βασικές έννοιες και ιδιότητες σημάτων και συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου, και αποτελεί θεμελιώδες μάθημα στην κατεύθυνση σημάτων, τηλεπικοινωνιών, και δικτύων του προγράμματος σπουδών του τμήματος. Μεταξύ άλλων, καλύπτει τις εξής περιοχές: Στοιχειώδη σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Συνέλιξη σημάτων. Σειρές Fourier και μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου. Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου. Θεώρημα δειγματοληψίας. Γραμμικά χρονικά-αμετάβλητα συστήματα, περιγραφή τους με διαφορικές εξισώσεις / εξισώσεις διαφορών, και ανάλυση τους στα πεδία του χρόνου και συχνότητας. Μετασχηματισμός Laplace για συστήματα συνεχούς χρόνου. Μετασχηματισμός Ζ για συστήματα διακριτού χρόνου. Εισαγωγή στον Διακριτό Μετασχηματισμό Fourier. Εφαρμογές των ανωτέρω σε πρακτικά σήματα και συστήματα.

natural sciences subject

Διαφορικές Εξισώσεις

Εμμανουήλ Βάβαλης - Προπτυχιακό - (A+)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, ΣΔΕ 1ης και ανώτερης τάξης, μέθοδοι επίλυσης, παραδείγματα μοντελοποίησης, Σειρές Fourier, Ορισμοί, πηγές και τύποι διαφορικών εξισώσεων. Επίλυση, Συστήματα ΣΔΕ, Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων ΣΔΕ. Ιδιοτιμές ιδιοδιανύσματα. παραδείγματα μοντελοποίησης, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Μέθοδοι χωρισμού μεταβλητών και μετασχηματισμών Laplace. Εξίσωση θερμότητας, κύματος, Laplace.