Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Griechische und roemische Rechtsgeschichte

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίοδοι εξέλιξης ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Πηγές ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Βασικά στοιχεία και θεσμοί των νομοθεσιών Χαρώνδα, Ζάλευκου, πολιτείας Λακεδαιμονίων, Αθηναίων και Κρητών. Βασικά χαρακτηριστικά, πολιτειακά όργανα και θεσμοί της αρχαίας Ρώμης στις περιόδους της Βασιλείας, Δημοκρατίας και Αυτοκρατορίας.

humanities and arts subject

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού - Μεταπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα εστιάζει σε θέματα εκπαίδευσης, κυρίως γεωργικής εκπαίδευσης, ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η κατάσταση της εξ αποστάσεως στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο γεωργικό χώρο.

medicine science health professions subject

Μυασθένεια Gravis και μυασθενικό σύνδρομο

Ευφροσύνη Κουτσουράκη - Προπτυχιακό - (A+)
Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη μυασθένεια που αποτελεί το χαρακτηριστικότερο αυτοάνοσο νόσημα του νευρικού συστήματος, ειδικότερα της νευρομυϊκής σύναψης, και στο μυασθενικό σύνδρομο που αποτελεί παρανεοπλασματικόσύνδρομο η διάγνωση του οποίου μπορεί να προηγείται πολλά χρόνια πριν τη διάγνωση της πρωτοπαθούς εστίας.

social sciences  subject

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση του αντικειμένου του μαθήματος. Η έννοια της ρωμαϊκής κουρία. Το πανόραμα των οργανισμών της ρωμαϊκής κουρία. Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των dicasteria. Οργάνωση των dicasteria. Ο τρόπος λειτουργίας των dicasteria. Η εξουσία των dicasteria. Τα συντονιστικά όργανα της ρωμαϊκής κουρία. Το δίκαιο του προσωπικού της ρωμαϊκής κουρία. Ζητήματα της κεντρικής οργάνωσης και διοίκησης της ορθόδοξης εκκλησίας της Ελλάδος. Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων την περίοδο της αδιαίρετης εκκλησίας. Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων στην καθολική εκκλησία. Η ανάδειξη του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ιστορία του δικαίου των επισκοπικών συνδιασκέψεων στη λατινική εκκλησία.

medicine science health professions subject

Γηροδοντοπροσθετική

Βασιλική Αναστασιάδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή Διαχείριση ηλικιωμένου ασθενή Μεταβολές Στοματογναθικού Συστήματος (ΣΓΣ) με την ηλικία Μεταβολές Στοματογναθικού Συστήματος (ΣΓΣ) με την ηλικία ΙΙ Ενδοδοντική θεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς Τερηδόνα ρίζας και κινητή προσθετική Μερικές Οδοντοστοιχίες. Ηλικιωμένος ασθενής με μερική νωδότητα Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι Μαλακά επιστρώματα Φροντίδα ηλικιωμένου με σοβαρά συστηματικά νοσήματα. Ηλικιωμένος ασθενής με νόσο του Parkinson

engineering subject

Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί

Χριστόφορος Κωτσάκης - Προπτυχιακό - (A)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1) Ανασκόπηση Θεωρίας Εκτίμησης και Συνόρθωσης Παρατηρήσεων 2) Εισαγωγή στα Δίκτυα 3) Τύποι μετρήσεων δικτύου – Προεπεξεργασία δεδομένων 4) Εξισώσεις παρατηρήσεων στα Τοπογραφικά Δίκτυα και οι γραμμικοποιημένες μορφές τους 5) Δημιουργία κανονικών εξισώσεων και το πρόβλημα της αδυναμίας βαθμού 6) Τεχνικές και αλγόριθμοι συνόρθωσης δικτύου 7) Ανάλυση ακρίβειας και αξιοπιστίας αποτελεσμάτων συνόρθωσης δικτύου 8) Προβλήματα μετασχηματισμού δικτύων 9) Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση δικτύων

social sciences  subject

Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Λαών ΙI 19ος-20ος αιώνας

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεθνές δίκαιο των Κονκορδάτων μεταξύ της Αγίας Έδρας και Κρατών. Δίκαιο εκκλησιαστικών συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων και κρατών.

natural sciences subject

Βιοπληροφορική

Σπυρίδων Γκέλης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατάρτιση σε εφαρμογές της πληροφορικής πάνω στην οργάνωση και κατανόηση της βιολογικής πληροφορίας. Εξοικείωση με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ανάλυση μοριακών δεδομένων με απώτερο σκοπό την εξαγωγή βιολογικών συμπερασμάτων. Απόκτηση ικανότητας χρήσης των πολυάριθμων βάσεων δεδομένων βιολογικής πληροφορίας μέσω του διαδικτύου. Εξοικείωση με εργαλεία ανάκτησης, σύγκρισης και ανάλυσης βιολογικής πληροφορίας. Εξοικείωση με τη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξυπηρετητών διαδικτύου για την εύρεση ομολογίας, τη γενετική ανάλυση, την ανάλυση γονιδιωμάτων, τον καθορισμό τρισδιάστατης δομής μακρομορίων, τη φυλογενετική ανάλυση αλληλουχιών DNA και αμινοξέων. Θεωρητική κατάρτιση στα μοντέλα εξέλιξης και εξοικείωση με τα βασικά βήματα και τις ποικίλες εφαρμογές των φυλογενετικών αναλύσεων.

engineering subject

Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία

Δημήτριος Σαραφίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος του αυτοματισμού στη Χαρτογραφία. Διανυσματική και ψηφιδωτή απεικόνιση χάρτη. Ψηφιακός χάρτης. Βάσεις χαρτογραφικών-γεωγραφικών δεδομένων. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ψηφιοποιημένων χαρτών και έλεγχος ακρίβειας ψηφιοποίησης. Μοντέλα χαρτογραφικών δεδομένων. Χαρτογραφικές παρεμβολές, εξομαλύνσεις και γενικεύσεις. Σχέση μεταξύ Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και του ψηφιακού χάρτη.

agricultural sciences subject

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πολυξένη Ράγκου - Μεταπτυχιακό - (A-)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχέσεις κοινωνίας και περιβάλλοντος, η οικολογική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτισμική διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, φιλοσοφία του επικρατούντος μοντέλου ανάπτυξης, περιβαλλοντικές αξίες, εργαλεία της περιβαλλοντικής πολιτικής, κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική, στρατηγικές προστασίας του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικό δίκαιο, αρχές αειφορίας και βιωσιμότητας, οικοτουρισμός, αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη.