Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Γερμανικής Φιλολογίας: Μεταφορές της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας: Αναλύσεις του λόγου των ΜΜΕ

Ελένη Μπουτουλούση - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο παρόν σεμινάριο αναλύονται αντιπαραθετικά στο θεωρητικό πλαίσιο της (κριτικής) ανάλυσης λόγου κείμενα του ελληνικού και γερμανικού δημοσιογραφικού λόγου (άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικά τοκ σώου), που αναφέρονται στην οικονομική κρίση και τη μετανάστευση. Ειδικότερα ασχολούμαστε με σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της μεταφοράς με τη βοήθεια των οποίων αναλύουμε τις μεταφορές των κειμένων αυτών.

agricultural sciences subject

Ειδικά θέματα αγροτικής κοινωνιολογίας

Μαρία Παρταλίδου - Μεταπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού, η άμβλυνση των διαφορών μεταξύ πόλης και υπαίθρου με τα έργα υποδομής στην ύπαιθρο και την υιοθέτηση τεχνολογικών αλλαγών και καταναλωτικών προτύπων από τις αγροτικές κοινωνίες, η εκμηχάνιση της γεωργίας και η κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού είναι ορισμένες από τις εκφράσεις μιας αγροτικής αναδιάρθρωσης που έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν τόσο τον αγροτικό χώρο όσο και την κοινωνία. Για χρόνια υπήρχε ισχυρή ταύτιση του αγροτικού χώρου με τη γεωργία. Σήμερα όμως ο αγροτικός χώρος από χώρος παραγωγής μετατρέπεται και σε χώρο κατανάλωσης εμπειριών, προιόντων και υπηρεσιών. Οι αγροτικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη αναδεικνύουν και άλλες δραστηριότητες, και διεκδικήσεις και αντιμετωπίζουν ένα σύμπλεγμα προκλήσεων θέτοντας στο δημόσιο και επιστημονικό διάλογο μια σειρά ζητημάτων, τα οποία προσπαθεί να προσεγγίσει με κριτική σκέψη το μάθημα “Ειδικά Θέματα Αγροτικής Κοινωνιολογίας”. Βασικές θεματικές ενότητες και οι άξονες γύρω από τους οποίους αναδιπλώνεται το συγκεκριμένο μάθημα είναι: οι κοινωνικές συγκρούσεις για τους φυσικούς πόρους (με σύγκρουση διαφορετικών οικονομικών και ιδεολογικών συμφερόντων), οι συγκρούσεις για το αγροτικό βίωμα (και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του αγροτικού), οι νέες σχέσεις και κινητικότητες (ανθρώπων, προιόντων κλπ) μεταξύ πόλης-υπαίθρου, ζητήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ύπαιθρο αλλά και δυναμικές πρακτικές που αναδεικνύονται μέσα από δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και νέα κοινωνικοοικονομικά μοντέλα αξιών και διακυβέρνησης και τέλος η ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης και των δικτύων ως βασικά εργαλεία προσαρμογής των αγροτικών περιοχών και αγροτικών κοινωνιών στις σύγχρονες προκλήσεις.

humanities and arts subject

Συνεχιζόμενη εκπάιδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε.: Θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στα κράτη - μέλη

Γιώργος Ζαρίφης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που αφορά στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Δια βίου Μάθηση. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα εξετάζονται οι φορείς εκείνοι οι οποίοι επηρέασαν αρχικά την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Γίνεται αναφορά σε έναν στοχαστή και εκπαιδευτή της περιόδου –τον Δανό [Nikolaj Frederik Severin] Grundtvig (1783-1872)– και στις αντιλήψεις του (ενίοτε ριζοσπαστικές) για τον τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η επαγγελματική κατάρτιση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα στην Ευρώπη –και ιδιαίτερα μετά την πτώση του σοσιαλισμού– και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη για σύγκλιση στο συγκεκριμένο τομέα στην Ε.Ε. Ακόμη το μάθημα δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται θεσμικά η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Δια βίου Μάθηση στην Ε.Ε με συγκεκριμένες αναφορές σε θεσμικά κείμενα, συνθήκες, και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 1980 και έπειτα. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στα σεμινάρια θα δοθεί στο οργανωτικό (θεσμικό και πρακτικό) πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε (με έμφαση στην Ελλάδα) αλλά και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, στις εγγενείς διαφορές τους αλλά και στις ομοιότητες που υπάρχουν, με συγκεκριμένες αναφορές τόσο στις ιστορικές συνθήκες που επηρέασαν την ανάπτυξή του όσο και στους φορείς (κρατικούς και μη) οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την επαγγελματική κατάρτιση, την οργάνωση δομών που αφορούν στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στην ενίσχυση της αντίληψης για τη Δια βίου Μάθηση στην Ευρώπη σήμερα. (Το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχεί σε 6 ECTS)

engineering subject

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ

Δημήτριος Λαμπρίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα αυτό γίνεται μία εισαγωγή στα μεταβατικά φαινόμενα (ΜΦ) που συμβαίνουν στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) και επηρεάζουν το σύστημα και τις συνιστώσες του. Εξετάζονται αρχικά τα πολύ γρήγορα ΜΦ, δηλαδή τα κυματικά φαινόμενα και τα οδεύοντα κύματα που δημιουργούνται στα ΣΗΕ. Αναλύονται οι τερματισμοί γραμμών μεταφοράς με οδεύοντα κύματα, οι πολλαπλές ανακλάσεις οδευόντων κυμάτων σε γραμμές μεταφοράς πεπερασμένου μήκους καθώς και η καταπόνηση μετασχηματιστών και μονωτήρων από οδεύοντα κύματα. Εξετάζονται στη συνέχεια τα γρήγορα ΜΦ, δηλαδή οι ζεύξεις, αποζεύξεις και τα βραχυκυκλώματα που προέρχονται από διάσπαση της μόνωσης ή από εσφαλμένους χειρισμούς. Αναλύονται οι μηχανισμοί που οδηγούν σε εσωτερικές υπερτάσεις και υπερρεύματα, οι επιδράσεις αυτών στις συνιστώσες του ΣΗΕ και η προστασία του ΣΗΕ από αυτά. Εξετάζονται τέλος τα αργά ΜΦ, δηλαδή η ευστάθεια των ΣΗΕ στη μόνιμη και στη μεταβατική κατάσταση λειτουργίας μετά από μικρές ή μεγάλες διαταραχές αντίστοιχα. Αναλύονται τα ηλεκτρομηχανικά ΜΦ και η εφαρμογή του κριτηρίου των ίσων εμβαδών σε ένα ιδεατό σύστημα γεννήτριας – άπειρου ζυγού.

humanities and arts subject

Γαλλική Λογοτεχνία Ι: Ποίηση

Ευγενία-Χριστίνα Γραμματικοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος μελετάται η γαλλική ποιητική παραγωγή ανά τους αιώνες, συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική ανασκόπηση της γαλλικής ποιητικής παραγωγής και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής: εξέλιξη και μετατροπές του είδους, ρεύματα και σχολές, ποιητικοί κώδικες όπως μορφή, στίχος, ρυθμός, εικόνες κλπ. Παράλληλα μελετώνται αποσπάσματα αντιπροσωπευτικών έργων της κάθε εποχής.

humanities and arts subject

Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας: Ρεαλισμός και Αγγλικό Μυθιστόρημα του 19ου αι

Αικατερίνη Κίτση-Μυτάκου - Προπτυχιακό - (A-)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό εξετάζει τρία μυθιστορήματα γνωστών Άγγλων συγγραφέων του 19ου αιώνα, Pride and Prejudice, Hard Times και The Mill on the Floss, με σκοπό να ερευνήσει την πολυπλοκότητα και ελαστικότητα της έννοιας του όρου «ρεαλισμού». Αν και η ρεαλιστική μυθιστοριογραφία είναι αναμφισβήτητα δεσμευμένη σε μια ιστορική πραγματικότητα, ως μορφή αναπαράστασης ο ρεαλισμός δεν μπορεί ποτέ να ταυτιστεί με την πραγματικότητα που αναπαριστά, καθώς τα εργαλεία του, η γλώσσα, οι λέξεις δηλαδή, δεν μπορούν ποτέ να λειτουργήσουν ως τέλειος καθρέφτης. Η σοβαρή ενασχόληση με καθημερινούς ανθρώπους και τις εμπειρίες τους, η γραμμική πλοκή, ο παντογνώστης αφηγητής, οι σφαιρικοί χαρακτήρες, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που συνήθως προσδίδουμε στη ρεαλιστική γραφή. Όπως θα δούμε όμως, ο βρετανικός ρεαλισμός του 19ου αιώνα παρεκκλίνει από το παραπάνω μοντέλο, καθώς οι βρετανοί ρεαλιστές πειραματίζονται πάνω στις αφηγητικές τεχνικές και ως αποτέλεσμα θέτουν υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα μιας αντικειμενικής αναπαράστασης ή ακόμη και την ίδια τη φύση της πραγματικότητας. Η χρήση του «ελεύθερου πλάγιου λόγου» στην Austen, για παράδειγμα, η κυκλικότητα του χρόνου στην Eliot, ή η ταυτόχρονη χρήση διαφόρων λογοτεχνικών ειδών στον Dickens αφενός προαναγγέλλουν μοντερνιστικές τεχνικές και αφετέρου περιπλέκουν την ίδια την ιστορική στιγμή την οποία αναπαριστούν.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη - Προπτυχιακό - (A)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα παρέχει α) βασικές πληροφορίες για το κείμενο της Καινής Διαθήκης και την ιστορία του, για τη συγκρότηση του κανόνα της Καινής Διαθήκης, για τις εκδόσεις και τις μεταφράσεις της και β) μία σύντομη εισαγωγή στα επιμέρους βιβλία της Καινής Διαθήκης (σχεδιάγραμμα και περιεχόμενο, ιστορικοφιλολογικά και ερμηνευτικά ζητήματα, θεολογική διδασκαλία του κάθε βιβλίου)

engineering subject

Οπτικοακουστικά Μέσα και Αρχιτεκτονική

Νικόλαος Τσινίκας - Προπτυχιακό - (A+)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημιουργία οπτικοακουστικής παρουσίασης που αφορά θέματα και πρόσωπα της αρχιτεκτονικής.

medicine science health professions subject

Ολικές Οδοντοστοιχίες

Αργύρης Πισιώτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η εξοικείωση των φοιτητών στο αντικείμενο των ολικών οδοντοστοιχιών και η αντιμετώπιση του ολικά νωδού ασθενή ξεκινάει από τη μελέτη του ολικά νωδού στόματος και καταλήγει στην κατασκευή και τοποθέτηση των ολικών οδοντοστοιχιών. Ο φοιτητής εφοδιάζεται με τις απαραίτητες θεωρητικές, κλινικές και εργαστηριακές γνώσεις προκειμένου να κατασκευάσει λειτουργικές ολικές οδοντοστοιχίες.

social sciences  subject

Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Λαών ΙI 19ος-20ος αιώνας

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεθνές δίκαιο των Κονκορδάτων μεταξύ της Αγίας Έδρας και Κρατών. Δίκαιο εκκλησιαστικών συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων και κρατών.