Βρέθηκαν 40 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Τουριστικό Δίκαιο

Αντώνιος Μανιάτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων- Κατεύθυνση κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα έχει ως σκοπό να κατανοήσει ο φοιτητής αφενός τις αρχές και την εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου του Τουρισμού, αφετέρου την κατά χρόνο οργάνωση του κράτους για την άσκηση της δημόσιας πολιτικής για τον Τουρισμό. Η δημιουργία μίας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας για τα δικαιώματα του Τουρίστα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος.

social sciences  subject

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χρυσούλα Τσενέ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αστικών και εμπορικών συναλλαγών επιβάλει την ανάγκη κατανόησης και εμβάθυνσης των βασικών στοιχείων του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, που διέπουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή/ και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση αναφορικά με το γενικότερο περιεχόμενο των γενικών αρχών και κανόνων του αστικού και εμπορικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς: γενικές αρχές Αστικού Δικαίου, ικανότητα δικαίου, προϋποθέσεις εγκυρότητας και προστασίας των δικαιωμάτων, δικαιοπραξίες, αδικοπραξίες, στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου, αστικές και εμπορικές συμβάσεις, κτήση της εμπορικής ιδιότητας, εμπορικές εταιρείες.

social sciences  subject

Ecclesiastical Law I (Erasmus)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το σύστημα σχέσεων κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομικές πτυχές του ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, όπως προβλέπεται και κατοχυρώνεται στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση, νομική προσωπικότητα και διοίκηση των θρησκευμάτων.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙV (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στο μάθημα. Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους – θρησκευμάτων στην Ιταλία. Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ιταλία. Το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού των θρησκευμάτων κατά την ιταλική έννομη τάξη. Οι νομικές πηγές των σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στη Λετονία. Συμφωνίες μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων. Τα θρησκεύματα και η εσωτερική οργάνωσή τους. Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών. Nομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτωνστη Λετονία. Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους – θρησκευμάτων στην Λιθουανία. Κατηγορίες προσέγγισης του συστήματος κράτους θρησκευμάτων στη Λιθουανία. Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στη Λιθουανία. Η έννοια της θρησκευτικής κοινότητας και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού στη Λιθουανία. Το κονκορδάτο του Λουξεμβούργου με την Αγία Έδρα. Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στο Λουξεμβούργο. Η Επισκοπή του Λουξεμβούργου. Η αυτονομία των θρησκευμάτων στο Δημόσιο Τομέα, ειδικά στις κοινωνικές υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο. Νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών στη Μάλτα. Νομικές πηγές σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στην Ολλανδία. Κατηγορίες προσέγγισης του συστήματος. Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στην Ολλανδία. Νομική έννοια του θρησκεύματος και δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό αυτού στην Ολλανδία. Νομικές πηγές σχέσεων κράτους και θρησκευμάτων στην Ουγγαρία. Κατηγορίες συστήματος σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στην Ουγγαρία. Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ουγγαρία. Η έννοια της θρησκευτικής κοινότητας και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού των θρησκευμάτων στην Ουγγαρία. Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους – θρησκευμάτων στην Πολωνία. Νομικό καθεστώς των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων στην Πολωνία.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων ή θρησκευτικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή μικτή (καθολικοπροτεσταντική).

social sciences  subject

Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Λαών ΙI 19ος-20ος αιώνας

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεθνές δίκαιο των Κονκορδάτων μεταξύ της Αγίας Έδρας και Κρατών. Δίκαιο εκκλησιαστικών συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων και κρατών.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι Οδηγίες για την εξέταση των νομοθεσιών των κρατών που αφορούν τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία, τις οποίες κατέστρωσαν από κοινού δύο επιστημονικά συλλογικά όργανα, ήτοι το Συμβουλευτικό Πάνελ Ειδικών για την ελευθερία της θρησκείας και της κοσμοθεωρίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (άλλως Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης).

social sciences  subject

Δίκαιο των ΜΜΕ

Παναγιώτης Μαντζούφας - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνταγματική κατοχύρωση και διεθνής προστασία της ραδιοτηλεοπτικής επικοινωνίας. Άμεσος κρατικός έλεγχος και συνταγματικές επιταγές του άρθρ. 15 § 2 Σ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ρ/Τ σταθμών, Περιεχόμενο των ΡΑ εκπομπών, ΕΣΡ κανονιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές / κυρωτικές αρμοδιότητες.

social sciences  subject

Εισαγωγή στο Δίκαιο

Ιωάννα Τσιρίκα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες του αστικού και εμπορικού δικαίου.

social sciences  subject

Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίοδοι εξέλιξης ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Πηγές ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Βασικά στοιχεία και θεσμοί των νομοθεσιών Χαρώνδα, Ζάλευκου, πολιτείας Λακεδαιμονίων, Αθηναίων και Κρητών. Βασικά χαρακτηριστικά, πολιτειακά όργανα και θεσμοί της αρχαίας Ρώμης στις περιόδους της Βασιλείας, Δημοκρατίας και Αυτοκρατορίας.