Βρέθηκαν 395 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Θεόδωρος Αποστολόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A-)
Πληροφορική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Καλύπτονται γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της στρατηγικής, marketing, οικονομική αποτίμηση, λογιστική και e-business και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη επιχειρηματική έναρξη και δραστηριότητα. Επίσης γίνεται μια εισαγωγή στα θέματα καινοτομίας και στους τρόπους άντλησης καινοτόμων ιδεών και σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Γίνεται αναφορά στο Business Model Canvas, διαδικασία ανάπτυξης Business Plan, αποτίμηση επένδυσης μέσω Discounted Cash Flows και υπολογισμού Καθαράς Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τρόποι ηλεκτρονικής διαφήμισης και μέτρησης της αγοράς (AdWords, Google Analytics και άλλα online εργαλεία της Google, του Facebook, κλπ), αναφορά στις βασικές ιδέες της λογιστικής, των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης και βασικών αριθμοδεικτών για την παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης. Το μάθημα εξελίσσεται με μια σειρά διαλέξεων και ενθαρρύνεται η παράλληλη ενασχόληση των φοιτητών (ιδανικά σε ομάδες) με ένα project – νεοφυή επιχείρηση για την καλύτερη εμπέδωση και εφαρμογή της γνώσης.

natural sciences subject

Σεμινάριο Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπολογιστών)

Γεώργιος Ξυλωμένος - Μεταπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εκθέσει στους φοιτητές τα προβλήματα της αρχιτεκτονικής του σημερινού Διαδικτύου και να παρουσιάσει τις ιδέες των Πληροφοριο-κεντρικών Δικτύων. Αυτό επιτυγχάνεται μελετώντας ένα σύνολο ερευνητικών άρθρων για τις απαρχές του Διαδικτύου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα σε διάφορους τομείς και τις προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την επίλυσή τους με Πληροφοριο-κεντρικό τρόπο. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει φοιτητές για έρευνα στην περιοχή των Πληροφοριο-κεντρικών Δικτύων.

natural sciences subject

Τεχνολογία Πολυμέσων

Γεώργιος Ξυλωμένος - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση, επεξεργασία και αναπαραγωγή των διάφορων μέσων, οι τρόποι συνδυασμού επί μέρους μέσων για την κατασκευή πολυμεσικών εφαρμογών και το δικτυακό υπόβαθρο που απαιτείται για την υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών. Το μάθημα ξεκινά αναλύοντας την έννοια των πολυμέσων και εξηγώντας τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών και των συστημάτων πολυμέσων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι ιδιότητες των βασικών μέσων και ο τρόπος αναπαράστασής τους στον υπολογιστή. Ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιούνται τα μέσα αναλύεται αρχικά θεωρητικά και στη συνέχεια σε πρακτικό επίπεδο, ανάλογα με το μέσο. Το πρώτο μέρος του μαθήματος κλείνει με θέματα συγχρονισμού πολυμέσων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος που ασχολείται με τη δικτυακή υποστήριξη των πολυμέσων καλύπτει αρχικά τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση των μέσων ανάλογα με την εφαρμογή. Στη συνέχεια αναλύονται θέματα ποιότητας υπηρεσίας σε διάφορους τύπους δικτύων. Τέλος, καλύπτονται ως μελέτες περίπτωσης δικτύων με υποστήριξη ποιότητας υπηρεσιών τα δίκτυα ATM και 3G. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ασχολείται με την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Αφού γίνει επίδειξη διάφορων τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οι φοιτητές πρώτα εκπονούν ατομικά μια προγραμματιστική εργασία με κοινό θέμα, και μετά καθορίζουν οι ίδιοι το θέμα της ομαδικής τους εργασίας η οποία μπορεί να επικεντρώνεται σε όποιο τομέα διαχείρισης μέσων επιθυμούν.

natural sciences subject

Λειτουργικά Συστήματα

Γεώργιος Ξυλωμένος - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές έννοιες και αρχές των λειτουργικών συστημάτων, περιγράφονται σε βάθος τα διάφορα συστατικά τους στοιχεία (διαχειριστές επεξεργαστή, μνήμης, εισόδου/εξόδου, αρχείων) και καλύπτονται θέματα που επηρεάζουν όλα τα συστατικά (αδιέξοδα, ασφάλεια). Αφού τεθεί το ιστορικό πλαίσιο εξέλιξης των λειτουργικών συστημάτων, παρουσιάζονται διάφορες σχεδιαστικές προσεγγίσεις για κάθε συστατικό στοιχείο. Έμφαση δίνεται στα προβλήματα υλοποίησης κάθε συστατικού των λειτουργικών συστημάτων, παρουσιάζοντας διάφορες λύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πραγματικά συστήματα. Το μάθημα κλείνει με δύο μελέτες περίπτωσης, μία για το UNIX γενικά και ειδικά για το Linux, και μία για τα Microsoft Windows. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στη χρήση των μηχανισμών του Linux (και γενικά του UNIX) για διαχείριση, επικοινωνία και συγχρονισμό διεργασιών και νημάτων. Το σχετικό υλικό παρουσιάζεται σε φροντιστηριακές διαλέξεις, εφαρμόζεται σε εργαστηριακά μαθήματα και αξιολογείται μέσω δύο προγραμματιστικών εργασιών που περιλαμβάνονται στη βαθμολόγηση του μαθήματος.

natural sciences subject

Κατανεμημένα Συστήματα

Γεώργιος Ξυλωμένος - Προπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές έννοιες των κατανεμημένων συστημάτων (αρχές, συστατικά στοιχεία, προσεγγίσεις σχεδίασης, προβλήματα υλοποίησης), ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν αντίληψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κατανεμημένα συστήματα. Αφού γίνει μια εισαγωγή στα κατανεμημένα συστήματα (μοντέλα οργάνωσης), καλύπτονται βασικά ζητήματα κατανεμημένης επεξεργασίας (εκλογή αρχηγού, κατανεμημένες συναλλαγές) καθώς και τα βασικά θέματα υλοποίησής τους (δικτύωση, πολυνημάτωση, απομακρυσμένη κλήση αντικειμένων, μηχανισμοί ασφάλειας). Στη συνέχεια εξετάζονται οι βασικές έννοιες των συστημάτων ομοτίμων (δομημένα συστήματα, δρομολόγηση) και οι εφαρμογές τους (αναζήτηση περιεχομένου, πολυεκπομπή), παρουσιάζονται ορισμένες κατανεμημένες υπηρεσίες (κατανεμημένη ονομασία, κατανεμημένη αποθήκευση) και τέλος εξετάζονται μηχανισμοί επικοινωνίας υψηλότερου επιπέδου (μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό, υπηρεσίες Ιστού). Το πρακτικό μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στις δυνατότητες που δίνει η Java για τον προγραμματισμό κατανεμημένων συστημάτων και στην υλοποίηση εφαρμογών κατανεμημένων εφαρμογών. Η προγραμματιστική εργασία του μαθήματος αφορά την κατασκευή ενός δομημένου συστήματος ομοτίμων για αναζήτηση αρχείων με χρήση απομακρυσμένων αντικειμένων.

natural sciences subject

Κινητά και Διάχυτα Συστήματα

Γεώργιος Ξυλωμένος - Μεταπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές έννοιες κινητού και διάχυτου υπολογισμού με έμφαση στη σχεδίαση και υλοποίηση τέτοιων συστημάτων. Αφού γίνει μια εισαγωγή στα βασικά θέματα των κατανεμημένων συστημάτων (μοντέλα οργάνωσης, κατανομή φόρτου και αντιμετώπιση σφαλμάτων), καλύπτονται τα βασικά θέματα υλοποίησής τους (δικτύωση, πολυνημάτωση, απομακρυσμένη κλήση αντικειμένων, συστήματα κινητών πρακτόρων). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των κινητών συστημάτων σε επίπεδο επικοινωνίας και επίδοσης (αρχές κυψελικής επικοινωνίας, ασύρματα σφάλματα και συμπεριφορά τεχνολογιών IP). Τέλος, καλύπτονται οι βασικές έννοιες των συστημάτων ομοτίμων (δομημένα και αδόμητα συστήματα, δρομολόγηση) και οι εφαρμογές τους (αναζήτηση και διανομή περιεχομένου, πολυεκπομπή, κατανεμημένη αποθήκευση). Το πρακτικό μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στις δυνατότητες που δίνει η Java για τον προγραμματισμό κατανεμημένων συστημάτων και στην υλοποίηση εφαρμογών στο περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος Android. Η προγραμματιστική εργασία του μαθήματος αφορά την κατασκευή ενός συστήματος διάχυτου υπολογισμού με Java σε περιβάλλον Android.

natural sciences subject

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός

Γεώργιος Ξυλωμένος - Προπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές έννοιες των κατανεμημένων συστημάτων, με έμφαση στις θεωρητικές αρχές του κατανεμημένου υπολογισμού και τις πρακτικές τεχνικές υλοποίησης κατανεμημένων συστημάτων. Αφού γίνει μια εισαγωγή στα κατανεμημένα συστήματα (μοντέλα οργάνωσης), εξετάζονται οι βασικές θεωρητικές αρχές τους (διάταξη συμβάντων, καθολικές καταστάσεις, αποτίμηση καθολικών κατηγορημάτων, αμοιβαίος αποκλεισμός) και καλύπτονται βασικά ζητήματα κατανεμημένης επεξεργασίας (αντιμετώπιση σφαλμάτων και κατανομή φόρτου). Στη συνέχεια καλύπτονται βασικά θέματα υλοποίησης (δικτύωση, πολυνημάτωση, συστήματα κινητών πρακτόρων), οι βασικές έννοιες των συστημάτων ομοτίμων (δομημένα και αδόμητα συστήματα, δρομολόγηση) και οι εφαρμογές τους (αναζήτηση και διανομή περιεχομένου, πολυεκπομπή) και, τέλος, ορισμένες κατανεμημένες υπηρεσίες (κατανεμημένη αποθήκευση). Το πρακτικό μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στις δυνατότητες που δίνει η Java για τον προγραμματισμό κατανεμημένων συστημάτων και στην υλοποίηση εφαρμογών κατανεμημένων εφαρμογών. Η προγραμματιστική εργασία του μαθήματος αφορά την κατασκευή ενός αδόμητου συστήματος ομοτίμων για ανταλλαγή αρχείων.

natural sciences subject

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων

Γεώργιος K. Πολύζος - Μεταπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές λαμβάνουν μια εισαγωγή προχωρημένου επιπέδου στα πολυμέσα και τις δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων, εξοικειώνονται με τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην περιοχή και υλοποιούν μια ολοκληρωμένη εφαρμογή πολυμέσων σε τομέα της επιλογής τους. Αρχικά παρέχεται μια γενική εισαγωγή στο μάθημα και μια ανασκόπηση της ερευνητικής περιοχής των πολυμέσων και των σχετικών βασικών εννοιών, όπως τα μέσα, τα πολυμέσα, τα συστήματα πολυμέσων και η δικτυακή μετάδοσης πολυμέσων. Στη συνέχεια, αναλύεται η φύση της οπτικοακουστικής πληροφορίας, με αναφορά στην αναπαράσταση, την ψηφιοποίηση και την κωδικοποίηση διαφόρων τύπων μέσων. Μετά παρέχεται μια εισαγωγή στη θεωρία πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης της εντροπίας, και εξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των εννοιών αυτών για την κωδικοποίηση των μέσων και την διαχείριση των ψηφιακών καναλιών μετάδοσης. Το επόμενο μέρος του μαθήματος καλύπτει αναλυτικά τα σημαντικότερα πρότυπα κωδικοποίησης ψηφιακής πληροφορίας για την εικόνα (JPEG), τον ήχο και το βίντεο (MPEG-1/2/4). Τέλος, καλύπτονται τα βασικά ζητήματα μετάδοσης πολυμέσων μέσω δικτύων υπολογιστών και ειδικά μέσω του Διαδικτύου, με αναφορά σε πρωτόκολλα (RTP, RTCP, RTSP, H.323, SIP) αλλά και εφαρμογές (ροή πολυμέσων, τηλεδιάσκεψη). Οι φοιτητές αποκτούν επαφή με την πρόσφατη έρευνα στα πολυμέσα παρουσιάζοντας ένα πρόσφατο ερευνητικό άρθρο ο καθένας, το οποίο επιλέγεται από μια ομάδα άρθρων που προτείνει ο διδάσκοντας. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ασχολείται με την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Αφού γίνει επίδειξη διάφορων τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οι φοιτητές πρώτα εκπονούν ατομικά η ομαδικά μία εργασία η οποία μπορεί να επικεντρώνεται σε όποιο τομέα διαχείρισης μέσων επιθυμούν.

natural sciences subject

Δίκτυα Επικοινωνιών

Θεόδωρος Αποστολόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Χρήσεις των Δικτύων Υπολογιστών, Δικτυακό Υλικό, Δικτυακό Λογισμικό, Μοντέλα Αναφοράς, Επισκόπηση Υπαρχόντων Δικτύων, Θέματα Προτυποποίησης ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Θεωρητικό Υπόβαθρο για τη Μεταφορά Δεδομένων, Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Μετάδοσης, Μέσα Μετάδοσης ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Κατασκευή Πλαισίων, Ανίχνευση και Διόρθωση Λαθών, Πρότυπα και Πρωτόκολλα στο Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων ΔIΚΤΥΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ-ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ: Εισαγωγή, Πρωτόκολλα Πολλαπλής Προσπέλασης, Tοπικά Δίκτυα, Εισαγωγή στα Ασύρματα Δίκτυα, Διασύνδεση σε επίπεδο MAC, Εικονικά LANs ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ INTERNET: Πρωτόκολλα Δικτύου Οικογένειας TCP/IP, Διευθύνσεις Δικτύου στο Internet, Πρωτόκολλα Ελέγχου, Θέματα Σχεδίασης, Εισαγωγή σε πρωτόκολλα δρομολόγησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εισαγωγή σε TCP, UDP, Εισαγωγή σε βασικές δικτυακές υπηρεσίες

natural sciences subject

Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Αθανάσιος Ανδρούτσος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει τη θεωρητική κατάρτιση και τα εργαλεία των τεχνολογιών εκπαίδευσης. Περιέχει βασική θεματολογία, όπως Τεχνολογίες στην υπηρεσία Παγκόσμιου Ιστού (WWW), Προγραμματισμό και αναλυτική προσέγγιση στη δημιουργία μαθημάτων με την χρήση αντικειμένων μάθησης και εργαλείων της πλατφόρμας Moodle. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης ειδικά θέματα όπως ανάλυση θεμάτων εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ καθώς και επισκόπηση των πνευματικών δικαιωμάτων που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό υλικό. Η κατανόηση των βασικών αρχών και εργαλείων είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επαγγελματία στο χώρο της Εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα πολύπλοκο και μεταβαλλόμενο με συνεχή ανάπτυξη. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το παρόν μάθημα θα διερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα από εκπαιδευτικά αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιούν στη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων.