Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Τεχνική Ορολογία - Θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού σε ξένη γλώσσα - Κατεύθυνση βιομηχανικού σχεδιασμού

Αγάπη Αλτίνη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων – Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Αυθεντικά κείμενα τεχνικής ορολογίας που σχετίζονται με την ειδικότητα Βιομ. Σχεδιασμού και που σε συνδυασμό με τεχνικές κατανόησης και στοιχεία γραμματικής και λόγου αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό να: α) διευκολύνουν τη συμμετοχή των σπουδαστών σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ευρωπαϊκά προγράμματα ( π.χ. Erasmus κτλ.) β) καλύψουν μελλοντικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Oι σπουδαστές διδάσκονται επιλεγμένα κείμενα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, με έμφαση κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο (ορολογία) των κειμένων και, κατά δεύτερο, στη γραμματική, και εξασκούνται και εφαρμόζεουν τις γνώσεις του ς στο εργαστήριο με ασκήσεις σε Η/Υ .

social sciences  subject

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έννοια και σκοπός της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κάθετη και οριζόντια ανάλυση, αριθμοδείκτες (ρευστότητας, κυκλοφορίας, αποδοτικότητας, οικονομικής ανεξαρτησίας, μετοχών), καθαρή ταμειακή ροή, τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων.

social sciences  subject

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Γρηγόρης Γιανναράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα εστιάζεται στη χρονική αξία του χρήματος, τις βασικές αρχές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης, την προέλευση των κεφαλαίων της και την αξιολόγηση επενδύσεων.

natural sciences subject

Περιβαλλοντική Γεωχημεία

Γεώργιος Χαραλαμπίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Θεωρία • Αντικείμενο της Γεωχημείας (βασικές έννοιες και ορισμοί). • Γεωχημική ταξινόμηση των στοιχείων. • Κατανομή και διασπορά των στοιχείων. • Γεωχημικές Διασκοπήσεις. • Στοιχεία Δείκτες. • Κατηγορίες γεωχημικής έρευνας. • Γεωχημεία εδάφους. • Υδρογεωχημεία. • Λιθογεωχημεία. • Γεωχημεία ποτάμιων ιζημάτων. • Γεωχημεία αερίων. • Βιογεωχημεία. • Αναλυτική Γεωχημεία. • Η Γεωχημεία στην υπηρεσία του Περιβάλλοντος. • Βαρέα μέταλλα και περιβάλλον. • Επικίνδυνα ιχνοστοιχεία. Φυσικό περιβάλλον και υγεία. • Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. • Όξινη απορροή μεταλλείων. • Μεταλλεύματα χρυσού και περιβάλλον • Ενεργειακές πρώτες ύλες και περιβάλλον – Όξινη βροχή • Ραδιενεργά αέρια (ραδόνιο). • Διοξείδιο του θείου (SO2). • Οξείδια του αζώτου (NOx) και του άνθρακα (CO2). • Aρσενικό και υδράργυρος στα ύδατα. • Oργανικοί ρυπαντές. • Παραδείγματα εφαρμοσμένης γεωχημικής έρευνας στον παγκόσμιο και στον ελλαδικό χώρο. Εργαστήριο • Αναλυτική Γεωχημεία • Στατιστική επεξεργασία γεωχημικών δεδομένων • Γεωχημεία ποτάμιων ιζημάτων • Γεωχημικές ανωμαλίες • Γεωχημεία εδάφους • Βιογεωχημεία • Γεωχημική έρευνα υδρογονανθράκων • Λιθογεωχημεία • Υδρογεωχημεία

natural sciences subject

Δομές Δεδομένων

Γεώργιος Σίσιας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα: 1. Εισαγωγή στις Δομές Δεδομένων Αναγκαιότητα-Χρησιμότητα 2. Η δομή του πίνακα. Αξιολόγηση της δομής πίνακας. 3. Η δομή της Στοίβας (Στατική και δυναμική) 4. Η δομή της Ουράς (Στατική και δυναμική) 5. Η δομή της Λίστας και της Ουράς Προτεραιότητας 6. Η δομή της Συνδεδεμένης Λίστας απλής & διπλής 7. Η δομή του Δέντρου. Δυαδικό Δέντρο Αναζήτησης 8. Η δομή του κόκκινου-μαύρου Δέντρου. 2-3-4 Δέντρο. 9. Η δομή του Πίνακα κατακερματισμού. 10. Η δομή του Σωρού. 11. Η δομή του Γράφου 12. Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης 13. Ανακεφαλαίωση και σύγκριση των δομών.

other discipline image

Ηγεσία

Ανδρονίκη Καταραχιά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της ηγεσίας και την διαφορά της από την διοίκηση μέσα σε ένα διεθνές περιεχόμενο ώστε να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας. Το μάθημα μέσα από τη συστημική προσέγγιση της ηγεσίας εστιάζει και αναλύει θέματα όπως η έννοια της ηγεσίας και η σχέση της με τη διοίκηση, οι διαφορετικές θεωρίες και πρότυπα ηγεσίας. Επίσης συζητούνται θέματα όπως η ισχύς η επιρροή και ο έλεγχος, η χαρισματική ηγεσία καθώς και ρόλος της ηγεσίας στη διοίκηση των αλλαγών, την οργανωσιακή μάθηση και τη λήψη αποφάσεων

social sciences  subject

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Ηλέκτρα Πιτόσκα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Κοζάνης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

-την έννοια και τις μορφές των διεθνών οικονομικών σχέσεων, την διεθνή μικροοικονομική και μακροοικονομική ως τμήματα της θεωρίας της διεθνούς οικονομικής. -Η μελέτη της μεταβολής και ανάπτυξης του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος στις διαδικασίες διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης της οικονομικής ζωής. Τις μορφές, τις μεθόδους και τα εργαλεία των διεθνών οικονομικών συναλλαγών. -των αντικειμενικές γνώσεις ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας, ως ένα παγκόσμιο σύστημα αλληλοσύνδεσης των εθνικών οικονομιών. -τις αρχές λειτουργίας των μηχανισμών της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. καθώς και του ρόλου των διεθνών οικονομικών οργανισμών και των ενώσεων στην επίλυση των προβλημάτων της παγκόσμιας οικονομίας. -την ανάλυση των διεθνών οικονομικών ανταλλαγών με την χρήση της κλασικής και νεοκλασικής θεωρίας του διεθνούς εμπορίου -την θεωρία της εμπορικής πολιτικής (δασμοί και προστασία), την θεωρία των τελωνειακών ενώσεων και της κοινής αγοράς (την διεθνή κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών). -το διεθνές νομισματικό, συναλλαγματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. -την θεωρία του ισοζυγίου πληρωμών και τον μακροοικονομικό ρόλο του Ισοζυγίου πληρωμών, αλλά και την μακροοικονομική ρύθμιση σε μικρή και μεγάλη ανοικτή οικονομία. -την αγορά συναλλάγματος και την θεωρία της συναλλαγματικής ισοτιμίας. -Την συναλλαγματική πολιτική, τον μακροοικονομικό ρόλο της ΣΙ, τα εργαλεία της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. -Την μακροοικονομική ισορροπία στην ανοικτή οικονομία, τα μοντέλα της εσωτερικής και εξωτερικής οικονομικής ισορροπίας στην ανοικτή οικονομία. -Την διεθνή μακροοικονομική πολιτική στην ανοικτή οικονομία, με σταθερή και κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία.

natural sciences subject

Οικονομικά Μαθηματικά

Νικόλαος Σαριαννίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τo μάθημα προσφέρει μία αναλυτική παρουσίαση των μαθηματικών που απαιτούνται στις οικονομικές αναλύσεις. Προκειμένου να κατανοηθούν οι μαθηματικές έννοιες, το βιβλίο ακολουθεί μια λογική ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών.

natural sciences subject

Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού

Άγγελος Μιχάλας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(Καστοριά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μελέτη των βασικών εννοιών και μοντέλων που σχετίζονται με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό χρησιμοποιώντας την γλώσσα JAVA.

natural sciences subject

Ψηφιοποίηση και ανάλυση εικόνας

Δημοσθένης Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών με τη χρήση ειδικευμένου λογισμικού όπου αναπτύσσονται τεχνικές επεξεργασίας χρώματος, αύξησης της ευκρίνειας, αλλαγής διαστάσεων και ανάλυσης, δημιουργικής χρήσης φίλτρων, σύνθεσης φωτογραφιών και εκτύπωσης.