Βρέθηκαν 95 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Κοινωνική Διαμεσολάβηση

Βασιλική Αρτινοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες τάσεις παρέμβασης στο πλαίσιο ή τα όρια των συστημάτων απονομής της δικαιοσύνης. Ειδικότερα αναλύονται οι ιδεολογικές, κοινωνιολογικές, πολιτισμικές προσεγγίσεις των εναλλακτικών παραδειγμάτων για την απονομή της δικαιοσύνης, όπως είναι η αποκαταστατική ή επανορθωτική δικαιοσύνη. Η κοινωνική διαμεσολάβηση ως έννοια και ως πρακτική για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων που εφαρμόζεται σε κοινωνικό, νομικό, εργασιακό και σχολικό περιβάλλον περιλαμβάνεται στις κυριότερες εφαρμοσμένες πολιτικές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Η εκπαίδευση των φοιτητών στις τεχνικές επικοινωνίας και της κοινωνικής διαμεσολάβησης συνιστά ειδική ενότητα του μαθήματος και περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων διάρκειας τουλάχιστον δέκα διδακτικών ωρών.

other discipline image

Κοινωνική Νόηση

Αλεξάνδρα Χατζή - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Η κοινωνική νόηση αποτελεί μια προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας που επικεντρώνεται στο πως η νόηση επηρεάζεται από το ευρύτερο αλλά και το άμεσο κοινωνικό πλαίσιο και πως με τη σειρά της επηρεάζει την κοινωνική συμπεριφορά. Έχει θεωρηθεί από πολλούς επιστήμονες ως ίσως η πλέον κυρίαρχη προσέγγιση για την ερμηνεία της κοινωνικής συμπεριφοράς. Η κοινωνική ψυχολογία είχε έντονη «γνωστική χροιά», ακόμα και από την εποχή του Kurt Lewin, ο οποίος θεωρούσε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε την κοινωνική συμπεριφορά πιο αποτελεσματικά αν την δούμε ως συνάρτηση των αντιλήψεων των ανθρώπων για τον περιβάλλοντα «κόσμο» τους. Η κοινωνική νόηση εξετάζει πως οι άνθρωποι ως «κοινωνικοί στοχαστές» επεξεργάζονται τις πληροφορίες που δέχονται από τους άλλους και το περιβάλλον και πως αυτές οι διαδικασίες επηρεάζουν την πρόσληψη των άλλων και την αλληλεπίδρασή τους με αυτούς. Η κοινωνική νόηση μελετά πως οι άνθρωποι κατανοούν τους άλλους και τον εαυτό τους και εστιάζει στο πως οι κοινοί άνθρωποι σκέφτονται και αισθάνονται για τους ανθρώπους και πως νομίζουν ότι σκέφτονται και αισθάνονται για τους ανθρώπους.

other discipline image

Αγροτικός Χώρος και Αγροτική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα

Αντώνης Μωυσίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Κοινωνική Πολιτική, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις σημαντικότερες μορφές παρέμβασης του Κράτους στην πορεία διαμόρφωσης της κοινωνίας και οικονομίας του αγροτικού χώρου καθώς και τις δομές του χώρου και την εξέλιξής τους στη μεταπολεμική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν: το ζήτημα των Εθνικών Γαιών, το Θεσσαλικό Ζήτημα και η μεγάλη γαιοκτησία, η αγροτική μεταρρύθμιση και ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση των υποδομών για την αγροτική ανάπτυξη, όπως η θεσμική αγροτική πίστη, η θέση του αγροτικού τομέα στο μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης και στην εθνική οικονομία και τέλος η μορφολογία του αγροτικού χώρου στη μεταπολεμική περίοδο και ειδικότερα οι έγγειες σχέσεις οι μεταβολές στη σύνθεση της παραγωγής, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η δομή του πληθυσμού και οι μεταβολές του καθώς και τα χαρακτηριστικά και εξελίξεις της απασχόλησης.

other discipline image

Οικονομικά της απασχόλησης.

Μαρία Καραμεσίνη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο που η νεοκλασική και η κεϋνσιανή οικονομική θεωρία αναλύουν την λειτουργία της αγοράς εργασίας και τις επιπτώσεις της στο ύψος των μισθών, της απασχόλησης και της ανεργίας. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής: εργασία και απασχόληση, εργατικό δυναμικό και αγορά εργασίας, προσφορά και ζήτηση εργασίας, ανθρώπινο κεφάλαιο και διακρίσεις στην αγορά εργασίας, η επίδραση της συνδικαλιστικής δράσης στους μισθούς, το κεϋνσιανό υπόδειγμα προσδιορισμού του ύψους της απασχόλησης, η τυπολογία και οι πολλαπλές ερμηνείες του φαινομένου της ανεργίας, η σχέση της ανεργίας και του πληθωρισμού.

other discipline image

Αγροτική Οικονομική

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Οι διαλέξεις χωρίζονται σε δύο ενότητες: 1η ενότητα :παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης του αγροτικού τομέα και καλύπτει θέματα όπως η θέση του αγροτικού τομέα στην οικονομία στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης, η ζήτηση τροφίμων, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ο σχηματισμός τιμών και η διάρθρωση των αγροτικών αγορών. 2η ενότητα : εξετάζει τα κυριότερα ζητήματα αγροτικής πολιτικής καλύπτοντας θέματα όπως το αγροτικό πρόβλημα στις βιομηχανικές κοινωνίες, ο ρόλος του κράτους και της κρατικής πολιτικής, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της πολιτικής, οι εναλλακτικές μορφές παρέμβασης του κράτους, η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λειτουργία της διεθνούς αγοράς αγροτικών προϊόντων.

social sciences  subject

Οικονομική Ανάπτυξη

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Οι διαλέξεις αποτελούνται από τα κατωτέρω κεφάλαια: • Ταξινόμηση και βασικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών ανάπτυξης. Βιομηχανία και οικονομική ανάπτυξη, θεωρίες εξάρτησης των αναπτυσσομένων χωρών. • Οικονομική μεγέθυνση και περιβάλλον. • Μέτρα πολιτικής για την κινητοποίηση των αποταμιεύσεων: ιδιωτική αποτα- μίευση, δημόσια αποταμίευση, πληθω- ρισμός, εξωτερικές πηγές αποταμίευσης.  • Πολιτική διεθνών οικονομικών συναλλα- γών: κρατική εξωτερική εμπορική πολιτική, διεθνής εμπορική πολιτική. • Πολιτική σε βασικούς τομείς της οικονομίας: αγροτική πολιτική, βιομηχανική πολιτική, πολιτική σε άλλους τομείς. • Μέτρα για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των αναπτυσσομένων χωρών. • Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης. Το φαινόμενο της οικονομικής ανάπτυξης και περιγράφονται τα βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά του. • Η γενική μεθοδολογία των υποδειγμάτων της σύγχρονης θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης. • Τα διάφορα υποδείγματα "εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης". 

other discipline image

Ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων 2

Παναγιώτης Κορδούτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα ασχολείται με την αρχική έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων, τη δημιουργία στενής σχέσης, την πορεία, τη διατήρηση και τη διάλυσή της. Παρουσιάζονται οι κλασικές κοινωνιοψυχολογικές θεωρίες και τα ευρήματα για την διαπροσωπική έλξη και οι πιο πρόσφατες θεωρίες σταδίων και φίλτρων για τη δημιουργία και πορεία της σχέσης, μετά την αρχική έλξη. Αναλύονται διεργασίες και στρατηγικές που υπεισέρχονται στη διατήρηση της σχέσης και φαινόμενα φθοράς και διάλυσής της, όπως οι συγκρούσεις, το ανικανοποίητο στη σχέση, οι εξωδυαδικές σχέσεις, η ζήλεια, η επιθετικότητα και η βία. Το μάθημα ολοκληρώνεται με τις θετικές και αρνητικές συνέπειες των σχέσεων αλλά και της απώλειάς τους για τη σωματική και ψυχική υγεία. Στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος συμβάλει η προηγούμενη παρακολούθηση του πρώτου επιπέδου (Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων Ι).

other discipline image

Κοινωνικές προσομοιώσεις: Μεθοδολογία και Προοπτικές

Ιωάννης Κατερέλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Οι κοινωνικές προσομοιώσεις εμφανίζονται στις αρχές της δεκαετίας του '60 αλλά η πραγματική ευρεία διάδοση τους έρχεται στις αρχές της δεκαετίας του'90. Ο προσωπικός υπολογιστής δίνει την δυνατότητα στους κοινωνικούς επιστήμονες να «δοκιμάζουν» τις ιδέες τους και να επαληθεύουν τις υποθέσεις τους. Στο μάθημα παρουσιάζουμε τις σχολές που κυριάρχησαν στο στερέωμα των κοινωνικών προσομοιώσεων καθώς και την νέα οπτική που φιλοδοξούν να εισάγουν στις κοινωνικές επιστήμες.

other discipline image

Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης Ι

Χρήστος Ξανθόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης» Ι παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές τοποθετήσεις σχολών και προσώπων που πρεσβεύουν ότι η γνώση δημιουργείται ως αποτέλεσμα δράσης κοινωνικών παραγόντων. Η πορεία του μαθήματος είναι η ακόλουθη. Παρουσιάζονται πρώτα οι βασικές «παραδοσιακές» αντιλήψεις για τη δημιουργία της γνώσης - της επιστημονικής γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η επιστήμη και η εξέλιξή της ως προϊόν σωρευτικής διαδικασίας και ορθολογικής ανάλυσης των εμπειρικών δεδομένων. Στη συνέχεια προσεγγίζονται κριτικά οι αμφισβητήσεις του μοντέλου αυτού. Για το σκοπό αυτό έμφαση δίνεται στους λεγόμενους «ιστορικιστές» (Hanson, Kuhn, Feyerabend), αφού προηγουμένως έχουν σύντομα παρουσιασθεί απόψεις των Bachelard και Duhem που οδηγούν (σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες) στις θέσεις των προαναφερομένων. Αναφορές γίνονται, επίσης, στον Popper, κυρίως σε σχέση με τον Kuhn, καθώς και στον Lakatos. Τέλος αναλύονται ορισμένα κεφάλαια από το έργο του Diderik Batens Ανθρώπινη γνώση. Συνηγορία υπέρ μιας χρήσιμης ορθολογικότητας. Ο σκοπός της διδασκαλίας των κεφαλαίων αυτών από το προαναφερόμενο βιβλίο είναι όχι να καταλήξουν οι φοιτητές σε μια τελική άποψη για τη δημιουργία της γνώσης, αλλά να διαπιστώσουν μια προσπάθεια χαλαρής «σύνθεσης» των εκ διαμέτρου αντίθετων απόψεων. Με τον τρόπο αυτό όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν επιλέξουν και το μάθημα Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης ΙΙ, στο οποίο αναλύεται το ίδιο θέμα αλλά υπό διαφορετική, πιο σύγχρονη και πιο ριζοσπαστική, οπτική, θα έχουν ήδη σχηματίσει μια εικόνα των συζητήσεων που διεξάγονται στον τομέα αυτό.

other discipline image

Παγκοσμιοποίηση και τρίτος κόσμος

Μιλτιάδης Κήπας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία του φοιτητή με την έννοια της παγκοσμιοποίησης,τις μορφές της, τον αντίκτυπο της σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα εκείνον της οικονομίας καθώς και των αποτελεσμάτων που έχει, ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο.Πιο συγκεκριμένα το μάθημα διασαφηνίζει την έννοια της παγκοσμιοποίησης και μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή κάνει λόγο για την διεθνοποίηση της οικονομίας, την αστάθεια του παγκόσμιου συστήματος, θέτει το ερώτημα αν και κατά πόσο η παγκοσμιοποίηση αποτελεί εξέλιξη του συστήματος, ενώ παρουσιάζει την μετανάστευση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης,το εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ρόλο των πολυεθνικών στην παγκοσμιοποίηση και τη φύση αυτών των εταιρειών,και τέλος τον ρόλο που έχει το κράτος στην παγκοσμιοποίηση, την παγκοσμιοποίηση σε σχέση με την δημοκρατία και την εργασία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.