Βρέθηκαν 35 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παναγιώτης Βλάμος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βασικά Σύνολα. Πραγματικοί Αριθμοί – Αξιώματα του R – Κλειστότητα του R. Μιγαδικοί Αριθμοί. Ευκλείδειοι χώροι. Ακολουθίες. Μονοτονία – Φράγματα, Υπακολουθίες, Σύγκλιση. Αριθμητικές Σειρές. Κριτήρια Σύγκλισης, Απόλυτη και Σχετική Σύγκλιση, Τηλεσκοπικές Σειρές. Συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Πράξεις, Όριο και Συνέχεια, Παράγωγος, Βασικά Θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού, Ακρότατα – Κυρτότητα, Θεώρημα Taylor, Σειρές Taylor – Δυναμοσειρές, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Συναρτήσεις Βήτα και Γάμμα, Εφαρμογές Ολοκληρωμάτων, Διαφορικές εξισώσεις. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Είδη συναρτήσεων, Όριο και Συνέχεια, Κατευθυνόμενη – Μερική Παράγωγος, Ακρότατα – Δεσμευμένα Ακρότατα. Ολοκλήρωση, Διπλή ολοκλήρωση, Πολλαπλή ολοκλήρωση, Αλλαγή Μεταβλητών, Εφαρμογές πολλαπλής ολοκλήρωσης, Θεωρία Fourier, FFT.

natural sciences subject

Τεχνητή Νοημοσύνη

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στόχοι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ιστορική Αναδρομή. Προβλήματα και επίλυση. Τεχνικές Αναζήτησης. Τυφλή και πληροφορημένη αναζήτηση. Αναζήτηση λύσης σε παιχνίδια δύο αντιπάλων. Προτασιακή Λογική. Κατηγορηματική Λογική. Κανόνες Συμπερασμού. Συλλογιστική. Αναπαράσταση Γνώσης. Σημασιολογικά Δίκτυα. Εννοιολογικοί Γράφοι. Μηχανική Μάθηση. Μάθηση με βάση τα παραδείγματα. Οι αλγόριθμοι του πλησιέστερου γείτονα. Δέντρα Αποφάσεων. Στοχαστική Μάθηση. Η πλατφόρμα μηχανικής μάθησης Weka. Έμπειρα Συστήματα. Η Γλώσσα παραγωγής CLIPS. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

natural sciences subject

ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Φοίβος Μυλωνάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βασικές έννοιες γραφικών με υπολογιστές και εφαρμογές τους. Τρόποι αναπαράστασης, παραγωγής και απεικόνισης τριδιάστατων δεδομένων. Μετασχηματισμοί και συστήματα συντεταγμένων. Φωτισμός και χρωματισμός. Απεικόνιση υφής και εφαρμογές της. Αλγόριθμοι σκίασης αντικειμένων. Δομές δεδομένων και εφαρμογή στην επιτάχυνση απεικόνισης. Συστήματα σωματιδίων (particles). Βασικές αρχές κίνησης (animation). Αρχιτεκτονικές σύνθεσης γραφικών, προγραμματισμός επεξεργαστών γραφικών με χρήση vertex και pixel shaders. API γραφικών (DirectX και OpenGL). Προχωρημένες τεχνικές απεικόνισης σε προγραμματιζόμενους επεξεργαστές γραφικών.

natural sciences subject

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αδαμαντία Πατέλη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επιχειρηματική στρατηγική. Στρατηγικό management. Διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.). Μέθοδοι αξιολόγησης στρατηγικών Π.Σ. Ο στρατηγικός ρόλος των ενδο-επιχειρησιακών Π.Σ. Σύνδεση της επιχειρηματικής στρατηγικής και των Π.Σ. Επίδραση των Πληροφοριακών Συστημάτων στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων. Πληροφοριακά Συστήματα και αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών. Διοίκηση υπηρεσιών Πληροφοριακών Συστημάτων σε έναν οργανισμό.

natural sciences subject

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά της φυσικής γλώσσας. Μορφολογική επεξεργασία. Κανονικές Εκφράσεις. Αυτόματα και Μετατροπείς Πεπερασμένων Καταστάσεων. Σύνταξη. Ανάπτυξη Γραμματικών. Τύποι Γραμματικών και φορμαλισμοί. Iεραρχία Chomsky. Συντακτική Ανάλυση. Σημασιολογική Επεξεργασία. Ερμηνεία. Λογική Φόρμα. Επιλεκτικοί περιορισμοί. Σημασιολογικά δίκτυα. Οντολογίες. Πραγματολογία. Ανάλυση Λόγου. Επίλυση αναφορών. Επισημείωση μερών του λόγου. Στοχαστική σύνταξη. Επαγωγή γραμματικής. Άρση Αμφισημίας Λέξεων. Σύνθεση Φυσικής Γλώσσας. Αυτόματη Μετάφραση. Εξαγωγή Πληροφορίας. Το πακέτο εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας NLTK. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

natural sciences subject

Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου

Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η διάδοση του Διαδικτύου και ιδιαίτερα η εκτενής ανάρτηση περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη δημιουργία δυναμικών εφαρμογών που επιτρέπουν την υλοποίηση σύνθετων περιβαλλόντων διάδρασης και την εύκολη διαχείριση περιεχομένου. Σύνθετες εφαρμογές, όπως οι πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου, τα συστήματα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης, συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, στο ευρύ φάσμα των δυναμικών εφαρμογών Διαδικτύου που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους τρόπους δημοσίευσης και διανομής του περιεχομένου. Στο μάθημα διδάσκονται η γλώσσα PHP για την δημιουργία εφαρμογών και παρέχονται γνώσεις σχετικά με το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL για την αποθήκευση και ανάκτηση του περιεχομένου, με βασικό μαθησιακό στόχο την ικανότητα ανάπτυξης, διαχείρισης και αξιολόγησης δυναμικών εφαρμογών που λειτουργούν στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού.

social sciences  subject

ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιστορική πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Συνθήκες της ΕΕ και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των οργάνων της. Κωδικοποιήσεις και διαδικασία νομοθέτησης στο πλαίσιο της ΕΕ. Αρχειακή πολιτική της ΕΕ. Ιστορική αναδρομή και ισχύουσα νομοθεσία για τα ιστορικά και τα ενεργά αρχεία. Το δικαίωμα στην πρόσβαση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της ΕΕ. Συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ σχετικά με την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Τα έγγραφα εργασίας της ΕΕ και η τυπολογία τους. Η αρίθμηση των εγγράφων της ΕΕ. Δίκτυα και δράσεις των αρχειακών υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ για την προστασία των αρχείων. Τα ιστορικά αρχεία των οργάνων της ΕΕ. Οι αρχειακές συλλογές του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας σχετικά με την κατάθεση των ιστορικών αρχείων της ΕΕ.

humanities and arts subject

Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών φορέων

ΠΕΤΡΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

To μεταπτυχιακό μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Φορέων» αναφέρεται στα βασικά θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα διοίκησης και οικονομίας πολιτισμικών φορέων, πραγματεύεται εργαλεία / προσεγγίσεις διοίκησης πολιτισμικών φορέων και αναφέρεται σε ειδικότερα ζητήματα διοίκησης βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων, εκδοτικών οίκων και άλλων πολιτισμικών φορέων.

natural sciences subject

ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Φοίβος Μυλωνάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βασικές έννοιες γραφικών με υπολογιστές και εφαρμογές τους. Τρόποι αναπαράστασης, παραγωγής και απεικόνισης τριδιάστατων δεδομένων. Μετασχηματισμοί και συστήματα συντεταγμένων. Φωτισμός και χρωματισμός. Απεικόνιση υφής και εφαρμογές της. Αλγόριθμοι σκίασης αντικειμένων. Δομές δεδομένων και εφαρμογή στην επιτάχυνση απεικόνισης. Συστήματα σωματιδίων (particles). Βασικές αρχές κίνησης (animation). Αρχιτεκτονικές σύνθεσης γραφικών, προγραμματισμός επεξεργαστών γραφικών με χρήση vertex και pixel shaders. API γραφικών (DirectX και OpenGL). Προχωρημένες τεχνικές απεικόνισης σε προγραμματιζόμενους επεξεργαστές γραφικών.

natural sciences subject

Κρυπτογραφία

Εμμανουήλ Μάγκος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κλασσικοί Αλγόριθμοι - Ασφάλεια και Κρυπτανάλυση. Μονοαλφαβητικοί Αλγόριθμοι Αντικατάστασης: Αλγόριθμος Ολίσθησης, Γενικευμένος Αλγόριθμος Αντικατάστασης, Αλγόριθμος Affine. Πολυαλφαβητικοί Αλγόριθμοι Αντικατάστασης: Αλγόριθμος Vigenere, Αλγόριθμος Hill. Κλασσικοί Αλγόριθμοι Αναδιάταξης: Αλγόριθμος Μετάθεσης. Απόλυτη και Υπολογιστική Ασφάλεια. Ο Αλγόριθμος One-Time-Pad (OTP). Εντροπία και Ασφάλεια Κρυπτοαλγορίθμων. Πλεονασμός Φυσικής Γλώσσας και Ασφάλεια. Απόσταση Ενοποίησης. Τυχαιότητα και Ψευδοτυχαιότητα: Γεννήτορες παραγωγής ψευδοτυχαιότητας. Μοντέρνα Συμμετρικά Κρυπτοσυστήματα: Αλγόριθμοι Τμήματος και Αλγόριθμοι Ροής. Αλγόριθμος DES, Αλγόριθμος Triple-DES, Αλγόριθμος S/DES. Tρόποι λειτουργίας συμμετρικών αλγορίθμων: Τρόποι ECB, CBC, OFB, CFB, CTR. Ακεραιότητα με Μονόδρομες Συναρτήσεις Hash: Σχεδίαση και Ασφάλεια συναρτήσεων Hash, εφαρμογές στην ασφάλεια συστημάτων και δικτύων. Αυθεντικότητα με Συναρτήσεις MAC: Σχεδίαση και ασφάλεια συναρτήσεων MAC, εφαρμογές στην ασφάλεια συστημάτων και δικτύων. Συνδυασμένες υπηρεσίες: Εμπιστευτικότητα και Αυθεντικότητα με συμμετρικά συστήματα. Ασύμμετρα Συστήματα ΔΚ. Κρυπτογράφηση με τον Αλγόριθμο RSA. O Αλγόριθμος Rabin. Ντετερμινιστική και Πιθανοτική Κρυπτογράφηση με ΔΚ. Ο Αλγόριθμος κρυπτογράφησης Elgamal. Ο Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης Goldwasser-Micali. Ψηφιακή Υπογραφή με αλγορίθμους ΔΚ. Ψηφιακή Υπογραφή με τον Αλγόριθμο RSA. Συνδυασμένες υπηρεσίες: Εμπιστευτικότητα και Αυθεντικότητα με κρυπτοσυστήματα ΔΚ. Διαχείριση Δημόσιου Κλειδιού: Πιστοποιητικά Χ.509. Κεντρικά Μοντέλα Εμπιστοσύνης - Υποδομές ΔΚ: Ιεραρχική πιστοποίηση, Δια-πιστοποίηση, Ιεραρχίες Πολλών Επιπέδων. Μοντέλα Κατανεμημένης Εμπιστοσύνης. Το μοντέλο PGP. Εφαρμογές κρυπτοαλγορίθμων στην ασφάλεια συστημάτων και δικτύων.