Βρέθηκαν 420 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Μιχαήλ Κουππάρης, Νικόλαος Θωμαϊδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας» διδάσκεται στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας στην ειδίκευση 'Αναλυτική Χημεία' και του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο 'Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας'.

natural sciences subject

Περιβαλλοντική Γεωχημεία

Αριάδνη Αργυράκη - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα εξετάζονται οι πηγές, η κατανομή και οι αλληλεπιδράσεις χημικών στοιχείων στο σύστημα πέτρωμα- έδαφος- νερό- ατμόσφαιρα- βιόσφαιρα. Δίνεται έμφαση στη φύση και τις συνέπειες της ρύπανσης φυσικών περιβαλλόντων και εξετάζονται εφαρμογές της περιβαλλοντικής γεωχημείας στη διερεύνηση και λύση περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η όξινη απορροή και τα στερεά απόβλητα μεταλλείων, τα στραγγίσματα ΧΥΤΑ, και η κλιματική αλλαγή.

humanities and arts subject

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία II

Κώστας Γαγανάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ρητορικές στρατηγικές, πολιτικός λόγος και στερεοτυπικές απεικονίσεις στον προπαγανδιστικό πόλεμο Καθολικών-Προτεσταντών που δρομολογήθηκε με την εμφάνιση του Μαρτίνου Λούθηρου.

humanities and arts subject

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Β΄

Κώστας Γαγανάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες της Πρώιμης Νεότερης Περιόδου (16ος -18ος αι.). Κοινωνική διαστρωμάτωση και οικονομική συγκρότηση, σχέσεις εξουσίας, πολιτισμικές παραδόσεις και συλλογικές νοοτροπίες, ζητήματα συγκρότησης ταυτοτήτων (κοινωνικών, έμφυλων, θρησκευτικών, εθνοτικών, εθνικών). Παράγοντες και όψεις του κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού μετασχηματισμού των δυτικών κοινωνιών, 1500-1789.

natural sciences subject

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Απόστολος Γιαννόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1.Υπακολουθίες και βασικές ακολουθίες. Ορισμός - παραδείγματα. Θεώρημα Bolzano-Weierstrass. Σημεία συσσώρευσης ακολουθίας, ανώτερο και κατώτερο όριο. Ακολουθίες Cauchy. (1.5 εβδομάδα). 2.Σειρές πραγματικών αριθμών. Σύγκλιση σειράς. Κριτήρια σύγκλισης σειρών. Εναλλάσσουσες σειρές. Κριτήριο Dirichlet. Δυναμοσειρές. (2.5 εβδομάδες). 3.Ομοιόμορφη συνέχεια. Ύπαρξη μέγιστης και ελάχιστης τιμής για συνεχείς συναρτήσεις ορισμένες σε κλειστά διαστήματα (δεύτερη απόδειξη). Ομοιόμορφη συνέχεια: ορισμός, χαρακτηρισμός με χρήση ακολουθιών. Ομοιόμορφη συνέχεια συνεχών συναρτήσεων σε κλειστά διαστήματα (1.5 εβδομάδα). 4.Ολοκλήρωμα Riemann. Ορισμός του ολοκληρώματος Riemann για φραγμένες συναρτήσεις. Κριτήριο Riemann, ολοκληρωσιμότητα συνεχών και μονότονων συναρτήσεων, παραδείγματα. Ιδιότητες του ολοκληρώματος. Θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού. Θεώρημα μέσης τιμής του Ολοκληρωτικού Λογισμού. Κανόνες ολοκλήρωσης (κατά μέρη, με αντικατάσταση). Τεχνικές ολοκλήρωσης. Γενικευμένα ολοκληρώματα. Εφαρμογές. (4 εβδομάδες). 5.Θεώρημα Taylor και δυναμοσειρές. Θεώρημα Taylor. Μορφές υπολοίπου στο θεώρημα Taylor. Αναπτύγματα Taylor βασικών συναρτήσεων. Αναπτύγματα συναρτήσεων σε δυναμοσειρές. (2 εβδομάδες) 6.Συμπληρώματα. (α) Κυρτές συναρτήσεις, ανισότητα του Jensen και εφαρμογές. (β) Ορισμοί των βασικών υπερβατικών συναρτήσεων. (1.5 εβδομάδα).

natural sciences subject

Ουρές Αναμονής

Αντώνιος Οικονόμου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μια ουρά αναμονής ή ισοδύναμα ένα σύστημα εξυπηρέτησης είναι ένα μαθηματικό πρότυπο για τη μοντελοποίηση ενός πραγματικού συστήματος εισόδου - εξόδου μονάδων (πελατών) στο οποίο υπεισέρχεται τυχαιότητα. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ποσοτική μελέτη συτημάτων εξυπηρέτησης και εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Επιχειρησιακής Έρευνας και ειδικότερα στο στοχαστικό μέρος της. Τυπικά παραδείγματα ουρών αναμονής που παρουσιάζονται στις εφαρμογές είναι τα ταμεία των τραπεζών και γενικότερα διαφόρων οργανισμών, τα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, το τηλεφωνικό δίκτυο, το διαδίκτυο καθώς και τοπικά δίκτυα υπολογιστών, οι γραμμές παραγωγής μιας βιομηχανικής μονάδας, συγκοινωνιακά δίκτυα κλπ. Στόχος της θεωρία των ουρών αναμονής είναι η ποσοτική περιγραφή τέτοιων συστημάτων και ο βέλτιστος σχεδιασμός τους. Έτσι η θεωρία ουρών απαντά σε προβλήματα του τύπου Πόσο περιμένει κάθε πελάτης κατά μέσο όρο; Πόσο είναι το μήκος της ουράς που σχηματίζεται κατά μέσο όρο; Πόσο θα μειωθεί κατά μέσο όρο η ουρά αν προστεθεί ένας επιπλέον υπηρέτης; Πόσοι υπηρέτες πρέπει να υπάρχουν ώστε η πιθανότητα να υπερχειλίσει το σύστημα να είναι μικρότερη από 1%;

humanities and arts subject

Υπολογιστική Γλωσσολογία

Χριστίνα Αλεξανδρή - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία και στοχεύει στην παρουσίαση των υπολογιστικών εφαρμογών της Σύνταξης, της Μορφολογίας, της Σημασιολογίας και της Πραγματολογίας και την κωδικοποίηση των κανόνων τους σε υλοποιήσιμη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιεί ως βάση για την κατασκευή προγραμμάτων. Παρουσιάζεται μια εισαγωγή στην Μηχανική Μετάφραση, στα Διαλογικά Συστήματα και στα Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής και στους Γλωσσικούς Πόρους (Ηλεκτρονική Λεξικογραφία, Σώματα Κειμένων).

humanities and arts subject

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος

Παναγιώτα Πολυχρονάκου Σγουρίτσα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μνημειακή τοπογραφία και αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδας. Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό πολιτισμό με σύντομη προσέγγιση στις κυριότερες εκφάνσεις του στην οικονομία και την κοινωνική κατάσταση. Εξέταση, κατά περιοχές, των σημαντικότερων μνημείων: Ανακτορικά συγκροτήματα, ακροπόλεις, οικιστικά κατάλοιπα, τάφοι/νεκροταφεία.

natural sciences subject

Ζωολογία ΙΙ

Παναγιώτης Παφίλης, Σκαρλάτος Ντέντος, Ρόζα - Μαρία Τζαννετάτου – Πολυμένη, Περσεφόνη Μεγαλοφώνου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα της Ζωολογίας ΙΙ η διδακτέα ύλη επικεντρώνεται στο φύλο των Χορδωτών : Εξωτερική και εσωτερική μορφολογία, αναπαραγωγή, ανάπτυξη, ειδικές προσαρμογές και Συστηματική των ομάδων: Γενικά περί Χορδωτών, Ουροχορδωτά – Κεφαλοχορδωτά, Ιχθύες, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά. Επίσης παρουσιάζονται οι Λειτουργίες των Zώων: Στήριξη - Κίνηση, Ανοσία, Εσωτερικά υγρά, Αναπνοή, Ομοιόσταση, Νευρικός συντονισμός, Χημικός συντονισμός, Πέψη – Διατροφή, Συμπεριφορά ζώων, Βιόσφαιρα και κατανομή ζώων, Οικολογία των ζώων, Πανίδα της Ελλάδος. Τα εργαστήρια του μαθήματος περιλαμβάνουν τις ασκήσεις:1. Χαιτόγναθα, Ουροχορδωτά & Κεφαλοχορδωτά (ανατομή) 2. Οστεϊχθύες (ανατομή) 3. Ιχθύες (Συστηματική) 4. Αμφίβια (ανατομή) 5. Αμφίβια - Ερπετά: Συστηματική 6. Πτηνά (ανατομή) 7. Θηλαστικά (ανατομή) 8. Πτηνά - Θηλαστικά: Συστηματική 9. Δομή αισθητηρίων οργάνων. Σε κάθε εργαστήριο δίνονται στοιχεία Συστηματικής, χαρακτηριστικά εξωτερικής και εσωτερικής μορφολογίας (συστήματα: πεπτικό, κυκλοφορικό, γενετικό, κ.λπ.), στοιχεία του βιολογικού κύκλου, στοιχεία Οικολογίας και στοιχεία αναγνώρισης (Κλείδες). Επίσης παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι αντιπρόσωποι της κάθε ομάδας. Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων διάρκειας 13 εβδομάδων. Οι εξετάσεις γίνονται και με δύο γραπτές προόδους (προαιρετικές). Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 40% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.

natural sciences subject

Φυσικοχημεία 2 - Εργαστηριακές Ασκήσεις

Αθανάσιος Τσεκούρας, Γιώργος Σουλιώτης - Προπτυχιακό - (A-)
Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το πρώτο από σειρά 2 εξαμηνιαίων υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικοχημείας με κύριο αντικείμενο την Θερμοδυναμική.