Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Δομές δεδομένων

Απόστολος Παπαδόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των βασικών δομών δεδομένων και αλγορίθμων. Η μελέτη περιλαμβάνει τη θεωρητική ανάλυσή τους καθώς επίσης και τις εφαρμογές της κάθε δομής. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται: πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές προτεραιότητας, δένδρα αναζήτησης, κατακερματισμός, γραφήματα, αναζήτηση, ταξινόμηση, επίλυση προβλημάτων και βασικοί αλγόριθμοι.

natural sciences subject

Ιολογικές ασθένειες δένδρων και αμπέλου

Βαρβάρα Μαλιόγκα, Νικόλαος Κατής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιλαμβάνει τις ιολογικές και συναφούς αιτιολογίας ασθένειες των πυρηνοκάρπων, γιγαρτοκάρπων, εσπεριδοειδών και της αμπέλου (συμπτωματολογία, επιδημιολογία, διάγνωση, αντιμετώπιση).

humanities and arts subject

Γερμανικής Φιλολογίας: Μεταφορές της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας: Αναλύσεις του λόγου των ΜΜΕ

Ελένη Μπουτουλούση - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο παρόν σεμινάριο αναλύονται αντιπαραθετικά στο θεωρητικό πλαίσιο της (κριτικής) ανάλυσης λόγου κείμενα του ελληνικού και γερμανικού δημοσιογραφικού λόγου (άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικά τοκ σώου), που αναφέρονται στην οικονομική κρίση και τη μετανάστευση. Ειδικότερα ασχολούμαστε με σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της μεταφοράς με τη βοήθεια των οποίων αναλύουμε τις μεταφορές των κειμένων αυτών.

medicine science health professions subject

Ophthalmology

Νικόλαος Χαλβατζής - Προπτυχιακό - (A+)
Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός της διδασκαλίας είναι η συμπαγής μικρού πλάτους γνώση και εξοικείωση με τα συνήθη οφθαλμολογικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο μη ειδικός Ιατρός, αλλά και η αφ’ υψηλού γνωριμία με εκείνα που απασχολούν καθημερινά τον ειδικό Οφθαλμίατρο καθώς και τα μέσα που διαθέτει ο τελευταίος για την αντιμετώπισή τους. Το μάθημα της Οφθαλμολογίας διδάσκεται και πρέπει να αφομοιωθεί σε 78 ώρες, που αντιστοιχούν σε 3 ECTS μονάδες και συγκεκριμένα σε 26 ώρες (33,33%) φροντιστηριακής διδασκαλίας και 26 (33,33%) προετοιμασίας γι’ αυτήν, 13 ώρες (16,67%) πρακτικής άσκησης στις δεξιότητες, 8 (10,25%) παρουσίας στα εξωτερικά ιατρεία επειγόντων και 5 ώρες (6,41%) προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Η δραστήρια συμμετοχή σε ολόκληρη την παραπάνω διαδικασία εγγυάται αφ’ εαυτής και χωρίς άλλη μελέτη την επιτυχία στις εξετάσεις. Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε ο κατάλογος στοιχειωδών «Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Προσεγγίσεων», σε συνδυασμό με τις «Βασικές Διαγνωστικές και Απλές Θεραπευτικές Δεξιότητες» στην Οφθαλμολογία, για να κατευθύνει και να οριοθετήσει την εκπαίδευσή των φοιτητών στο αντικείμενο.

humanities and arts subject

Γλώσσα του σώματος και λόγος - Η συμβολή του Θεάτρου στην Εκπαιδευτική πράξη

Ευαγγελία Παπαγεωργίου - Προπτυχιακό - (A+)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα προσεγγίζονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται συστατικά στοιχεία και δράσεις του Θεάτρου ως Θεατρικής Παράστασης, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην Εκπαιδευτική πράξη. Τα κύρια στοιχεία που συναποτελούν τη "γλώσσα" της θεατρικής παράστασης είναι η νοηματοδότηση μέσω των σωματικών, φωνητικών και λεκτικών ενεργειών, ο κριτικός στοχασμός, ο έλεγχος της κίνησης και της ομιλίας. Τα ίδια αυτά στοιχεία αφορούν και τη "γλώσσα" του/της εκπαιδευτικού στην τάξη. Έτσι, στο μάθημα «Γλώσσα του σώματος και Λόγος: η συμβολή του Θεάτρου στην Εκπαιδευτική πράξη» προσφέρονται θεατρική θεωρία και ασκήσεις που συντελούν στην επινόηση, κατασκευή, δημιουργία και παρουσίαση θεατρικών χαρακτήρων και στην κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στα εκφραστικά/ επικοινωνιακά στοιχεία των θεατρικών χαρακτήρων και τις κοινωνικές τους σχέσεις. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι μελλοντικοί/ές εκπαιδευτικοί κατακτούν έναν αποτελεσματικότερο προφορικό λόγο, τη Γλώσσα του σώματος και οξύνουν τον Λόγο, τη σκέψη τους. Καλλιεργώντας σχετικές ικανότητες και τεχνικές, προετοιμάζονται να γίνουν οι ίδιοι/ες εμψυχωτές θεατρικών δράσεων, στην τάξη, ώστε να χρησιμοποιούν τις θεατρικές αυτές δράσεις για την διδασκαλία των μαθημάτων.

medicine science health professions subject

Μοριακή Βιολογία

Χρήστος Παναγιωτίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κληρονομικότητα, γονίδια και DNA. Κληρονομικότητα και γονίδια. Γονίδια και ένζυμα. Η ταυτοποίηση του DNA ως γενετικού υλικού. Δομή και οργάνωση του γονιδιώματος. Γονιδίωμα φυτικών κυττάρων και υποκυτταρικών οργανιδίων (μιτοχόνδρια, πλαστίδια). Ο αναδιπλασιασμός του DNA. Έκφραση της γενετικής πληροφορίας. Σχέση γονιδίων-πρωτεϊνών. Ο ρόλος του αγγελιοφόρου RNA. Ο γενετικός κώδικας. RNA ιοί και αντίστροφη μεταγραφή. Μεταγραφή, πολυμεράση του RNA και μεταγραφικοί παράγοντες (κατάταξη, δομή και δράση). Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων στο επίπεδο της μεταγραφής, στο μετα-μεταγραφικό επίπεδο και στο επίπεδο της μετάφρασης. Μεταφορά πρωτεϊνών σε υποκυτταρικά οργανίδια και η ρύθμιση της. Μετάδοση βιολογικών μηνυμάτων. Ορμόνες και άλλα μόρια μεταφοράς σήματος και οι υποδοχείς τους. Λειτουργικές δράσεις των υποδοχέων της επιφάνειας του κυττάρου και των ενδοκυτταρικών υποδοχέων. Μηχανισμοί ενδοκυτταρικής μεταφοράς σήματος. Μεταφορά σήματος και κυτταρο-σκελετός. Εισαγωγή στο ανασυνδυαζόμενο DNA. Ενδονουκλεάσες περιορισμού. Σχηματισμός ανασυνδυασμένων μορίων DNA. Φορείς για ανασυνδυαζόμενο DNA. Έκφραση κλωνοποιημένων γονιδίων. Αρχές προσδιορισμού της αλληλουχίας των νουκλεϊνικών οξέων. Ενίσχυση του DNA με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. Ανάλυση της λειτουργικότητας των γονιδίων. Γενετική ανάλυση σε ζυμομήκυτες. Εισαγωγή μεταλλάξεων σε κλωνοποιημένα DNA. Εισαγωγή μεταλλάξεων σε κυτταρικά γονίδια.

engineering subject

Ειδικά Θέματα Οδοποιίας και Μεταφορών – Επίλυση Συγκοινωνιακών προβλημάτων με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Γεώργιος Μίντσης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κυκλοφοριακοί κόμβοι, οδός και περιβάλλον, μελέτη χάραξης οδού με Η/Υ, επίλυση μεμονωμένων σηματοδοτούμενων κόμβων με Η/Υ, συντονισμένη σηματοδότηση με Η/Υ, εκπόνηση μελετών σχεδιασμού μεταφορών με Η/Υ.

social sciences  subject

Μάρκετινγκ εξαγωγών

Χριστίνα Μπουτσούκη - Προπτυχιακό - (A-)
Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει ερεθίσματα στους φοιτητές σχετικά με το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις σημαντικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στη διεθνή οικονομία. Στα πλαίσια αυτά διερευνάται ο ρόλος του διεθνούς μάρκετινγκ (ΜΚΤ), αναλύονται τα ειδικότερα προβλήματα του ΜΚΤ, και θίγονται θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση του ΜΚΤ σε ένα δυναμικό και πολυεθνικό περιβάλλον. Τα βασικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ προσεγγίζονται από τη σκοπιά του εξαγωγικού και διεθνούς ορίζοντα της επιχείρησης. Παράλληλα, ο/η φοιτητής/τρια εισάγεται στην πολυεθνική διάσταση της στρατηγικής ΜΚΤ και στις τεχνικές που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ στο διεθνή χώρο.

engineering subject

Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Δημήτριος Σαραφίδης, Ιωάννης Παρασχάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εκμάθηση και εμβάθυνση βασικών εννοιών των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, χρήση λογισμικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση εφαρμογών σε γνωστικά αντικείμενα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.

natural sciences subject

Ιολογικές ασθένειες κηπευτικών

Νικόλαος Κατής, Βαρβάρα Μαλιόγκα - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιλαμβάνει τις ιολογικές και συναφούς αιτιολογίας ασθένειες των λαχανοκομικών φυτών (πατάτα, τομάτα, κολοκυνθοειδή) (συμπτωματολογία, επιδημιολογία, διάγνωση, αντιμετώπιση).