Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Λογιστική Ι

Γεώργιος Κοντέος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να διδάξει: • Λογιστικές αρχές, λογιστική ισότητα, λογιστικά βιβλία και στοιχεία, ο ισολογισμός, πάγια, αποθέματα, χρεόγραφα, διαθέσιμα, μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί τάξεως, η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων με τη διπλογραφική μέθοδο. Έννοια του λογιστικού γεγονότος. Απογραφή, ημερολόγιο, γενικό καθολικό, αναλυτικά καθολικά, ανάλυση των κωδικών των λογαριασμών σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, αποτελέσματα χρήσης, εγγραφές κλεισίματος. Μισθοδοτική κατάσταση.

engineering subject

Βάσεις Δεδομένων

Δημοσθένης Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιερατικών σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και εξοικείωσηστην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS)

natural sciences subject

Προγραμματισμός Η/Υ

ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη Visual Basic

social sciences  subject

Μακροοικονομική

Αστέριος Σόρμας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

• Εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση. • Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του. • Ο ρόλος του κράτους • Προσδιορισμός του εισοδήματος. • Εθνικοί λογαριασμοί • Θεωρία της απασχόλησης και του χρήματος. • Το νομισματικό σύστημα και νομισματική πολιτική • Οικονομικές διακυμάνσεις. • Πληθωρισμός και ανεργία. • Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση

engineering subject

Συστήματα Μετρήσεων / Εργαστήριο

Ιωάννης Βανδίκας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων πάνω στις αρχές, τη λειτουργία και την οργανολογία των σημαντικότερων ηλεκτρο-μηχανικών αισθητήρων, αισθητήρων θερμότητας και φωτός και βασίζεται στη σειρά TK2942-001 της εταιρείας Feedback Instruments Ltd, UK

social sciences  subject

Διοίκηση εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας

Ιωάννης Αντωνιάδης, Αναστάσιος Αλεξανδρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η σημασία της εξωστρέφιας και των εξαγωγών για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αναλύεται το μεθοδολογικό εργαλείο “8 Βήματα για να Εξάγω” , και γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στις διαδικασίες εξαγωγών.

other discipline image

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Παναγιώτης Σερδάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της διοίκησης ανθρώπινων πόρων.

social sciences  subject

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγικό μάθημα στην παρουσίαση των κυριότερων μεθόδων για τον προσδιορισμό της αξίας μια επιχείρησης. Κριτήρια, μέθοδοι και σχετικές αναλύσεις αντιμετωπίζονται σε συνάρτηση με κάθε ιδιαίτερη περίπτωση. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών αναφορικά με την αξία και η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την ορθή μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή ενός υποδείγματος υποτίμησης, από τα διαφορετικά που είναι διαθέσιμα, για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας μιας επιχείρησης, σε συνάρτηση πάντα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τον λόγο για τον οποίο αυτή επιδιώκεται. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην διασύνδεση της αξίας της επιχείρησης με τις στρατηγικές της επιδιώξεις και αναδεικνύεται η σημασία της ως μέτρο αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης μακροπρόθεσμα.

other discipline image

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Λεωνίδας Πουλιόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοζάνη, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές έννοιες της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

natural sciences subject

Προγραμματισμός ΙΙ

Γεώργιος Σίσιας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μελέτη των βασικών εννοιών και μοντέλων που σχετίζονται με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C++. Καλύπτονται θέματα που περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στη C++: κλάσεις, αντικείμενα, μηνύματα, μεταβλητές, μέθοδοι, κατασκευαστές, έλεγχος πρόσβασης και υπερφόρτωση. Βασικές κλάσεις. Κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, αφηρημένες κλάσεις. Σχεδιασμός OOP, interfaces, έσω κλάσεις. Εξαιρέσεις, χειρισμός εξαιρέσεων. Είσοδος/'Εξοδος. Προσδιορισμοί public, private, protected στην κληρονομικότητα, στην ενθυλάκωση και στην επιστροφή αντικειμένων. Διαχείριση μνήμης και εκχώρηση αντικειμένων. Υπερφόρτωση μεθόδων και τελεστών. Ιεραρχία κλάσεων, αφηρημένες κλάσεις, και προσδιορισμός τύπου κατά το χρόνο εκτέλεσης. Πρότυπες συναρτήσεις και κλάσεις. Χώροι ονομάτων.