Βρέθηκαν 258 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Κανονιστικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Λίλιαν Μήτρου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κοινωνική διάσταση της τεχνολογίας – Η σχέση κοινωνίας και τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών – Zητήματα ρύθμισης της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών – ηθική των υπολογιστών (computer ethics)

engineering subject

Διαφορικές εξισώσεις

Γεώργιος Κοφινάς - Προπτυχιακό - (A)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παραδείγματα διαφορικών εξισώσεων. Η πρώτης τάξης γραμμική διαφορική εξίσωση. Δεύτερης τάξης γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Αρχή της υπέρθεσης. Ακριβείς εξισώσεις. Ολοκληρωτικές καμπύλες. Θεωρήματα σταθερού σημείου και διαδοχικές προσεγγίσεις. Θεώρημα ύπαρξης-μοναδικότητας. Λύση διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο των σειρών. Αριθμητική λύση διαφορικών εξισώσεων.

engineering subject

Δυναμικά Συστήματα

Γεώργιος Κοφινάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γραμμικά δυναμικά συστήματα, γραμμικοποίηση μη γραμμικών συστημάτων, Νευτώνεια συστήματα, δυναμική Lagrange, συστήματα Hamilton, κανονικοί μετασχηματισμοί, θεωρία Hamilton-Jacobi, φυσικές-γεωμετρικές ιδιότητες θεωρίας σχετικότητας, εξισώσεις Einstein, θεωρία πεδίων, χωροχρονικές μεταβολές, δυναμική κοσμολογικών μοντέλων, ειδικά θέματα δυναμικής.

engineering subject

Παραστατική Κινηματογραφία (Animation) [Open]

Παναγιώτης Κυριακουλάκος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η απόκτηση των βασικών γνώσεων απόδοσης της κίνησης με παραστατικά μέσα (σχέδιο, γλυπτική με πλαστελίνη, καταγραφή μαριονέτας, κλπ), καθώς και η κατανόηση των εννοιών του ρυθμού και των τεχνικών απόδοσής του για κινηματογραφικούς σκοπούς σύμφωνα με τους παραδοσιακούς κανόνες των κινηματογραφικών στούντιο παραστατικής κινηματογραφίας

humanities and arts subject

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία [open]

Σπύρος Συρόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση δύο αλληλένδετων λογοτεχνικών ειδών, του έπους και της τραγωδίας και εξετάζει την ιστορία, τις πηγές και την υποδοχή τους στην αρχαιότητα και σήμερα. Κατά το πρώτο ήμισυ του εξαμήνου γίνεται συστηματική μελέτη των διαφόρων κατηγοριών του έπους (ηρωικό, βιοσοφικό, θρησκευτικό), εξετάζονται οι πηγές, τα σωζόμενα κείμενα, τα προβλήματα και νέες προσεγγίσεις στην ιστορία του είδους, ιδιαίτερα στα ομηρικά έπη. Στη συνέχεια, το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση της τραγωδίας ως δημιούργημα της αστικής λογοτεχνίας και εξετάζει τη σχέση της με το έπος και τη θέση της στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα του 5ου αιώνα. π.Χ. Γίνεται αναφορά σε έργα από κάθε έναν από τους σωζόμενους, Αισχύλο, Σοφοκλή και του Ευριπίδη

engineering subject

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Δημοσθένης Βουγιούκας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα προσφέρει εισαγωγή στα κινητά και προσωπικά δίκτυα επικοινωνιών. Στα πλαίσιό του θα εξεταστούν οι βασικές αρχές λειτουργίας αυτών των συστημάτων. Αναλυτικότερα, αναπτύσσονται ζητήματα όπως: συνθήκες ασύρματης μετάδοσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα, υποβαθμίσεις του ραδιοδιαύλου, τεχνικές σχεδίασης κυψελωτών συστημάτων κλπ. Συζητούνται αναλυτικά οι αρχές λειτουργίας, η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά δημοφιλών συστημάτων κινητών επικοινωνιών όπως τα GSM, GPRS, UMTS.

natural sciences subject

Στατιστική Β [open]

Ελένη Γάκη - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Στατιστική Α΄. Το ενδιαφέρον εδώ μετατοπίζεται από τη μελέτη της συμπεριφοράς μιας τυχαίας μεταβλητής, η οποία έχει ήδη καλυφθεί, στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μετρήσιμων μεταβλητών και τη δυνατότητα εκτίμησης της μιας από αυτές όταν είναι γνωστές οι τιμές των άλλων. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται αναφέρονται ως Ανάλυση Παλινδρόμησης (Απλή και Πολλαπλή Παλινδρόμηση). Εισάγεται επίσης η μεθοδολογία της Ανάλυσης Διακύμανσης η οποία εφαρμόζεται για τη σύγκριση των μέσων περισσοτέρων των δύο πληθυσμών. Τέλος παρουσιάζονται δύο ενότητες, οι Μέθοδοι Προβλέψεων και οι Αριθμοδείκτες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ορισμένους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και τις πρακτικές εφαρμογές τους.

natural sciences subject

Ανάλυση Δεδομένων [open]

Ελένη Γάκη - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των τεχνικών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Η ποιότητα και η αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ο σχεδιασμός ενός δείγματος και οι διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας, όπως τυχαία, στρωματοποιημένη, κατά συστάδες και συστηματική δειγματοληψία. Μετά τη συλλογή των δεδομένων ακολουθεί η διερεύνηση των συσχετίσεων τους, ο έλεγχος ανεξαρτησίας τους, η διερεύνηση της γραμμικότητας των σχέσεών τους κ.λπ. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό παρουσιάζονται στα πλαίσια του μαθήματος και εφαρμόζονται με τη χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS και Minitab. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετάζονται μελέτες περίπτωσης, όπου θα γίνεται ο σχεδιασμός του δείγματος βάσει των απαιτήσεων της κάθε μελέτης, η επεξεργασία των δεδομένων και τέλος η παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

natural sciences subject

Τεχνολογία και Καινοτομία [open]

Νικόλαος Ιάσων Κουφοδόντης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη ώριμης και δομημένης αναλυτικής σκέψης, απαραίτητης για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων. Συμπληρώνοντας την κατανόηση της λογικής και της οργάνωσης που διέπει το αντικείμενο της πληροφορικής, γνώση που έχει αποκτηθεί από τα εισαγωγικά μαθήματα νέων τεχνολογιών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο ακόμα πιο σύνθετα και περίπλοκα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες εμπλουτίζονται παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων από τα άλλα αντίστοιχης κατεύθυνσης μαθήματα του Τμήματος, όπως π.χ. τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

engineering subject

Μεθοδολογίες & Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

Εργίνα Καβαλλιεράτου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα προσπαθεί να περάσει τη φιλοσοφία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Για το λόγω αυτό περιλαμβάνει παραδόσεις που εξηγούν πως από το πρόβλημα μπορούμε να φτάσουμε στις κλάσεις. Ωστόσο, για να μη γίνει βαρετό, οι παραδόσεις αυτές αφορούν μικρά μέρη του θεωρητικού μαθήματος, που κατά τα άλλα περιέχει απλά παραδείγματα και τεχνικές από C++.