Βρέθηκαν 35 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παναγιώτης Βλάμος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βασικά Σύνολα. Πραγματικοί Αριθμοί – Αξιώματα του R – Κλειστότητα του R. Μιγαδικοί Αριθμοί. Ευκλείδειοι χώροι. Ακολουθίες. Μονοτονία – Φράγματα, Υπακολουθίες, Σύγκλιση. Αριθμητικές Σειρές. Κριτήρια Σύγκλισης, Απόλυτη και Σχετική Σύγκλιση, Τηλεσκοπικές Σειρές. Συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Πράξεις, Όριο και Συνέχεια, Παράγωγος, Βασικά Θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού, Ακρότατα – Κυρτότητα, Θεώρημα Taylor, Σειρές Taylor – Δυναμοσειρές, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Συναρτήσεις Βήτα και Γάμμα, Εφαρμογές Ολοκληρωμάτων, Διαφορικές εξισώσεις. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Είδη συναρτήσεων, Όριο και Συνέχεια, Κατευθυνόμενη – Μερική Παράγωγος, Ακρότατα – Δεσμευμένα Ακρότατα. Ολοκλήρωση, Διπλή ολοκλήρωση, Πολλαπλή ολοκλήρωση, Αλλαγή Μεταβλητών, Εφαρμογές πολλαπλής ολοκλήρωσης, Θεωρία Fourier, FFT.

natural sciences subject

Τεχνητή Νοημοσύνη

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στόχοι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ιστορική Αναδρομή. Προβλήματα και επίλυση. Τεχνικές Αναζήτησης. Τυφλή και πληροφορημένη αναζήτηση. Αναζήτηση λύσης σε παιχνίδια δύο αντιπάλων. Προτασιακή Λογική. Κατηγορηματική Λογική. Κανόνες Συμπερασμού. Συλλογιστική. Αναπαράσταση Γνώσης. Σημασιολογικά Δίκτυα. Εννοιολογικοί Γράφοι. Μηχανική Μάθηση. Μάθηση με βάση τα παραδείγματα. Οι αλγόριθμοι του πλησιέστερου γείτονα. Δέντρα Αποφάσεων. Στοχαστική Μάθηση. Η πλατφόρμα μηχανικής μάθησης Weka. Έμπειρα Συστήματα. Η Γλώσσα παραγωγής CLIPS. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

natural sciences subject

ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Φοίβος Μυλωνάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βασικές έννοιες γραφικών με υπολογιστές και εφαρμογές τους. Τρόποι αναπαράστασης, παραγωγής και απεικόνισης τριδιάστατων δεδομένων. Μετασχηματισμοί και συστήματα συντεταγμένων. Φωτισμός και χρωματισμός. Απεικόνιση υφής και εφαρμογές της. Αλγόριθμοι σκίασης αντικειμένων. Δομές δεδομένων και εφαρμογή στην επιτάχυνση απεικόνισης. Συστήματα σωματιδίων (particles). Βασικές αρχές κίνησης (animation). Αρχιτεκτονικές σύνθεσης γραφικών, προγραμματισμός επεξεργαστών γραφικών με χρήση vertex και pixel shaders. API γραφικών (DirectX και OpenGL). Προχωρημένες τεχνικές απεικόνισης σε προγραμματιζόμενους επεξεργαστές γραφικών.

natural sciences subject

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αδαμαντία Πατέλη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επιχειρηματική στρατηγική. Στρατηγικό management. Διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.). Μέθοδοι αξιολόγησης στρατηγικών Π.Σ. Ο στρατηγικός ρόλος των ενδο-επιχειρησιακών Π.Σ. Σύνδεση της επιχειρηματικής στρατηγικής και των Π.Σ. Επίδραση των Πληροφοριακών Συστημάτων στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων. Πληροφοριακά Συστήματα και αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών. Διοίκηση υπηρεσιών Πληροφοριακών Συστημάτων σε έναν οργανισμό.

natural sciences subject

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά της φυσικής γλώσσας. Μορφολογική επεξεργασία. Κανονικές Εκφράσεις. Αυτόματα και Μετατροπείς Πεπερασμένων Καταστάσεων. Σύνταξη. Ανάπτυξη Γραμματικών. Τύποι Γραμματικών και φορμαλισμοί. Iεραρχία Chomsky. Συντακτική Ανάλυση. Σημασιολογική Επεξεργασία. Ερμηνεία. Λογική Φόρμα. Επιλεκτικοί περιορισμοί. Σημασιολογικά δίκτυα. Οντολογίες. Πραγματολογία. Ανάλυση Λόγου. Επίλυση αναφορών. Επισημείωση μερών του λόγου. Στοχαστική σύνταξη. Επαγωγή γραμματικής. Άρση Αμφισημίας Λέξεων. Σύνθεση Φυσικής Γλώσσας. Αυτόματη Μετάφραση. Εξαγωγή Πληροφορίας. Το πακέτο εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας NLTK. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

natural sciences subject

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Παναγιώτης, Μάρκος Βλάμος, Αυλωνίτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Προσομοίωση και εξομοίωση. Δομή και κατασκευή μοντέλων προσομοίωσης. Παραγωγή τυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών. Μηχανισμοί ροής χρόνου. Στοχαστικά μοντέλα αλληλεπιδραστικής προσομοίωσης. Προσομοίωση γεγονότων, προσομοίωση δραστηριοτήτων. Γλώσσες προσομοίωσης. Ανάπτυξη προγραμμάτων προσομοίωσης, εξειδικευμένες γλώσσες προσομοίωσης. Ανάλυση αποτελεσμάτων, επικύρωση και επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Τεχνικές προσδιορισμού μαθηματικών μοντέλων από δεδομένα-μετρήσεις κρίσιμων μεγεθών του συστήματος/διαδικασίας. Μοντέλα δυναμικών συστημάτων, μοντελοποίηση ως μαύρο κουτί, αναδρομικοί αλγόριθμοι προσδιορισμού παραμέτρων του μοντέλου, αξιολόγηση μοντέλου, προεπεξεργασία δεδομένων, πρακτικά θέματα αναγνώρισης συστημάτων.

natural sciences subject

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά της φυσικής γλώσσας. Μορφολογική επεξεργασία. Κανονικές Εκφράσεις. Αυτόματα και Μετατροπείς Πεπερασμένων Καταστάσεων. Σύνταξη. Ανάπτυξη Γραμματικών. Τύποι Γραμματικών και φορμαλισμοί. Iεραρχία Chomsky. Συντακτική Ανάλυση. Σημασιολογική Επεξεργασία. Ερμηνεία. Λογική Φόρμα. Επιλεκτικοί περιορισμοί. Σημασιολογικά δίκτυα. Οντολογίες. Πραγματολογία. Ανάλυση Λόγου. Επίλυση αναφορών. Επισημείωση μερών του λόγου. Στοχαστική σύνταξη. Επαγωγή γραμματικής. Άρση Αμφισημίας Λέξεων. Σύνθεση Φυσικής Γλώσσας. Αυτόματη Μετάφραση. Εξαγωγή Πληροφορίας. Το πακέτο εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας NLTK. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

natural sciences subject

Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων

Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Με δεδομένο τον κεντρικό ρόλο του Παγκόσμιου Ιστού ως Μέσου διανομής υπερκειμενικού περιεχομένου, στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία δικτυακών τόπων, με αναλυτική αναφορά στις γλώσσες σήμανσης περιεχομένου και τις τεχνικές σχεδιασμού. Σε πρακτικό επίπεδο δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας σήμανσης υπερκειμένων (HTML) και των συνοδευτικών τεχνολογιών όπως τα φύλλα στυλ (CSS) και οι γλώσσες σεναρίου στην πλευρά του πελάτη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε θέματα ευχρηστίας και προσβασιμότητας, καθώς και στα πρότυπα του Ιστού (Web Standards). Αναλύονται ο σχεδιασμός, η δομική οργάνωση και η υλοποίηση στατικών δικτυακών τόπων, με βασικούς μαθησιακούς στόχους αφενός την κατανόηση της αρχιτεκτονικής πληροφοριών και υπερκειμένων και αφετέρου την ικανότητα ανάπτυξης δικτυακών τόπων.Με δεδομένο τον κεντρικό ρόλο του Παγκόσμιου Ιστού ως Μέσου διανομής υπερκειμενικού περιεχομένου, στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία δικτυακών τόπων, με αναλυτική αναφορά στις γλώσσες σήμανσης περιεχομένου και τις τεχνικές σχεδιασμού. Σε πρακτικό επίπεδο δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας σήμανσης υπερκειμένων (HTML) και των συνοδευτικών τεχνολογιών όπως τα φύλλα στυλ (CSS) και οι γλώσσες σεναρίου στην πλευρά του πελάτη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε θέματα ευχρηστίας και προσβασιμότητας, καθώς και στα πρότυπα του Ιστού (Web Standards). Αναλύονται ο σχεδιασμός, η δομική οργάνωση και η υλοποίηση στατικών δικτυακών τόπων, με βασικούς μαθησιακούς στόχους αφενός την κατανόηση της αρχιτεκτονικής πληροφοριών και υπερκειμένων και αφετέρου την ικανότητα ανάπτυξης δικτυακών τόπων.Με δεδομένο τον κεντρικό ρόλο του Παγκόσμιου Ιστού ως Μέσου διανομής υπερκειμενικού περιεχομένου, στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία δικτυακών τόπων, με αναλυτική αναφορά στις γλώσσες σήμανσης περιεχομένου και τις τεχνικές σχεδιασμού. Σε πρακτικό επίπεδο δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας σήμανσης υπερκειμένων (HTML) και των συνοδευτικών τεχνολογιών όπως τα φύλλα στυλ (CSS) και οι γλώσσες σεναρίου στην πλευρά του πελάτη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε θέματα ευχρηστίας και προσβασιμότητας, καθώς και στα πρότυπα του Ιστού (Web Standards). Αναλύονται ο σχεδιασμός, η δομική οργάνωση και η υλοποίηση στατικών δικτυακών τόπων, με βασικούς μαθησιακούς στόχους αφενός την κατανόηση της αρχιτεκτονικής πληροφοριών και υπερκειμένων και αφετέρου την ικανότητα ανάπτυξης δικτυακών τόπων.

natural sciences subject

ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ένα σημαντικό μέρος των δικτύων που αντιμετωπίζουμε αλλά και χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας είναι τα ασύρματα δίκτυα. Τα δίκτυα παρουσιάζονται με πολλές και ολοένα ενδιαφέρουσες μορφές (π.χ., δίκτυα τηλεφωνίας, ανταλλαγής δεδομένων) και πραγματικά αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών μας αναλογιζόμενοι πως βασικό στοιχείο των ανθρώπινωνκοινωνιών είναι η επικοινωνία. Τα δίκτυα (είτε ασύρματα, είτε ενσύρματα) διέπονται εν τέλει από τις ίδιες βασικές αρχές και αυτό είναι που φιλοδοξεί να δείξει το παρόν πόνημα. Οι κανόνες είναι σχεδόν οι ίδιοι και μας εκπλήσσει το γεγονός πως σχεδόν κάθε δίκτυο που απαντάμε (π.χ., το δίκτυο των ανθρωπίνων σχέσεων) υπακούει αυτούς τους κανόνες.

natural sciences subject

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι

Κωνσταντίνος Βασίλειος Οικονόμου Κομιανός, Βασίλειος Κομιανός - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η κατανόηση από μέρους των φοιτητών των εννοιών "Ψυχαγωγικό Λογισμικό", "Εικονικοί Κόσμοι" αλλά και σχετιζόμενων με αυτές τις έννοιες όρους όπως "Εικονική Πραγματικότητα". Η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης γύρω από τα θέματα του Ψυχαγωγικού Λογισμικού και των Εικονικών Κόσμων καθώς και τις προεκτάσεις αυτών. Επίσης, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία: να κατανοήσουν τα στάδια ανάπτυξης εφαρμογών Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικών Κόσμων, να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αντίστοιχες διαδικασίες να ανιχνεύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της τεχνολογίας να έρθουν σε επαφή με τα ερευνητικά ζητήματα. Με την ολοκλήρωση των θεματικών ενοτήτων οι φοιτητές είναι σε θέση: να σχεδιάσουν την ανάπτυξη 3Δ περιεχομένου, να υλοποιήσουν σενάρια χρήσης Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικών Κόσμων να φέρουν εις πέρας την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πακέτου λογισμικού και επίσης να ανιχνεύσουν επιχειρηματικές-επαγγελματικές ευκαιρίες.