Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου

Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος Τσιάτσος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού και την επικοινωνία με τους φοιτητές. Αξιοποίηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την κινητροδότηση και αξιολόγηση των φοιτητών.

humanities and arts subject

Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση

Ευάγγελος Κουρδής - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα κάνει μια σύντομη αναφορά στην ιστορική πορεία της Κοινωνιογλωσσολογίας, στη σχέση της με τη Γλωσσολογία, στις επιμέρους κατηγοριοποιήσεις του κλάδου και στη συνεισφορά του στη μελέτη της γλώσσας, για να επικεντρωθεί στη συνέχεια σε θέματα γλωσσικής επαφής (διγλωσσία, πολυγλωσσία, κοινωνική διγλωσσία, διάλεκτοι, τοπικόλεκτα, κοινωνιόλεκτα, ιδιόλεκτα, τεχνόλεκτα) και μετάφρασης και πολιτισμικής μεσολάβησης. Επίσης, εξετάζονται κοινωνιογλωσσολογικά φαινόμενα όπως η μετάφραση και το γλωσσικό ύφος (registre de langue), πως συνδέεται η μετάφραση και η πολιτισμική μεσολάβηση με την εναλλαγή γλωσσικού κώδικα (alternance de code linguistique), το πέρασμα από τη γλωσσική απόκλιση (dialecte, patois, créole, langue régionale, langue des cités, jargon, argot, franglais, verlan) στη νόρμα (français standard) και η μετάφραση αυτών των αποκλίσεων στην Κοινή Νεοελληνική. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με γραπτές εξετάσεις ή εργασία στο τέλος του εξαμήνου.

engineering subject

Παράκτια Ωκεανογραφία

Ιωάννης Κρεστενίτης, Θεοφάνης Καραμπάς - Προπτυχιακό - (A+)
Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φυσικές Παράμετροι Θαλασσίων Μαζών, Παράκτια Ωκεανογραφία. Απεικόνιση Φυσικών Παραμέτρων Θαλασσίων Μαζών. Διαγράμματα T-S, Μετρήσεις φυσικών παραμέτρων, Παράδειγμα: Εφαρμογή θεμάτων παράκτιας ωκεανογραφίας σε προβλήματα μηχανικού, Παράκτια Υδροδυναμική Κυκλοφορία, Μεταφορά Ekman, Μετεωρολογική Παλίρροια, Αστρονομική Παλίρροια, Τσουνάμι (θαλάσσιο σεισμογενές κύμα), Θραύση και αναρρίχηση κυματισμών, Παράκτια κυματογενή ρεύματα

humanities and arts subject

Μετάφραση δοκιμιακού λόγου

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα εστιάζει στη μετάφραση του δοκιμίου, το οποίο ορίζεται ως «σύντομη σύνθεση σε πρόζα που στόχος της είναι πραγματευτεί ένα θέμα, να εκφράσει μια άποψη, να μας πείσει να δεχτούμε μια θέση πάνω σε κάποιο ζήτημα ή απλώς να ψυχαγωγήσει. Το δοκίμιο διαφέρει από την «πραγματεία» ή τη «διατριβή» ως προς το γεγονός ότι δεν προτίθεται να είναι μια συστηματική και ολοκληρωμένη έκθεση, και επιπλέον απευθύνεται σε ένα ευρύ και όχι σε ένα ειδικό κοινό· συνεπώς το δοκίμιο πραγματεύεται το θέμα του με ένα μη τεχνικό τρόπο, συχνά δε, για να γίνει πιο ελκυστικό, μεταχειρίζεται κατά βούληση το ανέκδοτο, το χιούμορ και διάφορα εντυπωσιακά παραδείγματα (M.H. Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 20072). Εξετάζονται τόσο κείμενα που εμπίπτουν στην υποκατηγορία του προσωπικού/στοχαστικού δοκιμίου όσο και του αποδεικτικού, που διαφέρουν ως προς τη θεματολογία και το ύφος. Το προσωπικό δοκίμιο είναι περισσότερο εξομολογητικό και αναφέρεται σε ζητήματα της καθημερινότητας, ενώ το αποδεικτικό εστιάζει σε ένα θέμα στο οποίο ο συγγραφέας είναι ειδικός. Σε κάθε περίπτωση, το δοκίμιο απαιτεί δεξιότητες μετάφρασης γενικών, ειδικών και λογοτεχνικών κειμένων: γενικών κειμένων γιατί αναφέρεται ενίοτε σε ζητήματα της καθημερινότητας· ειδικών κειμένων στον βαθμό που αναλύει ένα ειδικό θέμα· και λογοτεχνικών επειδή πάντα χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο, αναγνωρίσιμο ύφος. Ως εκ τούτου, η μετάφραση του δοκιμιακού λόγου προσφέρει ένα σύνθετο πεδίο ανάπτυξης και άσκησης των μεταφραστικών δεξιοτήτων.

medicine science health professions subject

Η ανάλυση του DNA στον έλεγχο της πατρότητας και στην εξιχνίαση του εγκλήματος

Λήδα Καλλιόπη Κοβάτση - Προπτυχιακό - (A)
Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατροδικαστική και Εγκληματολογία: Τα νεότερα επιστημονικά μας όπλα στην εξιχνίαση του εγκλήματος

natural sciences subject

Ανάκτηση πληροφορίας

Απόστολος Παπαδόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Ανάκτηση Πληροφορίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα της Ανάκτησης Πληροφορίας διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής. Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη τρόπων οργάνωσης και μοντελοποίησης εγγράφων κειμένου και υπερκειμένου, με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική επεξεργασία. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν σε πιο πολύπλοκους τύπους δεδομένων (π.χ. χωρικά δεδομένα, εικόνα, ήχος). Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας εστιάζει σε έγγραφα κειμένου. Το μάθημα έχει υποχρεωτική εργασία η οποία λαμβάνει το 60% του τελικού βαθμού. Για την εκπόνηση της εργασίας θα απαιτηθεί γνώση της γλώσσας C++ ή Java.

humanities and arts subject

Σύγχρονο Αμερικανικό Θέατρο

Σάββας Πατσαλίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους προπτυχιακούς φοιτητές να εξοικιωθούν με μία πληθώρα συγγραφικών στυλ και συγγραφέων ανδρών και γυναικών, γνωστότερων και μη, λευκών και έγχρωμων των τελευταίων πέντε δεκαετιών στις Η.Π.Α. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και κριτικής σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του σύγχρονου θεάτρου. Οι φοιτητές προσδοκάται να μελετούν τουλάχιστον ένα θεατρικό έργο ανά εβδομάδα.

humanities and arts subject

Γερμανικής Φιλολογίας: Μεταφορές της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας: Αναλύσεις του λόγου των ΜΜΕ

Ελένη Μπουτουλούση - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο παρόν σεμινάριο αναλύονται αντιπαραθετικά στο θεωρητικό πλαίσιο της (κριτικής) ανάλυσης λόγου κείμενα του ελληνικού και γερμανικού δημοσιογραφικού λόγου (άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικά τοκ σώου), που αναφέρονται στην οικονομική κρίση και τη μετανάστευση. Ειδικότερα ασχολούμαστε με σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της μεταφοράς με τη βοήθεια των οποίων αναλύουμε τις μεταφορές των κειμένων αυτών.

humanities and arts subject

Ανάλυση και παραγωγή λόγου στην ελληνική γλώσσα Ι

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ανάλυση και την παραγωγή του λόγου στην Νέα Ελληνική.

social sciences  subject

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση του αντικειμένου του μαθήματος. Η έννοια της ρωμαϊκής κουρία. Το πανόραμα των οργανισμών της ρωμαϊκής κουρία. Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των dicasteria. Οργάνωση των dicasteria. Ο τρόπος λειτουργίας των dicasteria. Η εξουσία των dicasteria. Τα συντονιστικά όργανα της ρωμαϊκής κουρία. Το δίκαιο του προσωπικού της ρωμαϊκής κουρία. Ζητήματα της κεντρικής οργάνωσης και διοίκησης της ορθόδοξης εκκλησίας της Ελλάδος. Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων την περίοδο της αδιαίρετης εκκλησίας. Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων στην καθολική εκκλησία. Η ανάδειξη του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ιστορία του δικαίου των επισκοπικών συνδιασκέψεων στη λατινική εκκλησία.