Βρέθηκαν 95 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

Βιολογία, Τάξη και Έγκλημα

Γρηγόρης Λάζος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα εξετάζει δύο δέσμες (και εγκληματολογικών) θεωρήσεων ορισμού και αιτιολόγησης του εγκλήματος. Η πρώτη, η ταξιστική, που αναπτύχθηκε αρχικά κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ορίζει και αποδίδει το έγκλημα ως ηθική και πολιτισμική ιδιότητα των ‘κατώτερων τάξεων’, ιδίως αυτών που συγκεντρώνονταν στις μεγάλες πόλεις κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση. Η δεύτερη, η βιολογιστική, που αναπτύχθηκε αρχικά κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ορίζει και αποδίδει το έγκλημα στην ανθρώπινη βιολογία, κυρίως των ‘κατώτερων τάξεων’ όπου τα διάφορα βιολογικά ελαττώματα του είδους κατακαθίζουν και συγκεντρώνονται. Τέτοιες θεωρήσεις συνέστησαν ο εκφυλισμός, ο κοινωνικός δαρβινισμός, ο ευγονισμός και, ειδικότερα, ο αταβισμός (θεώρηση περί εκ γενετής εγκληματία του C. Lombroso), όπως και μετεξελίξεις τους από τη ναζιστική εγκληματολογία και ομόλογες αμερικανικές θεωρήσεις ως τη σύγχρονη βιοεγκληματολογία. Στο μάθημα εξετάζεται το εάν και σε ποιες μορφές η σύγχρονη εγκληματολογία φέρει θεωρήματα με τρόπους ομόλογους των ταξιστικών και βιολογιστικών θεωρήσεων που παρουσιάζονται, όπως και οι προοπτικές μιας μεταφοράς κατά τον 21ο αιώνα του κέντρου βάρους της εγκληματολογίας σε ζητήματα ηθικής, μικρο-πολιτισμού και, κυρίως, ανθρώπινης βιολογίας.

other discipline image

Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Κοινωνική Διαμεσολάβηση

Βασιλική Αρτινοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες τάσεις παρέμβασης στο πλαίσιο ή τα όρια των συστημάτων απονομής της δικαιοσύνης. Ειδικότερα αναλύονται οι ιδεολογικές, κοινωνιολογικές, πολιτισμικές προσεγγίσεις των εναλλακτικών παραδειγμάτων για την απονομή της δικαιοσύνης, όπως είναι η αποκαταστατική ή επανορθωτική δικαιοσύνη. Η κοινωνική διαμεσολάβηση ως έννοια και ως πρακτική για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων που εφαρμόζεται σε κοινωνικό, νομικό, εργασιακό και σχολικό περιβάλλον περιλαμβάνεται στις κυριότερες εφαρμοσμένες πολιτικές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Η εκπαίδευση των φοιτητών στις τεχνικές επικοινωνίας και της κοινωνικής διαμεσολάβησης συνιστά ειδική ενότητα του μαθήματος και περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων διάρκειας τουλάχιστον δέκα διδακτικών ωρών.

other discipline image

Διεθνείς οργανισμοί, ευρωπαϊκή ένωση και κοινωνική πολιτική

Κωνσταντίνος Δημουλάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Με αφετηρία την αλληλεξάρτηση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας (ελλιπής εκπαίδευση, μετανάστευση, υγεία, παιδική φτώχεια, ανεργία, κοινωνικό ντάμπιγκ κ.ά.) και την ανάγκη συνέργιας στο διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας αναλύεται ο θεσμικός ρόλος και οι πρωτοβουλίες των διεθνών οργανισμών στα παραπάνω ζητήματα (ΟΗΕ, Ουνέσκο, Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΥ, ΔΟΕ, ΟΟΣΑ, ΠΟΕ κ.ά.). Το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ιδιαίτερες αναφορές στους κανόνες, τις πρωτοβουλίες και τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες της για το σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων στην κοινωνική πολιτική (Συνθήκες, Οδηγίες, Συστάσεις, Ψηφίσματα, Ανοιχτή μέθοδος Συντονισμού, Ευρωπαϊκές Στρατηγικές, Σχέδια Δράσης κ.ά.).

other discipline image

Κοινωνική Νόηση

Αλεξάνδρα Χατζή - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Η κοινωνική νόηση αποτελεί μια προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας που επικεντρώνεται στο πως η νόηση επηρεάζεται από το ευρύτερο αλλά και το άμεσο κοινωνικό πλαίσιο και πως με τη σειρά της επηρεάζει την κοινωνική συμπεριφορά. Έχει θεωρηθεί από πολλούς επιστήμονες ως ίσως η πλέον κυρίαρχη προσέγγιση για την ερμηνεία της κοινωνικής συμπεριφοράς. Η κοινωνική ψυχολογία είχε έντονη «γνωστική χροιά», ακόμα και από την εποχή του Kurt Lewin, ο οποίος θεωρούσε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε την κοινωνική συμπεριφορά πιο αποτελεσματικά αν την δούμε ως συνάρτηση των αντιλήψεων των ανθρώπων για τον περιβάλλοντα «κόσμο» τους. Η κοινωνική νόηση εξετάζει πως οι άνθρωποι ως «κοινωνικοί στοχαστές» επεξεργάζονται τις πληροφορίες που δέχονται από τους άλλους και το περιβάλλον και πως αυτές οι διαδικασίες επηρεάζουν την πρόσληψη των άλλων και την αλληλεπίδρασή τους με αυτούς. Η κοινωνική νόηση μελετά πως οι άνθρωποι κατανοούν τους άλλους και τον εαυτό τους και εστιάζει στο πως οι κοινοί άνθρωποι σκέφτονται και αισθάνονται για τους ανθρώπους και πως νομίζουν ότι σκέφτονται και αισθάνονται για τους ανθρώπους.

social sciences  subject

Οπτικός Πολιτισμός

Γιάννης Σκαρπέλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειον Πανεπιστήμιο

H όραση είναι ένα από τα κεντρικά μέσα πρόσληψης του πολιτισμού, τόσο με την έννοια που του δίνει η ανθρωπολογία, όσο και με εκείνη που του δίνουν οι σπουδές πολιτισμού. Το μάθημα μελετά τις κύριες προσεγγίσεις στο ορατό και τη σύνδεσή του τόσο με τον πολιτισμό, όσο και την πρόσδεσή του στο τρίπολο εικόνα-γνώση- εξουσία. Στη συνέχεια, το μάθημα εστιάζει στην εμπειρική έρευνα του οπτικού πολιτισμού, με παραδείγματα από την υφιστάμενη βιβλιογραφία, στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας των οπτικών σπουδών, και στην υπολογιστική ανάλυση οπτικών δεδομένων.

social sciences  subject

Ειδικά θέματα περιφερειακής πολιτικής

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα αναπτύσσει και αναλύει ειδικά θέματα που άπτονται της περιφερειακής πολιτικής. Αποτελείται από 2 μεγάλα μέρη τα με το πρώτο να χωρίζεται σε 4 μαθήματα και συνολικά να εξετάζει 29 θεματικές και το δεύτερο να χωρίζεται σε 4 μαθήματα και να περιλαμβάνει συνολικά 52 θεματικές. Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε αριστερά στην καρτέλα πληροφορίες μαθήματος, καθώς και στα έγγραφα στον φάκελο περιεχόμενα.

social sciences  subject

Προβιομηχανικές Κοινωνίες Ι

Παναγιώτης Δουκέλλης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Η εμφάνιση του αστικού φαινομένου και η δημιουργία πόλεων στην ανατολική Μεσόγειο και την εγγύς Ανατολή.

other discipline image

Οργανωμένο Έγκλημα

Γρηγόρης Λάζος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται καταρχήν οι βασικές εγκληματολογικές θεωρήσεις σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα (ως οργανωμένη ομάδα, ως παραοικονομία, ως τρόπος ένταξης εθνικών μειονοτήτων σε κοινωνία) και οι πλέον σύνθετες που αναπτύχθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αναλύονται τα πεδία και οι τρόποι δράσης της οργανωμένης εγκληματικότητας. Στη συνέχεια, κατατίθεται μια βάσιμη αφήγηση των μορφών οργανωμένης εγκληματικότητας από τον 17ο αιώνα (πειρατεία Καραϊβικής, Ιταλική και Αμερικανική Μαφία, πολιτική μηχανή σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη κα., κινεζικό και ιαπωνικό οργανωμένο έγκλημα, και, πρόσφατα, σε Κολομβία, Ασιατικό Τρίγωνο και μετασοβιετική Ρωσία. Εξετάζεται η σχέση της οργανωμένης εγκληματικότητας με την παγκοσμιοποίηση. Τέλος, το μάθημα στρέφει την προσοχή του στην ιστορία της οργανωμένης εγκληματικότητας στην πορνεία στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1830 ως την Τρούμπα και τα Βούρλα (Πειραιάς) και τον Βαρδάρη (Θεσσαλονίκη), ως τη σύγχρονη διεθνική σωματεμπορία αλλοδαπών γυναικών (δεκαετία 1980, εκδιδόμενες από Καραϊβική, Ταϋλάνδη και Πολωνία, και δεκαετίες 1990 και 2000, εκδιδόμενες από Ανατολική Ευρώπη, Βαλκανική και Αφρική).

other discipline image

Αγροτικός Χώρος και Αγροτική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα

Αντώνης Μωυσίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Κοινωνική Πολιτική, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις σημαντικότερες μορφές παρέμβασης του Κράτους στην πορεία διαμόρφωσης της κοινωνίας και οικονομίας του αγροτικού χώρου καθώς και τις δομές του χώρου και την εξέλιξής τους στη μεταπολεμική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν: το ζήτημα των Εθνικών Γαιών, το Θεσσαλικό Ζήτημα και η μεγάλη γαιοκτησία, η αγροτική μεταρρύθμιση και ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση των υποδομών για την αγροτική ανάπτυξη, όπως η θεσμική αγροτική πίστη, η θέση του αγροτικού τομέα στο μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης και στην εθνική οικονομία και τέλος η μορφολογία του αγροτικού χώρου στη μεταπολεμική περίοδο και ειδικότερα οι έγγειες σχέσεις οι μεταβολές στη σύνθεση της παραγωγής, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η δομή του πληθυσμού και οι μεταβολές του καθώς και τα χαρακτηριστικά και εξελίξεις της απασχόλησης.

other discipline image

Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία I

Σμαράγδα Καζή - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Ο κλάδος της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας μελετά τη διαδοχή των αλλαγών (σωματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών) που μετέρχονται τα ανθρώπινα όντα καθώς μεγαλώνουν. To μάθημα στοχεύει στη συστηματική παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων, αλλά, κυρίως, των θεωρητικών προσεγγίσεων ερμηνείας των αναπτυξιακών αλλαγών (Piaget, Vygotsky, συμπεριφορισμός, προσέγγιση βιολογίας- ωρίμανσης).