Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση

Ελένη Κασάπη - Προπτυχιακό - (A+)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό αφορά την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική και επιτυχή διαπολιτισμική και διαγλωσσική επικοινωνία σε υπηρεσίες επικοινωνίας για τον τουρισμό.

medicine science health professions subject

Βιολογία οδοντικών εμφυτευμάτων

Γεώργιος Μακρής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη και παράθεση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο βιολογικό υπόβαθρο της κλινικής οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας.

natural sciences subject

Λογισμός ΙΙ

Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης - Προπτυχιακό - (A-)
Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ορισμός ολοκληρώματος Riemann, άνω και κάτω αθροίσματα. Ολοκληρώσιμες συναρτήσεις. Ιδιότητες ολοκληρώματος. Θεμελιώδη Θεωρήματα του Ολοκληρωτικού Λογισμού. Αριθμητική ολοκλήρωση, μέθοδοι τραπεζίου και Simpson. Το αόριστο ολοκλήρωμα. Στοιχειώδεις μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εφαρμογές. Μη γνήσια ολοκληρώματα. Σειρές Taylor και δυναμοσειρές, διάστημα σύγκλισης, κριτήρια σύγκλισης. Παραγώγιση και ολοκλήρωση δυναμοσειρών.

engineering subject

Παράκτια Ωκεανογραφία

Ιωάννης Κρεστενίτης, Θεοφάνης Καραμπάς - Προπτυχιακό - (A+)
Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φυσικές Παράμετροι Θαλασσίων Μαζών, Παράκτια Ωκεανογραφία. Απεικόνιση Φυσικών Παραμέτρων Θαλασσίων Μαζών. Διαγράμματα T-S, Μετρήσεις φυσικών παραμέτρων, Παράδειγμα: Εφαρμογή θεμάτων παράκτιας ωκεανογραφίας σε προβλήματα μηχανικού, Παράκτια Υδροδυναμική Κυκλοφορία, Μεταφορά Ekman, Μετεωρολογική Παλίρροια, Αστρονομική Παλίρροια, Τσουνάμι (θαλάσσιο σεισμογενές κύμα), Θραύση και αναρρίχηση κυματισμών, Παράκτια κυματογενή ρεύματα

social sciences  subject

Ιστορία Θεσμών

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μελετώνται οι σημαντικότεροι επιμέρους θεσμοί του Οθωμανικού εμπράγματου δικαίου και η διαχρονική ισχύς τους στο σύγχρονο ελληνικό εμπράγματο δίκαιο, με παράλληλη μελέτη και σχολιασμό της σύγχρονης νομολογίας και ιδιαίτερα εκείνης του Αρείου Πάγου, ως διαμορφωτικής κατευθυντηρίων αρχών προς τα δικαστήρια της ουσίας.

natural sciences subject

Πληροφοριακά συστήματα και περιβάλλον

Παναγιώτης Λεφάκης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγράφονται: τα Υπολογιστικά Φύλλα, οι Βάσεις Δεδομένων, οι Πολυμεσικές Εφαρμογές, τα Χωρικά – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, το Διαδίκτυο, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Πράσινη Πληροφορική, το Πράσινο Διαδίκτυο, η Ευρυζωνικότητα, οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η Ιχνηλασιμότητα, τα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τα Έμπειρα Συστήματα.

natural sciences subject

Πολιτική οικονομία

Πολυξένη Ράγκου - Προπτυχιακό - (A-)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγικές έννοιες, διάφορες οικονομικές θεωρίες (προβλήματα οικονομικής οργάνωσης, οργάνωση της παραγωγής, τιμές και μορφές της αγοράς, προσδιορισμός του εισοδήματος, η φύση και αξία του χρήματος, οικονομικές θεωρίες που αφορούν αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής, πληθωρισμός και οικονομικές διακυμάνσεις, δημόσιος τομέας, διεθνείς οικονομικές σχέσεις, οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση), κοινωνικοοικονομικά συστήματα.

natural sciences subject

Αλγόριθμοι

Ιωάννης Μανωλόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με βασικά ζητήματα σχετικά με τη σχεδίαση και την ανάλυση αλγορίθμων. Αρχικά, παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος και γίνεται εισαγωγή σε ένα σύνολο βασικών τεχνικών σχεδίασης. Στο υπόλοιπο μέρος του μαθήματος, περιγράφονται ζητήματα σχετικά με συμβιβασμούς χώρου και χρόνου, δυναμικό προγραμματισμό, άπληστους αλγορίθμους και επαναληπτική βελτίωση. Τέλος, αναλύονται θέματα σχετικά με περιορισμούς της αλγοριθμικής δύναμης και μεθόδους αντιμετώπισης. Επίσης, στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται μελέτη μεγάλης ποικιλίας προβλημάτων ταξινόμησης, αναζήτησης, γράφων, ταύτισης προτύπου, συνδυαστικής και αριθμητικών και γεωμετρικών προβλημάτων.

humanities and arts subject

Τεχνολογία και Γλωσσική Κατάρτιση

Γεώργιος Υψηλάντης - Προπτυχιακό - (A+)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό αφορά στην δημιουργία και επιτυχή ένταξη λογισμικού στη γλωσσική διδασκαλία και στοχεύει στην εκπαίδευση μελλοντικών δασκάλων της Ιταλικής στο συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου προσφέρει μία εισαγωγή, ανάλυση και πρακτική άσκηση στη χρήση και ένταξη μίας σειράς διαφορετικών εκφάνσεων της σύγχρονης τεχνολογίας (κυρίως υπολογιστών αλλά και κινητών τηλεφώνων) στη γλωσσική εκμάθηση με παράλληλη διερεύνηση των αλλαγών που επιφέρει αυτή η επιλογή στο έργο και τον ρόλο του δασκάλου μέσα στην τάξη.

natural sciences subject

Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ - Χημεία Ενώσεων Συναρμογής (θεωρία)

Περικλής Ακρίβος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Bασικές έννοιες, ονοματολογία, μέθοδοι παρασκευής, ισομέρεια, δομή, κατηγορίες και εφαρμογές των ενώσεων συναρμογής. Σύμπλοκα με διάφορο αριθμό συναρμογής. Δραστικότητα των ligands. Σταθερότητα των ενώσεων συναρμογής .