Βρέθηκαν 30 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Κωνσταντίνος Θεολόγου - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το μάθημα Εισαγωγή στη Φιλοσοφία αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και μεθόδους της Φιλοσοφίας και ειδικότερα της Γνωσιοθεωρία ή Θεωρίας της Γνώσης και της Ηθικής. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν συνοπτικά και κατανοητά έννοιες, θεωρίες και τεχνικές μέθοδοι που αφορούν: τη φιλοσοφική πρακτική του ηθικού στοχασμού και την κριτική αξιολόγησή του, τις βασικές αρχές της επιχειρηματολογίας και τα οριά της, την διαλογική θέσπιση της γνωσιολογίας και του σκεπτικισμού, τις πολιτικές χρωστικές του νιτσεϊκού Υπεράνθρωπου, τον πολιτισμικό σχετικισμό και τέλος τα ενορατικά μαθηματικά και την λογική τους.

humanities and arts subject

Ψυχοφυσιολογία

Φίλιππος Βλάχος - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και ευρήματα του επιστημονικού πεδίου της Ψυχοφυσιολογίας, η οποία εξετάζει τη σχέση της συμπεριφοράς με τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού και συζητούνται οι εφαρμογές αυτών γνώσεων στο χώρο της εκπαίδευσης.

humanities and arts subject

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική [open]

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με σειρά πεδίων ανάπτυξης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που αφορούν σε ζητήματα και θεματικές περιοχές που στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, με αποτέλεσμα να εντάσσονται με ολοένα και περισσότερο δυναμικό τρόπο στη σύγχρονη ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής μιας "μικρής μεσαίας χώρας" όπως η Ελλάδα.

humanities and arts subject

Κοινωνιογλωσσολογία (Ανοιχτό μάθημα)

Γιώργος Ανδρουλάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα αποβλέπει στην εξοικείωση και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών για ζητήματα που εντάσσονται στο ευρύ πλέγμα σχέσεων της γλώσσας και της κοινωνίας, στο πεδίο δηλαδή της κοινωνιογλωσσολογίας. Αφού διερευνηθεί η θέση της κοινωνιογλωσσολογίας ως «αντι-γλωσσολογίας» αλλά και τα σημεία συνάντησής τους, η προσοχή θα επικεντρωθεί στην επίγνωση για θέματα γλωσσικής ποικιλότητας, γλωσσικής αλλαγής, γλωσσικής επαφής και γλωσσικών πολιτικών, καθώς και για τις συνέπειες που έχουν οι αρχές και τα συμπεράσματα της σύγχρονης κοινωνιογλωσσολογίας για τη διδακτική πράξη.

humanities and arts subject

Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ (Ανοιχτό μάθημα)

Ευγενία Βασιλάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με βάση το πλαίσιο αρχών που διαμορφώνεται από το ΔΕΠΠΣ/ ΑΠΣ 2003 και το ΠΣ 2011 για το γλωσσικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τις σχετικές έννοιες και ορολογία καθώς και η εφαρμογή των μεθοδολογικών αρχών της γλωσσικής διδασκαλίας στην οργάνωση του μαθήματος και στον σχεδιασμό των απαιτούμενων δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, στα πλαίσια του μαθήματος αυτού επιχειρείται το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη της γλωσσικής διδασκαλίας, ώστε οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να μπορούν γενικότερα να σχεδιάζουν και να οργανώνουν πραγματικές διδασκαλίες σε τάξεις και, ειδικότερα, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη Σχολική Πρακτική.

humanities and arts subject

Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ στην Πρώτη Σχολική Ηλικία

Βασίλης Κόμης - Προπτυχιακό - (A+)
Περιγραφή: Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών σεναρίων με υπολογιστικά περιβάλλοντα. Προαπαιτήσεις Είναι σκόπιμο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β’ έτους) Στοιχεία Μαθήματος: Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος 1. Η προβληματική της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία 2. Οι ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου 3. Οι ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείμενα της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας 4. Εποικοδομιστικές, κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ. 5. Βασικές έννοιες Διδακτικής 6. Διδακτικές στρατηγικές και ΤΠΕ 7. Η έννοια του παιδαγωγικού σχεδιασμού: μοντέλα σχεδίασης διδασκαλίας και μάθησης με ΤΠΕ 8. Η έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ 9. Εκπαιδευτικό λογισμικό προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 10. Συνεργατικές χρήσεις των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση 11. Ψηφιακά παιγνίδια και μάθηση 12. Ιδέες και αναπαραστάσεις των νηπίων για τους υπολογιστές και την τεχνολογία 13. Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών σεναρίων με υπολογιστικά περιβάλλοντα.

humanities and arts subject

Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Βασίλης Κόμης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων (εκπαιδευτικών σεναρίων) οι οποίες αποσκοπούν στη μάθηση βασικών εννοιών Πληροφορικής (προγραμματισμός, ρομποτική, λογισμικά γενικής χρήσης, διαδίκτυο).

humanities and arts subject

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Βασίλης Κόμης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παιδαγωγική θεμελίωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αναφορά στις αρχές της προγραμματισμένης διδασκαλίας και στις εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού. Προβληματική και ενδιαφέρον της προσέγγισης 'Πληροφορική και Εκπαίδευση'. --Προβληματική για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία. --Πρότυπα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: τεχνικό, πραγματολογικό, ολοκληρωμένο. --Χρονολογική εξέλιξη και φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα. --Διεθνής και ελληνική εμπειρία, ιστορική ανασκόπηση, αξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής. --Μελέτη της εισαγωγής και ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση με έμφαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση. --Θεωρίες μάθησης και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. --Ψυχοπαιδαγωγικό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο σχετικό με την ενσωμάτωση, χρήση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. --Κριτική προσέγγιση της επιχειρηματολογίας (υπέρ και ενάντια) της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. --Προσέγγιση βασικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με υπολογιστές (εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων, υπερμέσων, εικονικής πραγματικότητας, συνεργατικών διαδικτυακών εφαρμογών).

humanities and arts subject

Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Νεκτάριος Στελλάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές έννοιες της πορείας της γλωσσικής ανάπτυξης καθώς και οι σκοποί της γλωσσικής αγωγής στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση, η διδασκαλία της γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραμμα, ο φυσικός/αναδυόμενος και οικογενειακός γραμματισμός οι σχέσεις προφορικού/καθημερινού & γραπτού/επεξεργασμένου λόγου, η προαλφαβητική και αλφαβητική φάση ανάγνωσης και γραφής, η οργάνωση του χώρου του νηπιαγωγείου και η ενίσχυση της λειτουργικής ανάγνωσης και γραφής με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης της τάξης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της μετάβασης στον επεξεργασμένο λόγο, οι πρακτικές γραμματισμού στην πρώτη αγωγή κι εκπαίδευση, η ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης στα σχέδια εργασίας (projects), ο οικογενειακός γραμματισμός, η συνεργασία οικογένειας και σχολείου, η αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων, τα πολυτροπικά κείμενα και λειτουργική ανάγνωση. Το μάθημα διαρθρώνεται σε εννιά ενότητες. Σε κάθε ενότητα θα βρείτε αρχεία με παρουσιάσεις, συνοπτικές σημειώσεις και συνδέσμους προς σχετικές ιστοσελίδες. Επίσης, θα βρείτε και ενδεικτικές ερωτήσεις που έχουν στόχο να σας προβληματίσουν σχετικά με το περιεχόμενο της κάθε ενότητας. Εκτός από τις διαλέξεις το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστηριακές ασκήσεις. Λέξεις Κλειδιά: γλωσσική ανάπτυξη, αναλυτικό πρόγραμμα, φυσικός/αναδυόμενος γραμματισμός, οικογενειακός γραμματισμός, βιβλιοθήκη, οργάνωση χώρου.

humanities and arts subject

Ειδικά θέματα νεοελληνικής φιλολογίας Ι: Αποτυπώσεις του τόπου σε κείμενα της παλαιότερης νεοελληνικής λογοτεχνίας

Αναστασία Μαρκομιχελάκη - Προπτυχιακό - (A+)
Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν κείμενα των πρώτων αιώνων της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα οποία η απεικόνιση του τόπου παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο. Θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως: η παρουσίαση της πόλης (π.χ. ο Χάνδακας στην Κρητική Λογοτεχνία της βενετοκρατίας) και της υπαίθρου, εσωτερικός και εξωτερικός χώρος, μεταφυσικός χώρος (π.χ. σε ποιητικές καταβάσεις στον Άδη), χώροι που αποτυπώνονται σε θεατρικά σκηνικά (του Κρητικού και Επτανησι- ακού Θεάτρου). Σκοποί του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σπουδαιότητα της απεικόνισης του χώρου στη λογοτεχνία, ανάλογα με την εποχή, το είδος και τους στόχους του συγγραφέα, και να ασκηθούν οι ίδιοι στην ερμηνεία και το σχολιασμό των απεικονίσεων αυτών.