Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Οδοποιΐα

Ιωάννης Γκούντας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Βασικές αρχές της Οδοποιίας

engineering subject

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις μεθόδους και τις τεχνολογίες για την υλοποίηση Εικονικών Δικτύων στα πλαίσια ενός ευρύτερου δικτύου WAN (Intranet ή Extranet).

natural sciences subject

Προγραμματισμός ΙΙ

Γεώργιος Σίσιας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μελέτη των βασικών εννοιών και μοντέλων που σχετίζονται με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C++. Καλύπτονται θέματα που περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στη C++: κλάσεις, αντικείμενα, μηνύματα, μεταβλητές, μέθοδοι, κατασκευαστές, έλεγχος πρόσβασης και υπερφόρτωση. Βασικές κλάσεις. Κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, αφηρημένες κλάσεις. Σχεδιασμός OOP, interfaces, έσω κλάσεις. Εξαιρέσεις, χειρισμός εξαιρέσεων. Είσοδος/'Εξοδος. Προσδιορισμοί public, private, protected στην κληρονομικότητα, στην ενθυλάκωση και στην επιστροφή αντικειμένων. Διαχείριση μνήμης και εκχώρηση αντικειμένων. Υπερφόρτωση μεθόδων και τελεστών. Ιεραρχία κλάσεων, αφηρημένες κλάσεις, και προσδιορισμός τύπου κατά το χρόνο εκτέλεσης. Πρότυπες συναρτήσεις και κλάσεις. Χώροι ονομάτων.

natural sciences subject

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων

Άγγελος Μιχάλας - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια του μαθήματος, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με ένα σύγχρονο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων. Το εργαστηριακό μέρος αφορά ασκήσεις σε πρόγραμμα προσομοίωσης NS2 και NS3.

natural sciences subject

Περιβαλλοντική Γεωχημεία

Γεώργιος Χαραλαμπίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Θεωρία • Αντικείμενο της Γεωχημείας (βασικές έννοιες και ορισμοί). • Γεωχημική ταξινόμηση των στοιχείων. • Κατανομή και διασπορά των στοιχείων. • Γεωχημικές Διασκοπήσεις. • Στοιχεία Δείκτες. • Κατηγορίες γεωχημικής έρευνας. • Γεωχημεία εδάφους. • Υδρογεωχημεία. • Λιθογεωχημεία. • Γεωχημεία ποτάμιων ιζημάτων. • Γεωχημεία αερίων. • Βιογεωχημεία. • Αναλυτική Γεωχημεία. • Η Γεωχημεία στην υπηρεσία του Περιβάλλοντος. • Βαρέα μέταλλα και περιβάλλον. • Επικίνδυνα ιχνοστοιχεία. Φυσικό περιβάλλον και υγεία. • Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. • Όξινη απορροή μεταλλείων. • Μεταλλεύματα χρυσού και περιβάλλον • Ενεργειακές πρώτες ύλες και περιβάλλον – Όξινη βροχή • Ραδιενεργά αέρια (ραδόνιο). • Διοξείδιο του θείου (SO2). • Οξείδια του αζώτου (NOx) και του άνθρακα (CO2). • Aρσενικό και υδράργυρος στα ύδατα. • Oργανικοί ρυπαντές. • Παραδείγματα εφαρμοσμένης γεωχημικής έρευνας στον παγκόσμιο και στον ελλαδικό χώρο. Εργαστήριο • Αναλυτική Γεωχημεία • Στατιστική επεξεργασία γεωχημικών δεδομένων • Γεωχημεία ποτάμιων ιζημάτων • Γεωχημικές ανωμαλίες • Γεωχημεία εδάφους • Βιογεωχημεία • Γεωχημική έρευνα υδρογονανθράκων • Λιθογεωχημεία • Υδρογεωχημεία

social sciences  subject

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Γεώργιος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Κοζάνης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να: • Γνωρίζει τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως FuturesκαιSwaps-CDS • (Credit Default Swaps)- Forward rate agreements. • Συμμετέχει ενεργά στο Χ.Α.Α. και Χ.Π.Α. • Αναγνωρίζει το συνολικό κίνδυνο των μετοχών και του εκάστοτε χαρτοφυλακίου. Ο φοιτητής με την ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων αναμένεται να είναι ικανός να προβαίνει σε: • Αξιολόγηση επενδύσεων. • Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων. • Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και ερευνών. • Διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων • Χρηματοοικονομική παρακολούθηση. • Σχεδιασμός και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων.

engineering subject

Συστήματα SCADA

Νικόλαος Πουλάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη λήψη δεδομένων (data acquisition, DAQ) με χρήση καρτών DAQ και οργάνων μέτρησης με σύνδεση σε υπολογιστή μέσω των βασικότερων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (RS232, GPIB, Ethernet). Επίσης, περιλαμβάνει μια εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της επεξεργασίας σήματος (ανάλυση FFT, φίλτρα, παράθυρα εξομάλυνσης), στις τεχνικές παρακολούθησης και ελέγχου εξ ’αποστάσεως μέσω Web browser καθώς και στη λήψη και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων μονάδων συνδεμένων μέσω ενός δικτύου TCP. Τέλος, περιλαμβάνει τη λύση για τη μεταφορά δεδομένων από βιομηχανικές συσκευές ελέγχου (PLC) με χρήση OPC Server. Η γλώσσα προγραμματισμού εφαρμογών που χρησιμοποιείται σε όλη την έκταση του μαθήματος είναι η γραφική γλώσσα προγραμματισμού LabVIEW.

natural sciences subject

Μεταγλωττιστές

Άγγελος Μιχάλας - Προπτυχιακό - (A+)
Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε (Καστοριά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μελετώνται τα ακόλουθα ζητήματα: Η δομή του μεταγλωττιστή, η διαδικασία μεταγλώττισης, ανάπτυξη μεταγλωττιστών, διερμηνευτής, συνδέτης, η εκπαιδευτική γλώσσα YAPL, λεξική ανάλυση, κανονικές εκφράσεις, πεπερασμένα αυτόματα (προσδιοριστικά & μη-προσδιοριστικά).

social sciences  subject

Διοίκηση εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας

Ιωάννης Αντωνιάδης, Αναστάσιος Αλεξανδρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η σημασία της εξωστρέφιας και των εξαγωγών για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αναλύεται το μεθοδολογικό εργαλείο “8 Βήματα για να Εξάγω” , και γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στις διαδικασίες εξαγωγών.

social sciences  subject

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Νικόλαος Σαριαννίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν τη σκοπιμότητα των έργων και των επενδύσεων, τον πολυδιάστατου χαρακτήρα τους και να αντιληφθούν τη γενικότερη σημασία τους στη βιωσιμότητα τους και στην οικονομική ανάπτυξη. Επίσης η κατανόηση των σύγχρονων μεθοδολογιών και διαδικασιών αξιολόγησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, έτσι ώστε να υπάρξει ικανότητα εφαρμογής τους σε επενδυτικά σχέδια.