Βρέθηκαν 259 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Ζωολογία Ι

Άρτεμις Νικολαΐδου, Αναστάσιος Λεγάκις, Σκαρλάτος Ντέντος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα Ζωολογία Ι εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της ανάπτυξης, της εξέλιξης, ταξινόμησης και φυλογένεσης των ζωϊκών ειδών και στις έννοιες της οργάνωσης και πολυπλοκότητας του σώματος των ζώων. Η διδακτέα ύλη επικεντρώνεται στα ασπόνδυλα ζώα και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την κατανόηση περαιτέρω εξειδικευμένων μαθημάτων στα επόμενα έτη σπουδών. Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων διάρκειας 13 εβδομάδων. Οι εξετάσεις γίνονται και με δύο γραπτές προόδους (προαιρετικές). Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 40% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.

medicine science health professions subject

Ακίνητη Προσθετική

Ηρακλής Γούσιας - Προπτυχιακό - (A+)
Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Η θεραπεία και η διατήρηση της καλής στοματικής υγείας, ομαλής λειτουργίας και αισθητικής εμφάνισης των ασθενών χρησιμοποιώντας αποκαταστάσεις επί των φυσικών δοντιών ή και αντικαταστάσεις ελλειπόντων δοντιών και παρακειμένων στοματικών ιστών με τεχνητές προσθέσεις.

humanities and arts subject

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων (ΠΔΣ 218)

Αθανάσιος Βέρδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από όλα τα στοιχεία που συνδέονται με την εκπαίδευση σε κάθε επίπεδο: τα σχολεία, τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, τα μέσα διδασκαλίας, τα εγχειρίδια, τους οικονομικούς πόρους, το προσωπικό, τις διαδικασίες πρόσληψης και η επιμόρφωσή του, τα πανεπιστήμια, τη μετάβαση από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη, τις επιδόσεις των μαθητών σε εθνικές και διεθνείς μελέτες. Τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος, όμως, είναι και η παραπαιδεία, τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα μαθήματα, η διαφθορά, οι εκπαιδευτικές ανισότητες, η λογοκλοπή. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι μια επιστημονική περιοχή, η οποία συνθέτει στοιχεία από τα Οικονομικά και τη Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, τη Συγκριτική Εκπαίδευση, και φυσικά από την επιστήμη της Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με σημαντικά κείμενα και έρευνες και αναπτύσσουν τη κριτική τους σκέψη ώστε να έχουν μια συνολικότερη και καθαρότερη εικόνα για τα τεκταινόμενα στο εκπαιδευτικό σύστημα στο μακροεπίπεδο. Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με παραδοσιακές γραπτές εξετάσεις και θα υπάρχει δυνατότητα για σύντομες προαιρετικές πριμοδοτικές εργασίες.

natural sciences subject

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Λεώνη Ευαγγελάτου-Δάλλα - Προπτυχιακό - (A+)
Tμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι: - Διανυσματικός Λογισμός του τριδιάστατου Ευκλείδειου χώρου (διανύσματα, εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο, εφαρμογές). - Αναλυτική Γεωμετρία του τριδιάστατου Ευκλείδειου χώρου (καμπύλες και επιφάνειες, επίπεδο, κυλινδρικές επιφάνειες και επιφάνειες εκ περιστροφής, τετραγωνικές επιφάνειες, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες). - Γραμμική Αλγεβρα του Ευκλείδειου χώρου (αλγεβρική δομή, πίνακες και γραμμικοί μετασχηματισμοί). - Η Τοπολογία του Ευκλείδειου χώρου (ακολουθίες, ανοικτά, κλειστά, φραγμένα και συμπαγή σύνολα, σύνορο συνόλου). - Σύγκλιση και συνέχεια διανυσματικών συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (όρια, συνέχεια, ιδιότητες συνεχών συναρτήσεων, πολυγωνικά συνεκτικά και παραμετρικά συνεκτικά σύνολα, τα θεμελιώδη θεωρήματα των συνεχών συναρτήσεων (θεώρημα μεγίστης και ελαχίστης τιμής και θεώρημα ενδιάμεση τιμής), ομοιόμορφη συνέχεια). - Διαφορίσιμες διανυσματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών (μερική παράγωγος, (ολική) παράγωγος, διαφορικό, εφαπτόμενο επίπεδο, γραμμικοποιήσεις, και προσεγγιστικοί υπολογισμοί (εκτιμήσεις σφαλμάτων), τα κύρια θεωρήματα του Διαφορικού Λογισμού, κανόνας αλυσίδας, θεωρήματα μέσης τιμής, αντίστροφης συνάρτησης, πεπλεγμένης συνάρτησης), μέγιστα και ελάχιστα, εφαρμογές). - Διπλό και τριπλό ολοκλήρωμα (ορισμοί και ιδιότητες, υπολογισμοί εμβαδών και όγκων, τεχνικές ολοκλήρωσης, αλλαγή μεταβλητών (πολικός, κυλινδρικός και σφαιρικός μετασχηματισμός), εφαρμογές. - Επικαμπύλια ολοκληρώματα (παραμετρήσεις και παραμετρικές καμπύλες, μήκος παραμετρικής καμπύλης, ορισμοί και ιδιότητες επικαμπυλίων ολοκληρωμάτων, υπολογισμοί επικαμπυλίων ολοκληρωμάτων, συνθήκες ανεξαρτησίας, εφαρμογές). - Επιφανειακά ολοκληρώματα (διπαραμετρήσεις και παραμετρικές επιφάνειες, εμβαδόν (παραμετρικής) επιφανείας, ορισμοί και ιδιότητες επιφανειακών ολοκληρωμάτων, υπολογισμοί, εφαρμογές). - Διανυσματική Ανάλυση (διαφορικοί τελεστές αριθμητικών και διανυσματικών πεδίων, τα κλασικά θεωρήματα ολοκλήρωσης (θεωρήματα Green, Stokes και Gauss (απόκλισης), εφαρμογές).

humanities and arts subject

Applied Linguistics to Foreign Language Teaching and Learning

Βασιλική Δενδρινού - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εκθέσει τους/τις φοιτητές/τριες στις θεωρίες της γλώσσας και της γλωσσικής εκμάθησης, οι οποίες αποτελούν τη βάση των προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ειδικότερα για τη διδασκαλία. Η οπτική που αναπτύσσεται στο μάθημα προσδιορίζεται από το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και το εκπαιδευτικό σύστημα εντός του οποίου θα λειτουργήσουν οι καθηγητές/τριες της αγγλικής γλώσσας και από τις πολιτικές γλωσσών σε μια πολυγλωσσική-πολυπολιτισμική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, το μάθημα εξετάζει πώς έχουν εφαρμοστεί σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες (α) στο σχεδιασμό γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών και στην κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων της ξένης γλώσσας, (β) στην ανάπτυξη διακριτών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών και τεχνικών διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας και (γ) στη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης της γλωσσικής γνώσης. Επίσης, εξετάζει πώς έχουν εφαρμοστεί οι αρχές της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ανάλυση και αξιολόγηση του παιδαγωγικού λόγου στην τάξη. Τέλος, εξετάζει εφαρμογές της επικοινωνιακής θεωρίας για την ανάλυση και αξιολόγηση της επικοινωνίας στον κοινωνικό χώρο της τάξης.

medicine science health professions subject

Οδοντική Χειρουργική II

Γεώργιος Βουγιουκλάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Η απόκτηση των βασικών θεωρητικών γνώσεων της Οδοντικής Χειρουργικής και αρχικών δεξιοτήτων στις συνηθέστερες τεχνικές αποκατάστασης, μέσα από την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών σε περιβάλλον προσομοίωσης στόματος.

humanities and arts subject

Συνοπτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Μουσικής

Νικόλαος Μαλιάρας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόκειται για ένα βασικό μάθημα (υποχρεωτικό κορμού) που απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές, στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους και επιχειρεί να τους δώσει μια συνοπτική εικόνα του συνόλου της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής ιστορίας από τον Μεσαίωνα έως τον Εικοστό Αιώνα. Ο στόχος είναι να τεθεί η ιστορική βάση, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εξειδικεύσουν αργότερα στα επιμέρους μαθήματα της Ιστορίας και να επεξεργαστούν ζητήματα που απαιτούν καλή γνώση της Ιστορίας της μουσικής. Παρόλη την πυκνότητα της ύλης, το μάθημα χρησιμεύει ως καλό σημείο αναφοράς των φοιτητών και στα μεγαλύτερα έτη. Η έμφαση δίνεται στις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες μέσα στις οποίες συντελείται η διαδρομή της μουσικής ιστορίας, στην εξέλιξη των μουσικών ειδών και μορφών, των τεχνικών σύνθεσης και των σημαντικών προσωπικοτήτων που άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους. Έμφαση επίσης δίνεται στην εξέλιξη του μουσικού ύφους, αλλά και στη θέση του συνθέτη μέσα στον εκάστοτε κοινωνικό περίγυρο. Για κάθε εποχή ακούγονται στο μάθημα αντιπροσωπευτικά μουσικά παραδείγματα, τα οποία και αναλύονται σύντομα, ώστε να γίνονται κατανοητές οι μουσικές μορφές και δομές μέσα στην ιστορική τους εξέλιξη.

medicine science health professions subject

Γενική Παθολογοανατομική θεώρηση της νεοπλασίας - Παθολογική Ανατομική Ι

Ανδρέας Χ. Λάζαρης, Ευστράτιος Πατσούρης - Προπτυχιακό - (A+)
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ορισμός της νεοπλασίας και ανάδειξη των ιστολογικών μεταβολών που τη συνοδεύουν με πολλαπλά παραδείγματα.

natural sciences subject

Γεωλογική Χαρτογράφηση

Στυλιανός Λόζιος, Εμμανουήλ Βασιλάκης, Μαρία Τριανταφύλλου, Αθανάσιος Γκοντελίτσας, Ιωάννης Αλεξόπουλος, Χαράλαμπος Κράνης, Εμμανουήλ Σκούρτσος, Κωνσταντίνος Σούκης, Βαρβάρα Αντωνίου - Προπτυχιακό - (A+)
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα της Γεωλογικής και Γεωπεριβαλλοντικής Χαρτογράφησης αποτελεί την βασική άσκηση υπαίθρου για τους φοιτητές του Τμήματος. Κεντρικό πυρήνα του μαθήματος αποτελούν οι μέθοδοι και οι τεχνικές της Γεωλογικής Χαρτογράφησης, που στη συνέχεια επεκτείνονται και εξειδικεύονται σε βασικά θέματα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Καταστροφών.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στην Κ.Δ. & Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

α) Εισαγωγικά, ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Εξετάζεται ο χωρόχρονος στον οποίο συγγράφηκαν τα κείμενα, ο σκοπός, οι παραλήπτες, η δομή και τα μηνύματα που θέλουν να εκπέμψουν και στην εποχή και διαχρονικά (ιδίως στο σύγχρονο κόσμο) β) Εξετάζεται η ιστορία της περιόδου του δεύτερου Ναού έως και την εξέγερση του 132 μ.Χ., οι διάφορες σχολές ή τάσεις στην Ιουδαϊκή κοινωνία (Φαρισαίοι, Σαδδουκαίοι, Εσσαίοι κ.ο.κ.) και ιδιαίτερα η διείσδυση/επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στην Παλαιστίνη.