Βρέθηκαν 42 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Τουριστικό Δίκαιο

Αντώνιος Μανιάτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων- Κατεύθυνση κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα έχει ως σκοπό να κατανοήσει ο φοιτητής αφενός τις αρχές και την εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου του Τουρισμού, αφετέρου την κατά χρόνο οργάνωση του κράτους για την άσκηση της δημόσιας πολιτικής για τον Τουρισμό. Η δημιουργία μίας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας για τα δικαιώματα του Τουρίστα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος.

social sciences  subject

Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015

Μαρία Γαβουνέλη - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στις σύγχρονες συνθήκες παγκοσμιοποιημένης αγοράς η δράση των διεθνικών επιχειρήσεων αποκτά ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία με άμεσες επιπτώσεις στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των σχετικών με την προστασία των εργασιακών σχέσεων, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα στο 2015 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αρχίζει κύκλο διαβουλεύσεων "on an international legally binding instrument on transantion corporations and other businesses with respect to human rights". Η συζήτηση αυτή στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), οι οποίες τονίζουν την κρατική υποχρέωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εταιρική υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάγκη δημιουργίας δικαστικών και μη μέσων αποκατάστασης κάθε σχετικής παράβασης. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές έχουν ήδη ενσωματωθεί σε υποχρεώσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility - CSR) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και μεταφράζονται σε εθνικές πολιτικές και εταιρικές δράσεις.

social sciences  subject

Διεθνές Δίκαιο

Μαρία Γαβουνέλη - Μεταπτυχιακό - (A-)
Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

The structure of international law The sources of international law Jurisdiction in international law Sovereignty in international law The human dimension of the State: Self-­determination v. secession The life and death of treaties International responsibility Responding to illegality: From countermeasures to self-­defense Dispute settlement in international law Putting it all together: Shared responsibility

social sciences  subject

Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα «Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου» οι φοιτητές διδάσκονται βασικούς θεσμούς του Ρωμαϊκού ιδιωτικού δικαίου, κατά την τριμερή του διάκριση (με βάση τις Εισηγήσεις του Γαΐου) σε δίκαιο των προσώπων, των πραγμάτων και των αγωγών/ενοχών. Το μάθημα λειτουργεί ως παιδαγωγικό εργαλείο για την κατανόηση των αντίστοιχων θεσμών του σύγχρονου ιδιωτικού δικαίου και οδηγεί στην επιλογή της φοιτητικής ομάδας που συμμετέχει κάθε φορά στη διοργανούμενη εικονική δίκη Ρωμαϊκού Δικαίου. Επίσης, επιδιώκεται η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες θεματικές του μαθήματος με την εκ μέρους των φοιτητών διεξαγωγή έρευνας, τη συγγραφή και την προφορική παρουσίαση μιας εργασίας, η οποία είναι προαιρετική.

social sciences  subject

Ιστορία Θεσμών

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μελετώνται οι σημαντικότεροι επιμέρους θεσμοί του Οθωμανικού εμπράγματου δικαίου και η διαχρονική ισχύς τους στο σύγχρονο ελληνικό εμπράγματο δίκαιο, με παράλληλη μελέτη και σχολιασμό της σύγχρονης νομολογίας και ιδιαίτερα εκείνης του Αρείου Πάγου, ως διαμορφωτικής κατευθυντηρίων αρχών προς τα δικαστήρια της ουσίας.

social sciences  subject

Διεθνές Δίκαιο

Μαρία Γαβουνέλη - Μεταπτυχιακό - (A-)
Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

The structure of international law The sources of international law Jurisdiction in international law Sovereignty in international law The human dimension of the State: Self-­determination v. secession The life and death of treaties International responsibility Responding to illegality: From countermeasures to self-­defense Dispute settlement in international law Putting it all together: Shared responsibility

social sciences  subject

Εισαγωγή στο Δίκαιο

Ιωάννα Τσιρίκα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες του αστικού και εμπορικού δικαίου.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι Οδηγίες για την εξέταση των νομοθεσιών των κρατών που αφορούν τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία, τις οποίες κατέστρωσαν από κοινού δύο επιστημονικά συλλογικά όργανα, ήτοι το Συμβουλευτικό Πάνελ Ειδικών για την ελευθερία της θρησκείας και της κοσμοθεωρίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (άλλως Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης).

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων ή θρησκευτικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή μικτή (καθολικοπροτεσταντική).

social sciences  subject

Διεθνές Δίκαιο [open]

Παναγιώτης Γρηγορίου - Προπτυχιακό - (A+)
Κοινωνιολογία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Πηγές του Διεθνούς Δικαίου Α) Οι βασικές πηγές του Διεθνούς Δικαίου κατ’ άρθρο 38 Κατ. Δ.Δ.Χ. 1. Συμβατικό Διεθνές δίκαιο ή Δίκαιο των Συνθηκών (είδη συνθηκών- διεθνείς μονομερείς πράξεις) 2. Το διεθνές εθιμικό δίκαιο (ι) αντικειμενικό στοιχείο: πρακτική κρατών (ιι) opinio juris 3. Οι γενικές αρχές του δικαίου 4. Επιείκεια- ορθόν και ίσον-ευθυδικία (ex aequo et bono) Β) Αποτελέσματα των Διεθνών Συνθηκών 1. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας 2. Η αρχή της αμοιβαιότητας 3. Αυτοδύναμη εφαρμογή ΙΙΙ. Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου: Α) Η εξελικτική πορεία της έννοιας της διεθνούς προσωπικότητας. Από τα υποκείμενα, στους δρώντες και χρήστες του δικαίου 1. Το Κράτος: έδαφος, κυριαρχία, λαός 2. Οι Διεθνείς Οργανισμοί: (ι) ορισμός (ιι) κατηγορίες (ιιι) νομική ισχύς αποφάσεων διεθνών οργανισμών. Αναφορές στο σύστημα του ΟΗΕ, BRETTON WOODS, Ε.Ε. , 3. Το άτομο ως υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου και οι υπόλοιποι «χρήστες» του διεθνούς δικαίου: ΜΚΟ, εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, αντάρτες Β) Γενικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου 1. Η αρχή της ισότητας μεταξύ των κρατών 2. Η αρχή της αυτοδιάθεσης IV. Διεθνής ευθύνη κράτους 1. Η έννοια της διεθνούς ευθύνης κατά το διεθνές δίκαιο και η κωδικοποίηση 2. Προϋποθέσεις στοιχειοθετήσεως διεθνούς ευθύνης κράτους: (ι) παραβίαση διεθνούς δικαίου (ιι) καταλογισμός 3. Συνέπειες της διεθνούς ευθύνης: (ι) υποχρέωση επανορθώσεως (ιι) παύση και μη επανάληψη V. Η προστασία των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων Α) Η διεθνής διάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου: 1. Εννοιολογική οριοθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επιστήμης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 2. Οι τρείς γενιές δικαιωμάτων του ανθρώπου: (ι) Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ιι) οικονομικά-κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα ιιι) τα δικαιώματα αλληλεγγύης 3. Η φύση των ΔΑ: οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα Β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 1. Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣοΕ) 2. Ευρωπαϊκή Ένωση Β) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ –ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 1. Η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης 2. Η φυλή ως προστατευόμενο χαρακτηριστικό διάκρισης: (i) οι τέσσερις (4) Διακηρύξεις της Ουνέσκο, (ii) το Διεθνές Συμβατικό πλαίσιο και η θέση της Νομολογίας του ΔΔΧ 3. Η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής Διάκρισης (CERD): σκοπός, εφαρμογή και ελεγκτικοί μηχανισμοί 4. Σε περιφερειακό επίπεδο: (i)Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η ΕΣΔΑ (ii) H E.E. και οι οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων 5. Κατηγορίες και κριτήρια δικαιολόγησης διακρίσεων: (i) άμεσες διακρίσεις(ii) έμμεσες διακρίσεις 6. Επίκαιρες πτυχές του θέματος του ρατσισμού: Η ρητορική μίσους και η υποκίνηση ρατσισμού