Βρέθηκαν 208 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
agricultural sciences subject

Εφαρμοσμένη Εντομολογία

Χρήστος Αθανασίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στην γεωργική-οικονομική εντομολογία, με έμφαση στους εντομολογικούς εχθρούς των καλλιεργειών (δενδρωδών, φυτών μεγάλης καλλιέργειας, λαχανοκομικών, ανθοκομικών αλλά και του αστικού πρασίνου). Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες της μορφολογίας, βιολογίας, ηθολογίας, φαινολογίας και αντιμετώπισης- διαχείρισης των εντόμων στις καλλιέργειες. Για τον σκοπό αυτό, οι διάφοροι εντομολογικοί εχθροί παρουσιάζονται ανά καλλιέργεια (μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, δημητριακά, ψυχανθή κτλ.) και ανά κατηγορία ως προς τη σημασία τους. Επιπροσθέτως, γίνεται λεπτομερής αναφορά και στις προτεραιότητες των διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης, τόσο στο επίπεδο της καλλιέργειας, όσο και στο επίπεδο της διαχείρισης των εντομολογικών εχθρών σε μεγάλες περιοχές. Έμφαση επίσης δίνεται και στην ολοκληρωμένη και βιολογική αντιμετώπιση και στις κύριες μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρωτόκολλα φυτοπροστασίας. Ομοίως, στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής/φοιτήτρια λαμβάνει γνώση των κύριων μορφολογικών χαρακτηριστικών τόσο των υπό μελέτη εντόμων, όσο και των συμπτωματολογικών προτεραιοτήτων για την ορθή αναγνώριση της προσβολής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια και για τα είδη που καλύπτονται στο μάθημα θα: • Έχει τη βασική γνώση της αναγνώρισης των εντόμων των καλλιεργειών, η οποία θα καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ κύκλο ξενιστών, καθώς και της αναγνώρισης των προσβολών που προκαλούνται από τα έντομα αυτά. • Έχει τη δυνατότητα εξεύρεσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης μεθόδων αντιμετώπισης, με έμφαση στις μεθόδους ολοκληρωμένης και βιολογικής αντιμετώπισης. • Θα είναι σε θέση να σχεδιάσει, προτείνει και να εκτελέσει προγράμματα αντιμετώπισης, τόσο σε επίπεδο καλλιέργειας όσο και σε επίπεδο διαχείρισης εντόμων σε μεγάλες περιοχές.

natural sciences subject

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

Παντελής Μπάγκος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε προηγμένες μεθόδους και εφαρμογές της Βιοπληροφορικής. Τα κυριότερα θέματα που μελετώνται είναι: η γλώσσα προγραμματισμού Perl και η χρήση της σε ερωτήματα Βιοπληροφορικής, αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού, στοίχιση ακολουθιών, ανάλυση βιολογικών δικτύων, μικροσυστοιχίες DNA και ανάλυση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης.

natural sciences subject

Διακυτταρική Επικοινωνία - Μεταγωγή σήματος

Αιμιλία Ζίφα - Προπτυχιακό - (A+)
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μιας τεράστιας ποικιλίας εξωκυτταρικών χημικών σημάτων, βάση των οποίων καθορίζεται ο εξειδικευμένος ρόλος του κάθε κυττάρου, η θέση που θα καταλάβει, όπως επίσης και αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει ή αν θα διαιρεθεί. Τα σήματα αυτά μεταφέρονται, μέσω ποικίλων αλληλεπιδρόντων ενδοκυτταρικών σηματοδοτικών οδών, από την κυτταρική μεμβράνη στον πυρήνα, όπου συντονίζουν την καθημερινή φυσιολογία και συμπεριφορά του κυττάρου. Σ' αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν μεταξύ τους τα κύτταρα, πώς ερμηνεύουν και πώς μετατρέπουν στο εσωτερικό τα σήματα που δέχονται. Θα επικεντρωθούμε στα ζωικά κύτταρα, γιατί οι γνώσεις μας σχετικά με την κυτταρική επικοινωνία στα φυτικά κύτταρα είναι περιορισμένες.

engineering subject

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Κωνσταντίνος, Ιωάννης Περάκης, Φαρασλής - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να δώσει μία αντίληψη του χώρου με την καταγραφή του από δορυφορικές εικόνες και να παρουσιάσει νέες ερευνητικές αντιλήψεις στην ανάλυση του χώρου από δορυφορικές εικόνες και παράγωγά τους τόσο σε συνδυασμό με εξωγενή δεδομένα (π.χ. τοπογραφικούς, θεματικούς χάρτες και άλλου είδους ψηφιακά υπόβαθρα του χώρου) όσο και από την ποικιλία της διακριτικότητας των εικόνων αυτών (χωρική-χρονική-φασματική-εύρος ανάλυσης).

engineering subject

Θερμοδυναμική Ι

Αναστάσιος Σταματέλλος - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Θερμοδυναμική μπορεί να θεωρηθεί ως η επιστήμη της ενέργειας. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση εννοιών όπως σύστημα, ενέργεια, ιδιότητα, κατάσταση, διεργασία, κύκλος, θερμοκρασία και πίεση. Επιπλέον, η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη θερμοδυναμική θέτει ισχυρές βάσεις και αποτελεί αναμφισβήτητα εφόδιο για το μηχανικό.

social sciences  subject

Δημογραφία

Βύρων Κοτζαμάνης - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα «Δημογραφία» εντάσσεται σε 2 από τις 7 βασικές ενότητες μαθημάτων του Προγράμματος σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ, και ειδικότερα στις ενότητες «γεωγραφία και το περιβάλλον» και «κοινωνικές επιστήμες του χώρου». Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις πηγές πληροφοριών στη Δημογραφία και την αξιοποίηση τους για τις ανάγκες της δημογραφικής ανάλυσης (βλ. τις βασικές μεθόδους και τεχνικές της).

other discipline image

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εξετάσει το ρόλο της ενέργειας στο σύγχρονο κόσμο και να περιγράψει εν συντομία τις κυρίαρχες μορφές ενέργειας, τόσο τις συμβατικές όσο και τις ανανεώσιμες. Οι σημειώσεις του μαθήματος μπορούν να χωριστού σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται διάφορα θέματα σχετικά με την ενέργεια, όπως ενεργειακές πηγές, η ιστορία των ενεργειακών χρήσεων, η σχέση αειφορίας και ενέργειας και η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στον κόσμο και την Ελλάδα. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην περιβαλλοντική διάσταση της χρήσης της ενέργειας. Οι συμβατικές και οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας συζητιούνται στην τρίτη και την τέταρτη ενότητα, αντίστοιχα. Τέλος, η τελευταία ενότητα συζητά την ενεργειακή αποθήκευση και τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.

humanities and arts subject

Ψυχοφυσιολογία

Φίλιππος Βλάχος - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και ευρήματα του επιστημονικού πεδίου της Ψυχοφυσιολογίας, η οποία εξετάζει τη σχέση της συμπεριφοράς με τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού και συζητούνται οι εφαρμογές αυτών γνώσεων στο χώρο της εκπαίδευσης.

independant departments subject

Κινησιολογία

Αθανάσιος Τσιόκανος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος και τη λειτουργία των μελών του ανθρωπίνου σώματος γύρω από τις αρθρώσεις και ειδικότερα με την ενεργοποίηση των μυϊκών ομάδων στις καθημερινές κινήσεις και στα διάφορα αθλήματα.

agricultural sciences subject

Δενδροκομία Ι

Γεώργιος Νάνος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα Δενδροκομία Ι του 5ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος: α) καλύπτει τα γενικά θέματα οπωροφόρων σχετικά με την οικολογία και φυσιολογία τους, σχεδίαση και εγκατάσταση του οπωρώνα και τις καλλιεργητικές τεχνικές και χειρισμούς της δενδροκομικής παραγωγής με έμφαση στην ολοκληρωμένη και βιολογική παραγωγή, β) μελετά χωριστά την οικονομική σημασία, γενετικό υλικό, μορφολογία και φυσιολογία, εδαφοκλιματικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασμό και καλλιεργητικές τεχνικές που απαιτούνται για τα σπουδαιότερα γιγαρτόκαρπα και πυρηνόκαρπα στην Ελλάδα.