Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης

Ιωάννης Παντής - Προπτυχιακό - (A-)
Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερμηνεία της έννοιας αειφορίας – αειφορικής χρήσης φυσικών πόρων. Oι νόμοι της Ύλης και Ενέργειας και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Αειφορική ανάπτυξη. Ιστορική αναδρομή. Oρισμοί-αρχές διαχείρισης οικοσυστημάτων. Oικολογική θεωρία και διαχείριση οικολογικών συστημάτων. Διαδικασίες/στάδια στη διαχείριση οικοσυστημάτων. Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων. Διαχείριση άγριας πανίδας/ενδιαιτημάτων. Διαχείριση εσωτερικών υδάτων και λεκανών απορροής. Διαχείριση προστατευομένων περιοχών. Αποκατάσταση. Αρχές αειφορικής κοινωνίας. Πολιτική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη

engineering subject

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Χρήστος Ευαγγελίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το σύστημα του υδρολογικού κύκλου - Υδατικό ισοζύγιο και εκτίμηση των υπογείων υδατικών πόρων. Νερό και κοινωνικές ανάγκες. Προβλήματα και μέθοδοι διαχείρισης. Εφαρμογές.

humanities and arts subject

Κοινωνιογλωσσολογία - Πολυγλωσσία

Ευαγγελία Μουσούρη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με βασικές έννοιες που διέπουν την επιστημονική περιοχή της Κοινωνιογλωσσολογίας. Δίνεται έμφαση σε θέματα διγλωσσίας, πολυγλωσσίας, εναλλαγής κωδίκων και κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στις ερευνητικές μεθόδους που εφαρμόζονται στον τομέα της Κοινωνιογλωσσολογίας.

humanities and arts subject

Μετάφραση ειδικών κειμένων ΙΙ

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι». Στόχος του είναι να αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια βασικές τεχνολογικές δεξιότητες, οι οποίες βρίσκονται πλέον στην καρδιά της μεταφραστικής δεξιότητας. Εξετάζεται αναλυτικά η μεταφραστική τεχνολογία και τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων στη μεταφραστική πράξη. Οι δεξιότητες αυτές συνδυάζονται με αναστοχασμό πάνω στη μετάφραση. Η προσέγγιση του μαθήματος συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη, με έμφαση στην πληροφορία σχετικά με λογισμικά και χρήσεις στην ειδική μετάφραση.

humanities and arts subject

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού - Μεταπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα εστιάζει σε θέματα εκπαίδευσης, κυρίως γεωργικής εκπαίδευσης, ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η κατάσταση της εξ αποστάσεως στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο γεωργικό χώρο.

natural sciences subject

Πληροφορική - Εφαρμογή πολυμέσων

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή. Ορισμοί. Δομή πολυμεσικής εφαρμογής. Υλικοτεχνική υποδομή πολυμέσων. Στάδια ανάπτυξης και αξιολόγηση εφαρμογής πολυμέσων. Εικόνα (σύλληψη – τύπος – μορφοποίηση – αποθήκευση). Ήχος (εισαγωγή – επεξεργασία). Προσομοίωση κίνησης (εισαγωγή-μοντελοποίηση τριών διαστάσεων 3D – κίνηση). Video (εισαγωγή – ρυθμίσεις – επεξεργασία). Επιλογή και χρήση λογισμικού για ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής στη δασοπονία (βασικά χαρακτηριστικά-κατηγορίες- είδη εφαρμογών-προγραμματισμός).

humanities and arts subject

Ευαγγελικές Αφηγήσεις της Ανάστασης

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη - Προπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα των Ευαγγελικών Αφηγήσεων της Ανάστασης παρουσιάζονται οι αφηγήσεις των εμφανίσεων του Αναστάντος Κυρίου στα τέσσερα ευαγγελικά κείμενα, οι διαφορές κι οι ομοιότητες μεταξύ τους, η ιστορία των πηγών και της παράδοσης για την Ανάσταση, το αρχέγονο χριστιανικό κήρυγμα για την Ανάσταση καθώς κι η θεολογική σημασία της για την πρώτη Εκκλησία και τις εκκλησιαστικές κοινότητες του σήμερα.

engineering subject

Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί

Χριστόφορος Κωτσάκης - Προπτυχιακό - (A)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1) Ανασκόπηση Θεωρίας Εκτίμησης και Συνόρθωσης Παρατηρήσεων 2) Εισαγωγή στα Δίκτυα 3) Τύποι μετρήσεων δικτύου – Προεπεξεργασία δεδομένων 4) Εξισώσεις παρατηρήσεων στα Τοπογραφικά Δίκτυα και οι γραμμικοποιημένες μορφές τους 5) Δημιουργία κανονικών εξισώσεων και το πρόβλημα της αδυναμίας βαθμού 6) Τεχνικές και αλγόριθμοι συνόρθωσης δικτύου 7) Ανάλυση ακρίβειας και αξιοπιστίας αποτελεσμάτων συνόρθωσης δικτύου 8) Προβλήματα μετασχηματισμού δικτύων 9) Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση δικτύων

humanities and arts subject

Λογοτεχνική Μετάφραση Ι

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A+)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών/τριών με τη λογοτεχνική μετάφραση, με την ευρεία έννοιά της, τη μετάφραση έργων δηλαδή. Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, αποτελεί μια πρώτη εισαγωγή στη λογοτεχνικότητα και στο ύφος, όπως και στη μετάφραση ως μεταγραφή μέσα από την ανάλυση κειμένων. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες ασκούνται στη μετάφραση σύντομων αποσπασμάτων από κλασικά και νεότερα λογοτεχνικά έργα.

social sciences  subject

Αθλητικός Τουρισμός

Νικόλαος Θεοδωράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρουσιάσει εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο του αθλητικού τουρισμού, αλλά και τη φύση της εργασίας των στελεχών στο χώρο αυτό.