Βρέθηκαν 350 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Μιχαήλ Λογοθέτης - Μεταπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή – Σύγχρovες απαιτήσεις τηλεπικoιvωvίας – Εξέλιξη της τεχνολογίας και του τρόπου σχεδιασμού συστημάτων. Υπηρεσίες Στενής (N-ISDN) και Ευρείας Ζώνης (B-ISDN). Μέθοδοι μετάδοσης, μεταγωγής και πολυπλεξίας – Μεταγωγή Κυκλώματος - Μεταγωγή Κυκλώματος Πολλαπλού Ρυθμού – Γρήγορη Μεταγωγή Κυκλώματος – Γρήγορη Μεταγωγή Κυκλώματος Πολλαπλού Ρυθμού – Μεταγωγή Πακέτου – Γρήγορη Μεταγωγή Πακέτου – Ασύγχρονος Τρόπος Μετάδοσης (ΑΤΜ) – Μεταγωγή Πλαισίου (Frame Relay) – Υπηρεσία μεταγωγής δεδομένων πολύ μεγάλου ρυθμού (SMDS). Μοντέλο Πρωτοκόλλου Αναφοράς B-ISDN / ATM. Ασύγχρονος Τρόπος Μετάδοσης (ΑΤΜ) – Αναλυτική Περιγραφή – Διεπαφές ΑΤΜ δικτύων – Στοίβα πρωτοκόλλων – Επικεφαλίδα του ΑΤΜ πακέτου (cell) – ΑΤΜ Συνδέσεις – VP/VC Κόμβοι ΑΤΜ Δικτύων – Έλεγχος λαθών Επικεφαλίδας (HEC) – ΑΤΜ. Σύγκριση της τεχνολογίας ΑΤΜ με άλλες τεχνολογίας Ευρείας Ζώνης (Frame Relay, SMDS). Θέματα Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης σε δίκτυα ΑΤΜ – Στατιστική Πολυπλεξία κλήσεων – Απώλειες κλήσεων / πακέτων. Αρχές του Ελέγχου της Κίνησης και της Συμφόρησης σε δίκτυα ΑΤΜ. Αρχές της ΑΤΜ Μεταγωγής. Η Αρχιτεκτονική της Σύγχρονης Ψηφιακής Ιεραρχίας (SONET και SDH) των Συστημάτων Μετάδοσης. Πολλαπλών πρωτοκόλλων μεταγωγή ετικέτας (MPLS). Διαχωρισμός του ελέγχου και της προώθησης των πακέτων. Δρομολογητές ετικέτας (LSR, LER). Κλάση ισοδύναμης προώθησης (FEC). Ετικέτες και αντιστοίχηση ετικετών. Δημιουργία και ανταλλαγή ετικετών. Ζεύξεις μεταγωγής ετικέτας (LSP). Έλεγχος ετικέτας και έλεγχος της κυκλοφορίας. Συμβατότητα με την ΑΤΜ τεχνολογία. Λειτουργία σήραγγας (tunneling) και πολλαπλής διανομής. Ρητή δρομολόγηση. Ποιότητα εξυπηρέτησης. MPLS και διαφοροποιημένες υπηρεσίες. MPLS και ενοποιημένες υπηρεσίες. Οπτικά Δίκτυα – Αρχιτεκτονική. Πολυπλεξία με επιμερισμό μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing). Oπτική πολυπλεξία με επιμερισμό χρόνου (Optical Time Division Multiplexing). Οπτική μεταγωγή και στοιχεία των οπτικών δικτύων – «Core/Backbone» οπτικά δίκτυα και οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Passive Optical Networks για πρόσβαση ευρείας ζώνης. Τεχνολογία Gigabit Ethernet – Η ανάγκη για Gigabit Ethernet. Ανάλυση του Gigabit Ethernet. Πλεονεκτήµατα του Gigabit Ethernet. Μειονεκτήµατα του Gigabit Ethernet. Δίκτυα Επόμενων Γενεών (Next Generation Networks) – Βασικά Χαρακτηριστικά.

engineering subject

Πιθανότητες

Σωτήρης Νικολετσέας - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα "ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ" διδάσκεται στο Β' έτος Σπουδών του Τμήματος, ως υποχρεωτικό μάθημα.

social sciences  subject

Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα περιλαμβάνει την ανάλυση των παγκόσμιων αγορών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος τους, και τη διοικητική μάρκετινγκ που είναι αναγκαία για την ουσιαστική ανταπόκριση της επιχείρησης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, θα βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες στην ανάλυση των οικονομικών και μη οικονομικών παραγόντων για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση ευκαιριών στις αγορές του εξωτερικού, εξοικειωθούν με τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάλυση των διεθνών αγορών, αναπτύξουν δεξιότητες για τη διαμόρφωση του προϊόντος, της τιμής, της διανομής και στρατηγικών προβολής στο πλαίσιο της επιχείρησης που στοχεύει και εκτός εγχώριας αγοράς, και να αναπτύξουν δεξιότητες για το σχεδιασμό διεθνούς και εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ.

natural sciences subject

ΒΙΟΫΛΙΚΑ

Ελευθέριος Αμανατίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν: 1. Τις έννοιες της βιοσυμβατότητας και της τοξικότητας υλικών 2. Τα είδη των υλικών που βρίσκουν εφαρμογή στη βιοϊατρική και τις σημαντικότερες μηχανικές, φυσικοχημικές και βιολογικές ιδιότητές τους 3. Τη διαφοροποίηση μεταξύ των βιοϋλικών για αντικατάσταση, αποκατάσταση και αναγέννηση ζωτικών οργάνων 4. Τα σημαντικότερα είδη πρωτεϊνων, κυττάρων και ιστών που απαντώνται στον ανθρώπινο οργανισμό καθώς και τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασής τους με τα βιοϋλικά 5. Τις συνηθέστερες in-vitro και in-vivo δοκιμές που υπόκεινται τα διαφορετικά βιοϋλικά για τον έλεγχο βιοσυμβατότητάς τους 6. Τους συνηθέστερους μηχανισμούς απόκρισης κυττάρων και ιστών στους τραυματισμούς από βιοϋλικά

natural sciences subject

Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων

Διονύσης Μαντζαβίνος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Στόχος του μαθήματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων μέσω (α) φυσικοχημικών διεργασιών και (β) προηγμένων διεργασιών οξείδωσης (advanced oxidation processes). Έμφαση θα δοθεί στην εξειδικευμένη εφαρμογή των παραπάνω διεργασιών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.

engineering subject

Μεταλλουργία ΧΜΕ80

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (TXM), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα αυτό χωρίζεται σε 4 μέρη. Το ένα αφορά την μεταλλουργία του σιδήρου/χάλυβα και των κραμάτων τους, Το δεύτερο αφορά τεχνικές επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων καθώς και τις βιομηχανικές εφαρμογές τους σε συνδυασμό με παραδείγματα της θεωρητικής τους μελέτης. Το τρίτο αφορά τα προστατευτικά επιστρώματα των μετάλλων και περιέχει τους λόγους εφαρμογής τους, τα πλεονεκτήματα που δίνουν καθώς και τους διαχωρισμούς και την καταλληλότητά τους. Το τελευταίο αναφέρεται στις Θερμικές και θερμοχημικές κατεργασίες χαλύβων σε ρευστοστερεά κλίνη. Αυτές είναι : ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΒΑΦΗ –ΨΥΞΗ –ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ), ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΕΝΑΖΩΤΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΝΙΤΡΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΝΙΤΡΟΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

natural sciences subject

Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ

Ανδρέας Αρβανιτογεώργος - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επανάληψη εννοιών της θεωρίας επιφανειών, ολικά θεωρήματα, εξισώσεις Godazzi και Gauss, συναλλοίωτη παράγωγος διανυσματικών πεδίων, παράλληλη μεταφορά, γεωδαισιακές καμπύλες, το θεώρημα Gauss-Bonnet

engineering subject

Άσκηση σε Βιομηχανία Επιχειρήσεις XM898

Γεωργιος Αγγελόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (TXM), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Π.Α. έχει σκοπό τη παροχή δυνατότητας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους φοιτητές καθώς και τη διασύνδεση του Τμήματος και των επιχειρήσεων. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι ενεργός στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Από το 1993 είναι μάθημα επιλογής.

humanities and arts subject

Διδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και στη διδασκαλία (ΜΠΣ)

Βασίλης Κόμης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής (έννοιες, μέθοδοι και τεχνικές). Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ): ιστορική εξέλιξη, παρουσίαση, ανάλυση. Διδακτική προσέγγιση της Πληροφορικής (δομημένος και οντοκεντρικός προγραμματισμός) και των ΤΠΕ (λογισμικά γενικής χρήσης, διαδίκτυο) σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Σχεδιασμός, τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων.

engineering subject

Μικροκυματικές Διατάξεις

Σταύρος Κουλουρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μικροκυματικά δίκτυα. Μέθοδοι ανάλυσης μικροκυματικών κυκλωμάτων, παράμετροι σκέδασης S, Περιγραφή σημάτων στα μικροκυματικά κυκλώματα. Διαιρέτες Ισχύος και Κατευθυντικοί Συζεύκτες. Μικροκυματικά πολύθυρα, Μαγικό Τ, κυκλώματα Microstrip, Ιδανικός κατευθυντικός συζεύκτης. Μικροκυματικά φίλτρα. Παθητικά μικροκυματικά στοιχεία. Σχεδίαση συγκεντρωμένων αντιστάσεων-χωρητικοτήτων-αυτεπαγωγών, κυκλώματα με συγκεντρωμένα φορτία, κυκλώματα προσαρμογής. Ενεργα μικροκυματικά στοιχεία: ανιχνευτές. Μικροκυματικοί συντονιστές. Μικροκυματικές πηγές. Λυχνίες Klystron, Magnetron, Οδεύοντος κύματος TWT, δίοδοι Impatt, Gunn, Varactor, Tunnel. Ολοκληρωμένα μικροκυματικά κυκλώματα. Μικροκυματικές μετρήσεις. Αναλυτής κυκλωμάτων (Network Analyzer), TDR (Time Domain Reflectometer) κ.α. Μικροκυματικές τηλεπικοινωνίες. Βιολογικές επιδράσεις των μικροκυμάτων.