Βρέθηκαν 263 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Εκπαίδευση ΙΙ

Ζαχαρούλα Σμυρναίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος: να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές σε θέματα σχετικά με τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους, τις θεωρίες μάθησης και την αξία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις διαφορές μεταξύ των κλασσικών θεωριών μάθησης (του συμπεριφορισμού, του κονστρουκτιβισμού, του κονστραξιονισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών και της θεωρίας της δραστηριότητας), τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εφαρμογή των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων και την διαχείριση σχολικής τάξης. Επίσης, τη φύση των επιστημονικών εννοιών, την επιστημονική μέθοδο, την αξία του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μοντελοποίηση, τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

natural sciences subject

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Μιχαήλ Κουππάρης, Νικόλαος Θωμαϊδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας» διδάσκεται στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας στην ειδίκευση 'Αναλυτική Χημεία' και του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο 'Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας'.

humanities and arts subject

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Χρήστος Παρθένης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και των κοινωνιών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, υπαγορεύει νέες ερμηνευτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στις παραδόσεις παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις υπερπόντιες χώρες (Αμερική, Καναδά, Αυστραλία) καθώς και οι διάφορες προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

humanities and arts subject

Επιστημολογική προσέγγιση της σχέσης θεωρίας και πράξης: η περίπτωση της προσχολικής αγωγής

Κώστας Χρυσαφίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεωρητική προσέγγιση της σχέση του εκπαιδευτικού με την έρευνα και τα αναλυτικά προγράμματα, οι απόψεις του θετικισμού για τη σχέση της θεωρίας με την πράξη, οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις αποδίδεται και στην κοινωνική ψυχολογία, εφόσον οι ψυχολογικές καταβολές της ανθρώπινης συμπεριφοράς διαπλέκονται με κοινωνικές μεταβλητές. Η εισαγωγή στον κλάδο αυτό συνοδεύεται από εμβάθυνση σε τέσσερις θεματικές: ατομικές διεργασίες και κοινωνική συμπεριφορά, διατομικές διεργασίες, ομαδικές διεργασίες και διομαδικές σχέσεις, συναλλαγή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στο χώρο της κλινικής ψυχολογίας απαραίτητη κρίνεται η εξοικείωση τόσο με τη μεθοδολογία της κλινικής έρευνας (όπως οι αρχές της κλινικής συνέντευξης και της λήψης ατομικού ιστορικού), όσο και με τις βασικές θεωρίες για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Περιγράφονται τα μεγαλύτερα ψυχοπαθολογικά σύνδρομα της βρεφικής και πρώτης παιδικής ηλικίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις περιπτώσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι νηπιαγωγοί. Τέλος, προσφέρονται μαθήματα που αφορούν άμεσα την εκπαιδευτική πράξη με θεματικές όπως: η μέτρηση και η αξιολόγηση της μάθησης στην εκπαίδευση, οι διαδικασίες μετάδοσης γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων στο σχολείο, οι εφαρμογές της ψυχολογίας στην πρακτική της διδασκαλίας και η ψυχοδυναμική ανθρώπινων σχέσεων ιδιαίτερα στη σχολική τάξη.

natural sciences subject

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων

Αγγελική Αραπογιάννη - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων (Κ11ε) είναι Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο και αποτιμάται σε 2ECTS. Στο μάθημα διδάσκονται οι βασικές έννοιες των κυκλωματικών στοιχείων καθώς και οι βασικές αρχές λειτουργίας των κυκλωμάτων τόσο σε συνεχή όσο και σε εναλλασσόμενα σήματα. Η διδασκαλία του μαθήματος καλύπτει δύο ώρες την εβδομάδα, στις οποίες περιλαμβάνονται: θεωρία, επίλυση ασκήσεων και εργαστηριακές ασκήσεις.

other discipline image

Ανάπτυξη Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος

- - - Προπτυχιακό - (A-)
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πώς δημιουργείται ένα Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα κατά τα πρότυπα του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 2012-2015» μετά το πέρας του έργου και την παροχή πλήρους υποστήριξης προς τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών; Στο μάθημα αυτό δίνονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων με έμφαση στα μέσα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου και τα οποία παραμένουν σε λειτουργία μετά το πέρας του υπό την εποπτεία του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου προς χρήση από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες. Παράλληλα, παρουσιάζονται καλές πρακτικές για θέματα τα οποία συνήθως ανακύπτουν κατά τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων, όπως αυτά των πνευματικών δικαιωμάτων και της προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού από ΑμΕΑ.

natural sciences subject

Πρακτική Άσκηση

Δέσποινα Πόταρη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα στοχεύει να προετοιμάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συνδέσουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και ιδιαίτερα μέσα από μαθήματα της ειδίκευσης της Διδακτικής των Μαθηματικών με τη διδακτική πράξη. Το μάθημα θα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις στο πανεπιστήμιο με τον υπεύθυνο καθηγητή , εβδομαδιαίες επισκέψεις στο σχολείο καθώς και μια εβδομάδα αποκλειστικής διδασκαλίας στο σχολείο. Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αντιμετωπίσουν περιοχές των μαθηματικών που περιλαμβάνονται στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα όπως γεωμετρία, άλγεβρα, συναρτήσεις, τις οποίες θα αναλύσουν τόσο από επιστημολογικής όσο και από διδακτικής πλευράς. Η ανάλυση αυτή θα γίνει μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες όπως για παράδειγμα, η παρουσίαση και συζήτηση σχετικών άρθρων από τους φοιτητές και το διδάσκοντα, η παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών και η ανάλυση τους, η μελέτη του αναλυτικού προγράμματος και των σχολικών εγχειριδίων, η ανάλυση και αξιολόγηση γραπτών μαθητών, ο σχεδιασμός διδακτικών εργαλείων (π.χ προβλήματα, φύλλα εργασίας, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα). Στο σχολείο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα παρακολουθήσουν και θα αναλύσουν μαθήματα, θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δραστηριότητες καθώς και θα διδάξουν μαθήματα. Η συμμετοχή τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσα από φάκελο εργασιών που θα παραδώσουν καθώς και από γραπτές εξετάσεις.

natural sciences subject

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών

Αριστοτέλης Τύμπας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάθημα εισαγωγής στην Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Στο Μάθημα θα δίνεται η δυνατότητα εξοικείωσης του φοιτητή/ριας με κομβικά ζητήματα της ιστορίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών όπως η διαμάχη αναλογικού-ψηφιακού, η ανάδειξη και καθιέρωση της διάκρισης μεταξύ λογισμικού και υλισμικού, η διαρκής κρίση λογισμικού, οι απόπειρες για επιχειρήσεις πληροφορικής κοινής ωφέλειας και η ανάδειξη του προσωπικού υπολογιστή, ο μετασχηματισμός του υπολογιστή από μαθηματική μηχανή σε συσκευή τηλεπικοινωνιών, οι συνέχειες και οι ασυνέχειες από τον τηλέγραφο μέχρι το διαδίκτυο, η σύγκλιση πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και βιοτεχνολογίας, η ανάδειξη της νανοτεχνολογίας.

natural sciences subject

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση

Στέλιος Λόζιος, Κωστής Σούκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μικροτεκτονική είναι ο κλάδος της Γεωλογίας που ασχολείται με τη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία των τεκτονικών δομών και της παραμόρφωσης στη μικρή κλίμακα παρατήρησης, δηλαδή από την κλίμακα των λίγων μέτρων (επίπεδο στρώσης/σχιστότητας), μέχρι την κλίμακα του μικροσκοπίου (επίπεδο ορυκτού ή αθροίσματος ορυκτών). Το κύριο πεδίο της Μικροτεκτονικής εστιάζεται στη μελέτη λεπτών τομών στο μικροσκόπιο, που αποτελούν και τη σημαντικότερη πηγή πληροφορίας.

humanities and arts subject

Ερμηνεία των Πράξεων

Σωτήριος Δεσπότης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιχειρείται η προσέγγιση της β’ ιεραποστολικής περιοδείας του Παύλου η οποία εστιάστηκε κατεξοχήν στον ελλαδικό χώρο βάσει της ερμηνείας των κεφαλαίων 16-20 των Πράξεων. Δεν πρόκειται για απλή περιγραφή της πορείας του αποστόλου των εθνών ούτε απλή καταγραφή των επικαιροποιημένων αρχαιολογικών δεδομένων των σταθμών από όπου διήλθε αυτός η οποία (καταγραφή) πάντα προηγείται της αναλύσεως. εξετάζεται αφηγηματολογικά και ρητορικά κάθε περικοπή προκειμένου τελικά να εξαχθούν τα διαχρονικά θεολογικά μηνύματα ελπίδας και σωτηρίας που εκπέμπει διαχρονικά το έντεχνο κείμενο του ευαγγελιστή Λουκά στους θεόφιλους και όχι μόνον.