Βρέθηκαν 40 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
agricultural sciences subject

Αγροτική Κοινωνιολογία

Χαράλαμπος Κασίμης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Έχει αποκτήσει γνώση των θεωρητικών και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην μελέτη του αγροτικού χώρου • Έχει μιαν ολιστική και διεπιστημονική κατανόηση του κοινωνικού περιεχομένου του αγροτικού χώρου και της γεωργίας ως παραγωγικής δραστηριότητας • Αποκτήσει συγκριτική εικόνα διεθνών παραδειγμάτων τόσο του μετασχηματισμού της υπαίθρου όσο και έννοιας της ‘ νέας αγροτικότητας’ • Αξιοποιήσει τις θεωρητικές και μεθοδολογικές του γνώσεις για να κατανοήσει τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον αγροτικό χώρο και να αποκτήσει την ικανότητα να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης.

other discipline image

Φυσικοχημεία Τροφίμων

Βασιλική Ευαγγελίου - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το παρόν μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Φυσικοχημείας που καθορίζουν τα φαινόμενα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη και τη μεταχείριση των τροφίμων. Παρέχει πληροφορίες για την αέρια κατάσταση της ύλης, τα διαλύματα, τη Θερμοδυναμική, τη Χημική Κινητική και τη Φωτοχημεία.

agricultural sciences subject

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βουστάσια: Χαρακτηριστικά των ζώων. Συνθήκες περιβάλλοντος. Περιορισμένος και Ελεύθερος σταβλισμός. Οργάνωση βουστασίων. Βοηθητικοί χώροι των βουστασίων γαλακτοπαραγωγής. Σύγκριση των διαφόρων συστημάτων σταβλισμού. Άμελξη σε ιδιαίτερο χώρο - Αμελκτήρια. Πτηνοτροφεία: Χαρακτηριστικά των πτηνών. Συνθήκες περιβάλλοντος. Στέγαση ορνίθων αναπαραγωγής και παραγωγής αυτών για κατανάλωση. Στέγαση κρεοπαραγωγών ορνίθων. Εξοπλισμός ορνιθοτροφείων. Προβατοστάσια: Μεθοδολογία σχεδιασμού, εισαγωγή στο σχεδιασμό, σχεδιασμός, μοντελοποίηση του σχεδιασμού. Στοιχεία αρχιτεκτονικής σχεδίασης προβατοστασίων. Χοιροστάσια: Χαρακτηριστικά του προς στέγαση ζώου. Συνθήκες περιβάλλοντος. Εκλογή της θέσης των εκμεταλλεύσεων. Τύποι και συστήματα παραγωγής. Χοιροστάσια αναπαραγωγής. Χοιροστάσια πάχυνσης. Εξοπλισμός.

other discipline image

Κυτταρο-Ιστοκαλλιέργεια

Σπυρίδων Κίντζιος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η βιολογία του φυτικού κυττάρου in vitro Βασικές τεχνικές και οργάνωση εργαστηρίου Μικροπολλαπλασιασμός των φυτών Εφαρμογές στη βελτίωση φυτών (δημιουργία νέων ποικιλιών) Παραγωγή βιοδραστικών και φαρμακευτικών ουσιών Αυτοματοποίηση Βιοαντιδραστήρες Εμπορικές εφαρμογές

other discipline image

Οικονομετρία

Παναγιώτης Λαζαρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

-

agricultural sciences subject

Βιοπληροφορική

Τριάς Θηραίου - Προπτυχιακό - (A-)
Βιοπληροφορική, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των βασικών εννοιών, μεθόδων και εργαλείων της Βιοπληροφορικής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις του εν λόγω διεπιστημονικού πεδίου και να χρησιμοποιεί τα εργαλεία Βιοπληροφορικής για την επίλυση προβλημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος.

agricultural sciences subject

Γενική Μικροβιολογία

Δημήτριος Γεωργακόπουλος, Γεώργιος Ζερβάκης, Αναστάσια Ταμπακάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης φυτικής παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Μικροβιολογία. Ιστορία των μικροβιολογικών ανακαλύψεων. Κυτταρική δομή και εξελικτική ιστορία. Μικροβιακή ποικιλότητα. Χημικοί δεσμοί και μόρια ύδατος στα βιολογικά συστήματα. Μακρομόρια. Κυτταρική δομή και λειτουργία (μορφολογία, μικροσκοπία, μεμβράνες και τοιχώματα, κίνηση, δομές επιφανείας και έγκλειστα προκαρυωτών). Θρέψη και εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών. Μικροβιακή αύξηση (θεωρία και πρακτική, περιβαλλοντικές επιδράσεις). Εισαγωγή στην Ιολογία. Βακτηριακή γενετική. Συστηματική των βακτηρίων. Τα Αρχαία (Φυλογένεση και γενικός μεταβολισμός, συστηματική). Βιολογία του ευκαρυωτικού κυττάρου και ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί. Οι μύκητες: μορφολογία, αναπαραγωγή, ταξινόμηση.

agricultural sciences subject

Οινολογία Ι

Γεώργιος Κοτσερίδης, Τίνα Καλλιθράκα - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες της παραγωγής των οίνων • Γνωρίζει τις χημικές αναλύσεις των οίνων και μπορεί να τις συνδέσει με την τελική ποιότητα • Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία του σταφυλιού και την σημασία αυτών για την παραγωγή οίνων • Να γνωρίζει τις απαραίτητες διορθώσεις που πρέπει να γίνονται στα γλεύκη • Πραγματοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις για την αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων των οίνων • Να μάθει τις λεπτομέρειες παραγωγής λευκών οίνων • Να μάθει τις λεπτομέρειες παραγωγής ερυθρών οίνων • Να κατανοήσει την μηλογαλακτική ζύμωση και τις μεταβολές στους οίνους Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών/τριων με το σταφύλι, τα χαρακτηριστικά συστατικά του και ποια η σημασία αυτών στην οινοποίηση, την ωρίμανση του σταφυλιού και τις μεταβολές, τις κοινές μηχανικές κατεργασίες μεταξύ λευκής και ερυθρής οινοποίησης, τις κοινές ‘χημικές’ κατεργασίες, διορθώσεις εν δυνάμει αλκοολικού τίτλου, οξύτητας, περιεκτικότητας σε άζωτο, λευκή οινοποίηση, ερυθρή οινοποίηση, μηλογαλακτική ζύμωση Απώτερος σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η απόκτηση γνώσης στην μέτρηση και αξιολόγηση παραμέτρων όπως σάκχαρα με διαθλασιμετρια και αραιομετρία, οξύτητα, ph, ελεύθερος και ολικός θειώδης ανυδρίτης, αιθυλική αλκοόλη, πτητική οξύτητα, ανάγοντα σάκχαρα, ένταση και απόχρωσης χρώματος, ολικές φαινόλες.

other discipline image

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι (Θεωρία)

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ, ΠΑΣΧ. ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη μικροβιολογία τροφίμων Κατηγορίες και ταξινόμηση των μικροοργανισμών που ενδιαφέρουν τα τρόφιμα Παράγοντες (ενδογενείς, εξωγενείς) που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης/θανάτου των μικροοργανισμών Κλασικές τεχνικές μέτρησης/προσδιορισμού των μικροοργανισμών Έλεγχος της μόλυνσης (θεωρία των εμποδίων και εφαρμογές)

other discipline image

Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙΙ

Στέλιος Καμιναρίδης, Αναστάσιος Ακτύπης - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Έχει την κριτική σκέψη για την μικροβιολογική ποιότητα και ασφάλεια του γάλακτος και των προϊόντων του, τόσο κατά την παραγωγική διαδικασία, όσο και κατά την συντήρηση και διανομή τους. • Γνωρίζει τα εργαλεία και τις τεχνικές της υγιεινής διαχείρισης και ασφάλειας των προϊόντων γάλακτος. • Να ερμηνεύει τα προβλήματα μικροβιακής υποβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων και να αναπτύσσει άμεσους τρόπους αντιμετώπισής τους. • Να δημιουργήσει και να παρουσιάσει ένα σχέδιο ή μια μελέτη βελτίωσης της ποιότητας και ασφάλειας του γάλακτος και των προϊόντων του, συνεργαζόμενος με τους συμφοιτητές του.