Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Νικόλαος Μουσιόπουλος - Προπτυχιακό - (A)
Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

(1) Προδιαγραφές περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ο ρόλος της μηχανολογίας σε αυτά. (2) Στερεά απόβλητα: Προέλευση και παραγωγή, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση. Τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχειριστικές πρακτικές: Μεταφορά αποβλήτων, αποκομιδή, μεταφόρτωση. Ανακύκλωση, μέθοδοι διαλογής, μηχανολογικά συστήματα διαχωρισμού και μεταφοράς, παραδείγματα διεργασιών. Μηχανική-βιολογική επεξεργασία, αναερόβια χώνευση και συμπαραγωγή ενέργειας και δευτερογενών πόρων. Υγειονομική ταφή, προδιαγραφές, ανάκτηση και ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου. Θερμική επεξεργασία: Τεχνολογίες εστιών και διεργασιών, ενεργειακή αξιοποίηση, καθαρισμός απαερίου, αντιμετώπιση υπολειμμάτων. Επεξεργασία τοξικών αποβλήτων. Βιομηχανικά απόβλητα. (3) Εργαλεία λήψης αποφάσεων και εφαρμογές τους για στερεά και υγρά απόβλητα: Ανάλυση κύκλου ζωής, πολυκριτηριακή ανάλυση, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ανθρακικό αποτύπωμα, ανάλυση ροής υλικών.

natural sciences subject

Φυσικές μέθοδοι στην Ανόργανη Χημεία

Περικλής Ακρίβος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Aνάλυση κανονικών συντεταγμένων και υπολογισμός σταθερών δύναμης ανόργανων ενώσεων. Hλεκτρονική φασματοσκοπία σύμπλοκων ενώσεων. Mαγνητικές ιδιότητες και μαγνητική υπερανταλλαγή. Eφαρμογές φασματοσκοπίας NMR και EPR. Mέθοδοι θερμικής ανάλυσης ανόργανων και σύμπλοκων ενώσεων.

agricultural sciences subject

Βιομετρία

Γεώργιος Μενεξές - Μεταπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στη Βιομετρία. Μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι. Γεωργικός πειραματισμός και εισαγωγή στην ανάλυση παραλλακτικότητας. Εισαγωγή στα γραμμικά μοντέλα-υποδείγματα (general/mixed). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων απλών πειραματικών σχεδιασμών (Completely Randomized Design, Randomized Complete Block Design, Latin Square Design, Balanced Lattice Design). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων παραγοντικών πειραμάτων με παραγοντική ή/και ιεραρχική κατάταξη των επιπέδων των παραγόντων. Ανάλυση δεδομένων από πειράματα που περιλαμβάνουν ομάδες με υποομάδες (split plot designs) και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures designs). Ανάλυση πειραμάτων δικτυωμένων στο χώρο και στο χρόνο. Πολλαπλή γραμμική και μη γραμμική παλινδρόμηση. Εισαγωγή στην πολυδιάστατη – πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες, ανάλυση διγραφημμάτων (biplots) και διακρίνουσα ανάλυση. Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων. Έλεγχοι συνάφειας. Εισαγωγή στην παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών. Ανάλυση βιολογικών δεδομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων.

engineering subject

Τοπογραφικές αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

Κωνσταντίνος Τοκμακίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός και χρησιμότητα των αποτυπώσεων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Μέθοδοι απεικόνισης τεκμηρίωσης. Δίκτυα ελέγχου των αποτυπώσεων. Οριζόντιες και κατακόρυφες τομές. Κλίμακες σχεδίων και ακρίβειες. Απεικόνιση μη επιπέδων επιφανειών. Βασικά σχέδια,σχέδια λεπτομερειών και θεματικά σχέδια. Αυτοματισμός στο πεδίο και στο γραφείο - CAD.

humanities and arts subject

Διαγλωσσική Επικοινωνία

Ελένη Κασάπη - Μεταπτυχιακό - (A+)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ενότητα 1: εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα Ενότητα 2: σχολιασμένη μετάφραση Ενότητα 3: μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο Ενότητα 4: μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις Ενότητα 5: εξ αποστάσεως διδασκαλία Ενότητα 6: μετάφραση και εκδόσεις Ενότητα 7: εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων Ενότητα 8: περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου Ενότητα 9: ιστορική έρευνα και μετάφραση Ενότητα 10: διεπιστημονικότητα στη μετάφραση

medicine science health professions subject

Παρεγκεφαλίδα και νοσήματα της παρεγκεφαλίδας (αταξίες)

Ευφροσύνη Κουτσουράκη - Προπτυχιακό - (A+)
Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων στην ανατομία και φυσιολογία της παρεγκεφαλίδας για την καλύτερη προσέγγιση των νοσημάτων που αναφέρονται σ’ αυτή.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στη γραμματική του εκφερόμενου λόγου

Συμεών Γραμμενίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μελέτη της γαλλικής γλώσσας με άξονα το «εκφώνημα», σε αντιδιαστολή με τη «φράση». Εξετάζονται τα γραμματικά φαινόμενα κατά τη γλωσσική πραγμάτωση, καθώς και οι βασικές γραμματικές κατηγορίες της γαλλικής, όπως λειτουργούν στο επίπεδο του λόγου, σε αντιδιαστολή με τα κριτήρια της κλασικής γραμματικής. Επίσης, μελετώνται και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά το πέρασμα των διάφορων γραμματικών κατηγοριών προς τα ελληνικά.

humanities and arts subject

Σύγχρονο Αμερικανικό Θέατρο

Σάββας Πατσαλίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους προπτυχιακούς φοιτητές να εξοικιωθούν με μία πληθώρα συγγραφικών στυλ και συγγραφέων ανδρών και γυναικών, γνωστότερων και μη, λευκών και έγχρωμων των τελευταίων πέντε δεκαετιών στις Η.Π.Α. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και κριτικής σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του σύγχρονου θεάτρου. Οι φοιτητές προσδοκάται να μελετούν τουλάχιστον ένα θεατρικό έργο ανά εβδομάδα.

humanities and arts subject

Ψηφιακός Γραμματισμός

Παναγιώτης Παναγιωτίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την παροχή ενός βασικού υποβάθρου τεχνολογικών γνώσεων στους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος με γνώμονα τις ανάγκες τους ως μελλοντικών καθηγητών ξένης γλώσσας. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι το διαδίκτυο και οι βασικές του έννοιες και λειτουργίες, οι μηχανές και τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών, η ανάσυρση και διαχείριση πολυμεσικών πληροφοριών καθώς και οι εφαρμογές γραφείου -σε πιο προχωρημένο επίπεδο- και η χρήση τους για την παραγωγή ακαδημαϊκών εργασιών και κειμένων. Παρουσιάζονται ακόμη οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστολογίων και η αξιοποίησή τους στη γλωσσική διδασκαλία. Τέλος, καθώς το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του πρώτου εξαμήνου, εξετάζονται επίσης θέματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως το webmail, οι υπηρεσίες ΚΛΔ/ΑΠΘ, το σύστημα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, οι διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, κ.ά.

social sciences  subject

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Νικόλαος Θεοδωράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στη Διοίκηση Αθλητισμού Αναψυχής. Θα γίνει αναλυτική αναφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τον ορισμό, τη φύση και την οριοθέτηση της Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχή. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη και ανάλυση της αγοράς του αθλητισμού και της αναψυχής και των προϊόντων / υπηρεσιών τους. Τέλος, θα γίνουν παρουσιάσεις των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ στον αθλητισμό.