Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Λογιστική Ι

Γεώργιος Κοντέος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να διδάξει: • Λογιστικές αρχές, λογιστική ισότητα, λογιστικά βιβλία και στοιχεία, ο ισολογισμός, πάγια, αποθέματα, χρεόγραφα, διαθέσιμα, μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί τάξεως, η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων με τη διπλογραφική μέθοδο. Έννοια του λογιστικού γεγονότος. Απογραφή, ημερολόγιο, γενικό καθολικό, αναλυτικά καθολικά, ανάλυση των κωδικών των λογαριασμών σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, αποτελέσματα χρήσης, εγγραφές κλεισίματος. Μισθοδοτική κατάσταση.

engineering subject

Σκυρόδεμα - Δομικές Κατασκευές

Ιωάννης Γκούντας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις βασικές έννοιες που αφορούν δομικές κατασκευές από σκυρόδεμα.

engineering subject

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις μεθόδους και τις τεχνολογίες για την υλοποίηση Εικονικών Δικτύων στα πλαίσια ενός ευρύτερου δικτύου WAN (Intranet ή Extranet).

other discipline image

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Ανδρονίκη Καταραχιά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποσκοπεί στην περιγραφή και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (προϊόντα, τιμές, διανομή, συμμετέχοντα άτομα, διαδικασίες, φυσική υπόσταση) και στην απόκτηση όλων των απαραίτητων γνώσεων διοίκησης μάρκετινγκ στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μελετώνται τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα των Τραπεζικών υπηρεσιών και η επιρροή τους σε βασικά στρατηγικά ζητήματα του μάρκετινγκ της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας. Δίνεται έμφαση στη σημασία των εργαζομένων για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών και σε θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες (operations) παραγωγής της υπηρεσίας, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την αμφίδρομη επικοινωνία, την διανομή και την τιμολόγηση των υπηρεσιών καθώς και στην εμπιστοσύνη, πιστότητα και ικανοποίηση των πελατών.

natural sciences subject

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι και στηρίζεται πάνω στις γνώσεις που παρέχονται σε εκείνο. Το μάθημα καλύπτει την τέταρτη και τελευταία ενότητα (Accessing the WAN) της επίσημης ύλης του προγράμματος Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration. Η διδασκαλία συνδυάζει την ηλεκτρονική πρόσβαση στην ύλη, με παραδόσεις στην αίθουσα και διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων πάνω στη διδακτέα ύλη, με χρήση και διαχείριση πραγματικών δικτυακών συσκευών (switches και routers) και άλλων δικτυακών υποδομών σε ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του Τμήματος.

social sciences  subject

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Γεώργιος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Οι Στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παροχή προς τους φοιτητές μιας εμπεριστατωμένης εισαγωγής στις διεθνείς οικονομικές αγορές, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών αγορών, το πλαίσιο λειτουργία τους, και τα βασικά προϊόντα τους. Οι φοιτητές αναμένεται να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και τους τρόπους επένδυσης των θεσμικών επενδυτών που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Το θεωρητικό υπόβαθρο της των ασκήσεων πράξης ταυτίζεται με το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, και για το λόγο αυτό αποφεύγεται η εκτενής επανάληψη του θεωρητικού υπόβαθρου. Στις λίγες περιπτώσεις που εισάγονται νέες θεωρητικές έννοιες, τότε αυτές αναλύονται με στόχο την καλύτερη κατανόηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να: • Έχουν γνώση της λειτουργίας διαφορετικών οικονομικών αγορών. • Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε αγοράς. • Αναγνωρίζουν και να υπερπηδούν τα εμπόδια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. • Εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές επένδυσης σε διαφορετικές αγορές, κατανόηση διεθνών χρηματοοικονομικών προϊόντων, και άλλων επιχειρησιακών εφαρμογών

engineering subject

Τεχνολογία Μετρήσεων Ι

Μαρία Γούλα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα (θεωρία & εργαστήριο) «Τεχνολογία Μετρήσεων Ι», επιδιώκει να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές ικανότητες στον σχεδιασμό και εκτέλεση διαδικασιών μέτρησης και δειγματοληψίας, στατιστικής επεξεργασίας των μετρήσεων, ανάλυσης και αξιολόγησης των σφαλμάτων καθώς και στην εύρεση και ανάλυση των φυσικών προτύπων που διέπουν τα φυσικά ή τεχνητά συστήματα και στον υπολογισμό φυσικών ιδιοτήτων και παραμέτρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αρχές και εφαρμογές των αισθητήρων, συμπεριλαμβάνοντας τη σχεδίαση και κατασκευή, τις αρχές λειτουργίας, αλλά και πρακτικά παραδείγματα όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των πρώτων αρχών και η απόκτηση βασικών ικανοτήτων διεξαγωγής μετρήσεων και αξιολόγησής τους που μετέπειτα θα χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό και τη λειτουργία μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τα μαθήματα της θεωρίας παρέχουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της διαδικασίας απόκτησης μετρήσεων, τη λειτουργία και τον χειρισμό της οργανολογίας μετρήσεων, τον χειρισμό οργάνων μέτρησης (αισθητήρων, κλπ.) και τον χειρισμού των δεδομένων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών. Αντιστοίχως, το κάθε εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει την προετοιμασία ενός πειράματος ή μιας διαδικασίας μέτρησης ή ανάλυσης σε ένα επιλεγμένο πρόβλημα, την εκτέλεση των μετρήσεων, όπως και την επεξεργασία και κριτική των δεδομένων ώστε να προκύψουν οι αναζητούμενες παράμετροι ή ιδιότητες του προς ανάλυση συστήματος. Τα προβλήματα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε άσκηση να αφορά μια διαδικασία μέτρησης σε ένα φυσικό ή πειραματικό σύστημα και την επεξεργασία και κριτική των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Το θεωρητικό υπόβαθρο της κάθε άσκησης ταυτίζεται με το θεωρητικό περιεχόμενο του μαθήματος και για το λόγο αυτό αποφεύχθηκε η επανάληψη του θεωρητικού υπόβαθρου στις εργαστηριακές ασκήσεις. Αντ’ αυτού, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες μέθοδοι σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία ή το σύστημα που μετριέται. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση των αποτελεσμάτων προϋποθέτει προσεκτική μελέτη της αντίστοιχης θεωρίας του μαθήματος και των εργαστηριακών σημειώσεων.

engineering subject

Οδοποιΐα

Ιωάννης Γκούντας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Βασικές αρχές της Οδοποιίας

social sciences  subject

Διοίκηση εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας

Ιωάννης Αντωνιάδης, Αναστάσιος Αλεξανδρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η σημασία της εξωστρέφιας και των εξαγωγών για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αναλύεται το μεθοδολογικό εργαλείο “8 Βήματα για να Εξάγω” , και γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στις διαδικασίες εξαγωγών.

engineering subject

Τεχνικές απορρύπανσης εδαφών και θαλασσών

Λάζαρος Τσικριτζής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Περιλαμβάνει βασικές γνώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης, εστιάζοντας κυρίως στις πετρελαιοκηλίδες, τις επιπτώσεις τους και τις βασικές τεχνικές αντιμετώπισής τους. Κατά δεύτερο λόγο πραγματεύεται τις κύριες μεθόδους (φυσικές, χημικές, βιολογικές) αποκατάστασης εδαφών και κατ’ επέκταση και των υπόγειων υδάτων που αναπτύσσονται σε χαλαρά εδαφικά ιζήματα