Βρέθηκαν 40 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Τουριστικό Δίκαιο

Αντώνιος Μανιάτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων- Κατεύθυνση κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα έχει ως σκοπό να κατανοήσει ο φοιτητής αφενός τις αρχές και την εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου του Τουρισμού, αφετέρου την κατά χρόνο οργάνωση του κράτους για την άσκηση της δημόσιας πολιτικής για τον Τουρισμό. Η δημιουργία μίας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας για τα δικαιώματα του Τουρίστα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος.

social sciences  subject

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χρυσούλα Τσενέ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αστικών και εμπορικών συναλλαγών επιβάλει την ανάγκη κατανόησης και εμβάθυνσης των βασικών στοιχείων του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, που διέπουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή/ και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση αναφορικά με το γενικότερο περιεχόμενο των γενικών αρχών και κανόνων του αστικού και εμπορικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς: γενικές αρχές Αστικού Δικαίου, ικανότητα δικαίου, προϋποθέσεις εγκυρότητας και προστασίας των δικαιωμάτων, δικαιοπραξίες, αδικοπραξίες, στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου, αστικές και εμπορικές συμβάσεις, κτήση της εμπορικής ιδιότητας, εμπορικές εταιρείες.

social sciences  subject

Ecclesiastical Law I (Erasmus)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το σύστημα σχέσεων κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομικές πτυχές του ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, όπως προβλέπεται και κατοχυρώνεται στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση, νομική προσωπικότητα και διοίκηση των θρησκευμάτων.

social sciences  subject

Οικονομικό Ποινικό Δικαίο

Αγγελική Πιτσελά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η οικονομική εγκληματικότητα, η οριοθέτηση και η μέτρησή της.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων ή θρησκευτικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή μικτή (καθολικοπροτεσταντική).

social sciences  subject

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση του αντικειμένου του μαθήματος. Η έννοια της ρωμαϊκής κουρία. Το πανόραμα των οργανισμών της ρωμαϊκής κουρία. Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των dicasteria. Οργάνωση των dicasteria. Ο τρόπος λειτουργίας των dicasteria. Η εξουσία των dicasteria. Τα συντονιστικά όργανα της ρωμαϊκής κουρία. Το δίκαιο του προσωπικού της ρωμαϊκής κουρία. Ζητήματα της κεντρικής οργάνωσης και διοίκησης της ορθόδοξης εκκλησίας της Ελλάδος. Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων την περίοδο της αδιαίρετης εκκλησίας. Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων στην καθολική εκκλησία. Η ανάδειξη του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ιστορία του δικαίου των επισκοπικών συνδιασκέψεων στη λατινική εκκλησία.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙV (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στο μάθημα. Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους – θρησκευμάτων στην Ιταλία. Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ιταλία. Το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού των θρησκευμάτων κατά την ιταλική έννομη τάξη. Οι νομικές πηγές των σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στη Λετονία. Συμφωνίες μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων. Τα θρησκεύματα και η εσωτερική οργάνωσή τους. Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών. Nομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτωνστη Λετονία. Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους – θρησκευμάτων στην Λιθουανία. Κατηγορίες προσέγγισης του συστήματος κράτους θρησκευμάτων στη Λιθουανία. Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στη Λιθουανία. Η έννοια της θρησκευτικής κοινότητας και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού στη Λιθουανία. Το κονκορδάτο του Λουξεμβούργου με την Αγία Έδρα. Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στο Λουξεμβούργο. Η Επισκοπή του Λουξεμβούργου. Η αυτονομία των θρησκευμάτων στο Δημόσιο Τομέα, ειδικά στις κοινωνικές υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο. Νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών στη Μάλτα. Νομικές πηγές σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στην Ολλανδία. Κατηγορίες προσέγγισης του συστήματος. Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών στην Ολλανδία. Νομική έννοια του θρησκεύματος και δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό αυτού στην Ολλανδία. Νομικές πηγές σχέσεων κράτους και θρησκευμάτων στην Ουγγαρία. Κατηγορίες συστήματος σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στην Ουγγαρία. Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ουγγαρία. Η έννοια της θρησκευτικής κοινότητας και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού των θρησκευμάτων στην Ουγγαρία. Νομικές πηγές των σχέσεων κράτους – θρησκευμάτων στην Πολωνία. Νομικό καθεστώς των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων στην Πολωνία.

social sciences  subject

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Άγγελος Στεργίου - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα εξετάζει τη νομική διάσταση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης εστιάζοντας στην συνταγματική κατοχύρωση, την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) στις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προεκτάσεις, την αρχή της ισότητας, την ισότητα φύλων, το χρόνο ασφάλισης, τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης.

social sciences  subject

Ιστορία Θεσμών

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μελετώνται οι σημαντικότεροι επιμέρους θεσμοί του Οθωμανικού εμπράγματου δικαίου και η διαχρονική ισχύς τους στο σύγχρονο ελληνικό εμπράγματο δίκαιο, με παράλληλη μελέτη και σχολιασμό της σύγχρονης νομολογίας και ιδιαίτερα εκείνης του Αρείου Πάγου, ως διαμορφωτικής κατευθυντηρίων αρχών προς τα δικαστήρια της ουσίας.

social sciences  subject

Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Λαών Ι 19ος-20ος αιώνας (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι το Δίκαιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σε σύγκριση με το κανονικό Δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας.