Βρέθηκαν 40 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Τουριστικό Δίκαιο

Αντώνιος Μανιάτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων- Κατεύθυνση κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα έχει ως σκοπό να κατανοήσει ο φοιτητής αφενός τις αρχές και την εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου του Τουρισμού, αφετέρου την κατά χρόνο οργάνωση του κράτους για την άσκηση της δημόσιας πολιτικής για τον Τουρισμό. Η δημιουργία μίας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας για τα δικαιώματα του Τουρίστα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος.

social sciences  subject

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χρυσούλα Τσενέ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αστικών και εμπορικών συναλλαγών επιβάλει την ανάγκη κατανόησης και εμβάθυνσης των βασικών στοιχείων του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, που διέπουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή/ και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση αναφορικά με το γενικότερο περιεχόμενο των γενικών αρχών και κανόνων του αστικού και εμπορικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς: γενικές αρχές Αστικού Δικαίου, ικανότητα δικαίου, προϋποθέσεις εγκυρότητας και προστασίας των δικαιωμάτων, δικαιοπραξίες, αδικοπραξίες, στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου, αστικές και εμπορικές συμβάσεις, κτήση της εμπορικής ιδιότητας, εμπορικές εταιρείες.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων ή θρησκευτικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή μικτή (καθολικοπροτεσταντική).

social sciences  subject

Εισαγωγή στο Δίκαιο

Ιωάννα Τσιρίκα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες του αστικού και εμπορικού δικαίου.

social sciences  subject

Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίοδοι εξέλιξης ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Πηγές ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Βασικά στοιχεία και θεσμοί των νομοθεσιών Χαρώνδα, Ζάλευκου, πολιτείας Λακεδαιμονίων, Αθηναίων και Κρητών. Βασικά χαρακτηριστικά, πολιτειακά όργανα και θεσμοί της αρχαίας Ρώμης στις περιόδους της Βασιλείας, Δημοκρατίας και Αυτοκρατορίας.

social sciences  subject

Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα «Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου» οι φοιτητές διδάσκονται βασικούς θεσμούς του Ρωμαϊκού ιδιωτικού δικαίου, κατά την τριμερή του διάκριση (με βάση τις Εισηγήσεις του Γαΐου) σε δίκαιο των προσώπων, των πραγμάτων και των αγωγών/ενοχών. Το μάθημα λειτουργεί ως παιδαγωγικό εργαλείο για την κατανόηση των αντίστοιχων θεσμών του σύγχρονου ιδιωτικού δικαίου και οδηγεί στην επιλογή της φοιτητικής ομάδας που συμμετέχει κάθε φορά στη διοργανούμενη εικονική δίκη Ρωμαϊκού Δικαίου. Επίσης, επιδιώκεται η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες θεματικές του μαθήματος με την εκ μέρους των φοιτητών διεξαγωγή έρευνας, τη συγγραφή και την προφορική παρουσίαση μιας εργασίας, η οποία είναι προαιρετική.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ (ΠΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κυριότητα επί των αρχαίων μνημείων. Ακίνητη εκκλησιαστική περιουσία. Δίκαιο της εκκλησιαστικής περιουσίας. Χαρακτήρας της εκκλησιαστικής περιουσίας. Οι νόμοι 1700/1987 και 1811/1988 για τη ρύθμιση της εκκλησιαστικής περιουσίας και οι διαμάχες γύρω από αυτούς. Οι συνέπειες από την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ιερές μονές εναντίον Ελλάδας). Ζητήματα σχετικά με τη μοναστηριακή περιουσία. Η αντιπαράθεση για τη νομή, διαχείριση και διοίκηση της εκποιητέας περιουσίας των μονών. Σύντομη αναδρομή στο εκκλησιαστικό παρελθόν. Η αντιπαράθεση κράτους εκκλησίας σχετικά με την εκκλησιαστικής περιουσία. Ο ΟΔΕΠ στο παρελθόν και σήμερα. Η περιουσία των πρεσβυγενών πατριαρχείων στην Ελλάδα. Η διοίκηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Η ακίνητη περιουσία των μητροπόλεων του οικουμενικού πατριαρχείου που βρίσκονται στη Δωδεκάνησο. Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας της Κρήτης. Η ακίνητη περιουσία των Παλαιοημερολογιτών ή Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών. Εκκλησιαστικά αδικήματα. Εκκλησιαστικές ποινές. Εκκλησιαστικά δικαστήρια. Το αγιορείτικο δίκαιο.

social sciences  subject

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση του αντικειμένου του μαθήματος. Η έννοια της ρωμαϊκής κουρία. Το πανόραμα των οργανισμών της ρωμαϊκής κουρία. Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των dicasteria. Οργάνωση των dicasteria. Ο τρόπος λειτουργίας των dicasteria. Η εξουσία των dicasteria. Τα συντονιστικά όργανα της ρωμαϊκής κουρία. Το δίκαιο του προσωπικού της ρωμαϊκής κουρία. Ζητήματα της κεντρικής οργάνωσης και διοίκησης της ορθόδοξης εκκλησίας της Ελλάδος. Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων την περίοδο της αδιαίρετης εκκλησίας. Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων στην καθολική εκκλησία. Η ανάδειξη του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ιστορία του δικαίου των επισκοπικών συνδιασκέψεων στη λατινική εκκλησία.

social sciences  subject

Τουριστική Νομοθεσία

Ιωάννα Τσιρίκα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα με τίτλο «Τουριστική Νομοθεσία» ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό και ειδικά με τους τύπους ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων. Ασχολείται με τον κορεσμό των τουριστικών καταλυμάτων και τους τρόπους αντιμετώπισής του και πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τα τουριστικά γραφεία. Τέλος εστιάζει στις σχέσεις ξενοδόχων και πελατών και βάζει σε κατηγορίες τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

social sciences  subject

Εισαγωγή στο συγκριτικό δίκαιο

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα γύρω από τις αρχές της συγκριτικής μεθόδου, τη φύση και τους πρακτικούς σκοπούς του συγκριτικού δικαίου και, ειδικότερα, το ρόλο του κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά των μεγάλων δικαιικών οικογενειών και ειδικότερα, της ρωμαιογερμανικής οικογένειας, από τη μια μεριά, και της αγγλοαμερικανικής οικογένειας, από την άλλη. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας γίνεται μια εκτενής εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο, καθώς και μια παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του μουσουλμανικού δικαίου και της σχέσης του με την ελληνική έννομη τάξη. Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται συγκριτικώς οι λύσεις που παρέχουν το αμερικανικό, το αγγλικό, το γερμανικό και το γαλλικό δίκαιο σε συγκεκριμένα νομικά ζητήματα και, ειδικότερα, στο πρόβλημα της αποκατάστασης της αμιγούς οικονομικής ζημίας (pure economic loss).