Βρέθηκαν 35 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ

Άννα Ζαρκάδα - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα είναι προσανατολισμένο σε μία «μικρο-» θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση του καταναλωτή ως αποφασίζοντα. Η έμφαση του μαθήματος δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις στο μάρκετινγκ, των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θέματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στο μάθημα περιλαμβάνουν: διαδικασία λήψης αποφάσεων και επεξεργασία πληροφοριών από τον καταναλωτή, αντιλήψεις καταναλωτή, προσήλωση στη μάρκα και ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, μέτρηση και αλλαγή στάσεων, δημοψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή, έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή, κοινωνικές και διαπροσωπικές επιδράσεις, επιδράσεις περίστασης και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή.

natural sciences subject

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Θεόδωρος Αποστολόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A-)
Πληροφορική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Καλύπτονται γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της στρατηγικής, marketing, οικονομική αποτίμηση, λογιστική και e-business και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη επιχειρηματική έναρξη και δραστηριότητα. Επίσης γίνεται μια εισαγωγή στα θέματα καινοτομίας και στους τρόπους άντλησης καινοτόμων ιδεών και σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Γίνεται αναφορά στο Business Model Canvas, διαδικασία ανάπτυξης Business Plan, αποτίμηση επένδυσης μέσω Discounted Cash Flows και υπολογισμού Καθαράς Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τρόποι ηλεκτρονικής διαφήμισης και μέτρησης της αγοράς (AdWords, Google Analytics και άλλα online εργαλεία της Google, του Facebook, κλπ), αναφορά στις βασικές ιδέες της λογιστικής, των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης και βασικών αριθμοδεικτών για την παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης. Το μάθημα εξελίσσεται με μια σειρά διαλέξεων και ενθαρρύνεται η παράλληλη ενασχόληση των φοιτητών (ιδανικά σε ομάδες) με ένα project – νεοφυή επιχείρηση για την καλύτερη εμπέδωση και εφαρμογή της γνώσης.

social sciences  subject

Διοικητική Λογιστική

Σάνδρα Κοέν - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Διοικητικής Λογιστικής τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής και παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.

social sciences  subject

Λογιστική Κόστους

Σάνδρα Κοέν - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής και παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.

social sciences  subject

Οικονομική Ανάπτυξη

Πάνος Τσακλόγλου - Προπτυχιακό - (A-)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές έννοιες της οικονομικής ανάπτυξης, παρουσιάζονται ορισμένοι δείκτες επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης, θεωρητικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης, αναλύεται η επίδραση του διεθνούς εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη, παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρίες γονιμότητας και πώς ο παγκόσμιος πληθυσμός επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη, γίνεται ανάλυση της αγοράς εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και παρουσιάζονται θεωρίες και πολιτικές μετανάστευσης. Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, αναλύεται η θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου και παρουσιάζεται η επίδραση των δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών στην οικονομική ανάπτυξη.

natural sciences subject

Σεμινάριο Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπολογιστών)

Γεώργιος Ξυλωμένος - Μεταπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εκθέσει στους φοιτητές τα προβλήματα της αρχιτεκτονικής του σημερινού Διαδικτύου και να παρουσιάσει τις ιδέες των Πληροφοριο-κεντρικών Δικτύων. Αυτό επιτυγχάνεται μελετώντας ένα σύνολο ερευνητικών άρθρων για τις απαρχές του Διαδικτύου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα σε διάφορους τομείς και τις προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την επίλυσή τους με Πληροφοριο-κεντρικό τρόπο. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει φοιτητές για έρευνα στην περιοχή των Πληροφοριο-κεντρικών Δικτύων.

social sciences  subject

Διεθνές Μάρκετινγκ

Γεώργιος Πανηγυράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθημερινά, εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Στα πλαίσια μίας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας στην οποία παρατηρείται ραγδαία αύξηση τν διεθνών συναλλαγών την τελευταία δεκαετία, το διεθνές μάρκετινγκ αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα έρευνας. Το διεθνές στέλεχος καλείται να γνωρίζει τις παραμέτρους και τις μεταβλητές τόσο της χώρας του όσο και των χωρών που δραστηριοποιείται η επιχείρησή του, ως βασικό παράγοντα διασφάλισης της βιωσιμότητας της σύγχρονης επιχείρησης. Συνεπώς, κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τρέχουσες πρακτικές στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός διεθνούς σχεδίου μάρκετινγκ.

social sciences  subject

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άννα Ζαρκάδα - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο χώρος της παροχής Υπηρεσιών αφορά στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κλάδους τόσο διεθνώς όσο και στην χώρα μας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουμε τους κλάδους των Χρηματοοικονομικών εργασιών και των Ασφαλειών, τον τουριστικό κλάδο, αυτόν της επικοινωνίας, τον κλάδο διασκέδασης, τον αθλητισμό αλλά και άλλους σημαντικούς κλάδους μεταξύ εταιρειών (b2b). Παράλληλα, σε όλους τους κλάδους πώλησης υλικών προϊόντων [αγαθών] διαπιστώνεται πλέον η συνοδευτική / υποστηρικτική παροχή σχετικών με τα αγαθά υπηρεσιών. Εύκολα λοιπόν συμπεραίνει κανείς ότι θέματα που σχετίζονται με το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για εκείνους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Ξεκινώντας από την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες τους, ο οικονομικός, κοινωνικός, πολιτικός και πολιτισμικός ρόλος του τριτογενούς τομέα στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία και παρουσιάζονται τα συστήματα ταξινόμησής τους και τα προβλήματα των οργανισμών που τις παρέχουν (π.χ. οι δυσκολίες στο συγχρονισμό ζήτησης και προσφοράς, στον έλεγχο της ποιότητας και στο χτίσιμο σχέσεων με τους πελάτες). Στη συνέχεια αναλύονται βασικά στρατηγικά ζητήματα του μοντέλου των 8 P (Product= Προϊόν, Place and Time= Διανομή, Price and Other User Outlays= Τιμή και Άλλα Κόστη, Promotion and Education= Προβολή και Εκπαίδευση, Process= Διαδικασία, Physical Evidence= Φυσικό Περιβάλλον, People= Άνθρωποι, Productivity and Quality= Παραγωγικότητα και Ποιότητα) του μίγματος μάρκετινγκ των υπηρεσιών. Aναλύονται θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες παραγωγής της υπηρεσίας και τη σημασία των εργαζομένων, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την τυποποίηση και διανομή, την επικοινωνία και σηματοποίηση (branding) την τιμολόγηση των υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη και διατήρηση επικερδών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες.

natural sciences subject

Τεχνολογία Πολυμέσων

Γεώργιος Ξυλωμένος - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση, επεξεργασία και αναπαραγωγή των διάφορων μέσων, οι τρόποι συνδυασμού επί μέρους μέσων για την κατασκευή πολυμεσικών εφαρμογών και το δικτυακό υπόβαθρο που απαιτείται για την υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών. Το μάθημα ξεκινά αναλύοντας την έννοια των πολυμέσων και εξηγώντας τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών και των συστημάτων πολυμέσων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι ιδιότητες των βασικών μέσων και ο τρόπος αναπαράστασής τους στον υπολογιστή. Ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιούνται τα μέσα αναλύεται αρχικά θεωρητικά και στη συνέχεια σε πρακτικό επίπεδο, ανάλογα με το μέσο. Το πρώτο μέρος του μαθήματος κλείνει με θέματα συγχρονισμού πολυμέσων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος που ασχολείται με τη δικτυακή υποστήριξη των πολυμέσων καλύπτει αρχικά τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση των μέσων ανάλογα με την εφαρμογή. Στη συνέχεια αναλύονται θέματα ποιότητας υπηρεσίας σε διάφορους τύπους δικτύων. Τέλος, καλύπτονται ως μελέτες περίπτωσης δικτύων με υποστήριξη ποιότητας υπηρεσιών τα δίκτυα ATM και 3G. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ασχολείται με την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Αφού γίνει επίδειξη διάφορων τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οι φοιτητές πρώτα εκπονούν ατομικά μια προγραμματιστική εργασία με κοινό θέμα, και μετά καθορίζουν οι ίδιοι το θέμα της ομαδικής τους εργασίας η οποία μπορεί να επικεντρώνεται σε όποιο τομέα διαχείρισης μέσων επιθυμούν.

natural sciences subject

Λειτουργικά Συστήματα

Γεώργιος Ξυλωμένος - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές έννοιες και αρχές των λειτουργικών συστημάτων, περιγράφονται σε βάθος τα διάφορα συστατικά τους στοιχεία (διαχειριστές επεξεργαστή, μνήμης, εισόδου/εξόδου, αρχείων) και καλύπτονται θέματα που επηρεάζουν όλα τα συστατικά (αδιέξοδα, ασφάλεια). Αφού τεθεί το ιστορικό πλαίσιο εξέλιξης των λειτουργικών συστημάτων, παρουσιάζονται διάφορες σχεδιαστικές προσεγγίσεις για κάθε συστατικό στοιχείο. Έμφαση δίνεται στα προβλήματα υλοποίησης κάθε συστατικού των λειτουργικών συστημάτων, παρουσιάζοντας διάφορες λύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πραγματικά συστήματα. Το μάθημα κλείνει με δύο μελέτες περίπτωσης, μία για το UNIX γενικά και ειδικά για το Linux, και μία για τα Microsoft Windows. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στη χρήση των μηχανισμών του Linux (και γενικά του UNIX) για διαχείριση, επικοινωνία και συγχρονισμό διεργασιών και νημάτων. Το σχετικό υλικό παρουσιάζεται σε φροντιστηριακές διαλέξεις, εφαρμόζεται σε εργαστηριακά μαθήματα και αξιολογείται μέσω δύο προγραμματιστικών εργασιών που περιλαμβάνονται στη βαθμολόγηση του μαθήματος.